Pravilnik o Registru pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja

“Službeni glasnik RS”, broj 31/2018

 

Predmet

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Registra pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja, način podnošenja zahteva za upis u Registar, potrebna dokumentacija uz zahtev, obrazac zahteva i način provere ispunjenosti uslova za pružanje kvalifikovane usluge od poverenja.

Registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja (u daljem tekstu: Registar) vodi ministarstvo nadležno za poslove informacionog društva (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Sadržaj Registra

Član 2.

Registar sadrži sledeće podatke:

1) redni broj upisa u Registar;

2) poslovno ime pružaoca kvalifikovanih usluga od poverenja (u daljem tekstu: pružalac usluga);

3) broj rešenja o upisu u Registar;

4) datum upisa u Registar;

5) matični broj;

6) poresko-identifikacioni broj (PIB);

7) sedište (ulica i broj, mesto, poštanski broj i država);

8) adresu Internet strane pružaoca usluga;

9) broj telefona pružaoca usluga;

10) podaci o upisu pružaoca usluga u registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar koji se vodi u skladu sa zakonom i to:

(1) naziv registra,

(2) broj rešenja o upisu u registar,

(3) datum upisa,

(4) oblik organizovanja,

(5) šifra delatnosti,

(6) opis delatnosti;

11) podaci o odgovornom licu koje zastupa pružaoca usluga i obimu njegovih ovlašćenja i to:

(1) ime, prezime,

(2) naziv funkcije,

(3) obim ovlašćenja,

(4) službeni broj telefona,

(5) službena elektronska adresa;

12) podaci o službi pružaoca usluge za odnose sa strankama i to:

(1) naziv službe,

(2) adresa,

(3) telefon,

(4) elektronska adresa;

13) podaci o vrsti kvalifikovane usluge od poverenja;

14) podaci u upisu promena u registar i to:

(1) broj rešenja o upisu promena u Registar,

(2) datum upisa promena u Registar;

15) podaci o brisanju iz Registra i to:

(1) broj rešenja o brisanju iz Registara,

(2) datum brisanja iz Registara.

U Registar se upisuju sve promene podataka iz stava 1. ovog člana.

Način vođenja Registra i način objavljivanja podataka iz Registra

Član 3.

Registar se vodi u papirnom i elektronskom obliku.

Registar u elektronskom obliku javno je dostupan na Internet strani Ministarstva.

Registar u elektronskom obliku potpisuje se naprednim elektronskim potpisom Ministarstva.

Način podnošenja zahteva za upis u Registar

Član 4.

Zahtev za upis u Registar (u daljem tekstu: zahtev) podnosi se Ministarstvu, elektronskim putem, na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i koji se objavljuje na Internet strani Ministarstva.

Zahtev iz stava 1. ovog člana i dokumentacija koja se prilaže uz zahtev dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta u originalu ili u formi overenog digitalizovanog akta, u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon), na elektronsku adresu Ministarstva.

Zahtev se može podneti i pisanim putem, neposredno ili poštom, na Obrascu 1, a dokumentacija koja se prilaže uz zahtev podnosi se u originalu ili se prilaže kopija overena od strane nadležnog organa.

Potrebna dokumentacija uz zahtev

Član 5.

Podnosilac uz zahtev prilaže:

1) izvod ili rešenje nadležnog organa o upisu u registar iz člana 2. stav 1. tačka 10) ovog pravilnika, pod uslovom da se podatak o registraciji ne vodi u okviru službene evidencije;

2) izveštaj o ocenjivanju usaglašenosti izdat od strane tela za ocenjivanje usaglašenosti;

3) Opšte uslove za pružanje usluge;

4) Praktična pravila za pružanje usluga;

5) Politiku pružanja usluge;

6) Politiku informacione bezbednosti;

7) dokument o organizacionoj strukturi podnosioca zahteva;

8) potvrdu o uplaćenoj administrativnoj taksi, u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

Način provere ispunjenosti uslova za pružanje kvalifikovane usluge od poverenja

Član 6.

Uz zahtev iz člana 4. ovog pravilnika prilažu se dokazi o činjenicama iskazanim u zahtevu uključujući izveštaj o ocenjivanju usaglašenosti izdatog od strane tela za ocenjivanje usaglašenosti, kojim je ocenjeno da podnosilac zahteva i kvalifikovane usluge od poverenja koje on namerava da pruža ispunjavaju uslove iz Zakona.

Ministarstvo rešava o upisu pružaoca usluge u Registar u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahteva.

U postupku rešavanja Ministarstvo može zahtevati prilaganje dodatnih dokaza, kao i dodatnu proveru tehničkih i bezbednosnih komponenti i operativnog rada.

Ako pružalac usluga prestane da ispunjava propisane uslove, Ministarstvo donosi rešenje o njegovom brisanju iz Registra.

Promena podataka upisanih u Registar

Član 7.

Zahtev za promenu podataka upisanih u Registar podnosi se, u roku od osam dana od dana nastanka promene, na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i koji se objavljuje na Internet strani Ministarstva, na način iz člana 4. ovog pravilnika.

Datum upisa u Registar

Član 8.

Upis pružaoca usluga u Registar, Ministarstvo vrši na dan donošenja rešenja o upisu u Registar.

Završne odredbe

Član 9.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Registru sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 26/08).

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilozi

Obrazac 1 – Zahtev za upis u Registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja
Obrazac 2 – Zahtev za promenu podataka upisanih u Registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja

Podelite: