Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу
(важи до 27.04.2018.)

Службени гласник РС“, број 41/2017

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за органску биљну производњу, услови, начин остваривања права на подстицаје и обрасци захтева за остваривање права на те подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Члан 2.

Подстицаји за органску биљну производњу обухватају следеће врсте подстицаја у одговарајућим износима по врсти поједине мере, и то:

1) основни подстицаји у органској биљној производњи;

2) регрес за средства за исхрану биља и оплемењиваче земљишта дозвољене за примену у органској биљној производњи у складу са прописом којим се уређују методе органске производње и која су уписана у регистар у складу са прописом којим се уређују средства за исхрану биља и оплемењивачи земљишта (у даљем тексту: регрес за ђубриво) у износу од 17 динара по литру, односно килограму, а највише 3.400 динара по хектару, и то за: Eurobia 26, SI FOS, Patenkali, Sop Fort 0:0:50, Kalijum sulfat/Kalisop/Hortisul, МYR Cink-Mangan, Auxum, Scudo, Revive, Myr Chlorosys, Fertileader Gold, Maxflow Mn, Мyr Kalijum, Humus Vita Stallatico Super, Excellorga 4:2:6 + 3MgO, Avant Natur, Italpollina 4:4:4, DIX 10N 10:3:3, Domatra K, Duetto 3:3:7,Guanito 6:15:3, Microgreen G6, Green UP Fe, Nervosol Complex NPK 4:3:4 Organic Fertilizer, Condit 2,5, Ekovital, Ekofreez, Ekobooster 1, Sansoil, Active Fe, Fertiplus, Siforga, Fertor, Wuxal Ascofol, Nano forte, Proeco 21 NPK, Aterra-M, Oasi Bio, Myr Kalcijum-bor, Phenix, Agrogold 4:3:2, Hortyflor, Fertipollina, Ecoferro 250 Plus, Natursoil, Trifender WP, Mikro Vital, NS Nitragin za pasulj i boraniju, NS Nitragin za grašak, NS Nitragin za soju, NS Nitragin za lucerku, Azotofiksin S, Azotofiksin D, Azotofiksin L, Azotofiksin G, Azotofiksin Z, Gala Azotofiksin, Azotofiksin P, Trianum P, Trianum G, Nitro fix, Furos, Biofor Plus, Biofor Active, Biofor Soya, GeoCell 1, GeoAgit CNPK 1, Uniker, Slavol VVL, Slavol, Tifi, Aegis Sym Microgranule, Biofor Soya Liquid, Bioplug, Ekstrasol Gold, Rhizo Vital 42, Phylazonit CB, Phylazonit MC, Slavol za soju, Rhizo Vam Basic, Natur Plazma, Natur Micro, NovaFerm Dual, NovaFerm Multi, Flosal, Bactofil B-10, Bactofil A-10, Ekstrasol, Bacillomix specijal, Aegis Irriga, Aegis Sym Mycrogranule, Ekstrasol Specijal Strowberry&Raspberry, Radixol S, Unistart, Bakterije, Panoramix Wheat, Panoramix Maize, Bajkal EM-1, Agrostemin-zlatni, Amiksol, Trainer, Asco-Forte, EM Aktiv, Tecamin Max, Fertigrain Start, Fertigrain Foliar, Delfan Plus, Kalcifikator, Neorivit, Lithovit forte, Kovil karbonat, Physiomax 975, Agrocal (Ca+Mg) prah, Agrosol, Mineral Forte Plus, Protect Forte, Zeo-Min, Panamin, Generico Agro Kalcifert, Glistenjak, Glistenjak Eko Dar, TerraCottem, Terahum, Terahum plus, Organika S, Čist glistenjak, Unico Universale Top Garden, Super Kompost, Orchidee, Piante Grasse, Acidofile, Flora, Agrumen, Lumbrikogeni Humus, Kompostin, Biozolfo 620, Agro ugalj, Ofert supstrat za proizvodnju rasada, Gaia Universale, Terri Universale, Hortus Estivo, Plantobalt Substrat 1, Tref Smart V2001, TPS Dark fine, Florahum-S, Pressed Pot (Presstopf), Zeleni supstrat supstrat za setvu i pikiranje, Cultivo 1 F supstrat za setvu i pikiranje, Cultivo 1 SF supstrat za setvu, Terriccio Universale, Thomaflor Torf-Kultur supstrat 1 (TKS 1), Floradur B pot medium coarse, Hansatorf, Florabalt Seed 2, Floradur C Pot Clay Hi Fert, Floradur B Seed, Smix tipo S 1,5, Floragard TKS 1 Instant Plus, MKS 1, MKS 2, Floragard TKS 2 Instant Plus, Floragard potting soil (Blumenerde), Smix Floradur C, MPS 1, White Peat, Smix Florabalt 0-40 mm, Substrat 1, Substrat 2, Supstrat EKO DAR, Seedling Substrat, Potgrond P, Potgrond H, Plantobalt substrat 1 80/20, Neutral peat, Natural peat, TS 2, Hawita-Balt Traysubstrat,Steckmedium, TS 1, Florabella Blumenerde, Pindstrup Plus, Florabella Grunpflanzenerde, TS 3, Supstrat Maki, Humatel, Terra Universale, Plantaflor Superfine, Plantafor PF Block Comp 1.5, BVB Strawberry Growbag Substrate Mix B (24771 AVB Blue B 100/10D), QTS 3, QTS 2, Cultivo 1 MG, Organica Hobby Substrat, Terracult TC 4 (80/20), Terracult TC 1 Black (50/50), Terracult TC 5, Terracult TC 6, Terracult TCS Tray (30/70), Terracult TC 8, BVB Blocking, BVB Tray Supstrate, BVB Seedling, Domoflor Mix 6 80/20, Naturahum Potting Soil, Domoflor Mix 22 80/20, Domoflor Mix 01 80/20, Domoplant, Ekohumus plus, Čarobna zemlja, Humotop, MXS, NR 2, Novarbo CILE 70/30 B, Florabalt Plus Seed 1, Baltic 70/30, Novarbo Substrate CC1LE, Type 4 и Type 2.

Подстицаји из става 1. тачка 1) овог члана утврђују се у одговарајућем износу по врсти поједине мере који се увећава 70% од износа за подстицаје који се за исту врсту мере исплаћују у складу са посебним прописима којима се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју за основне подстицаје у биљној производњи.

Члан 3.

Право на подстицаје из члана 2. став 1. тач. 1) и 2) остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног (у даљем тексту: подносилац захтева), који поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно прописом којим се ближе уређују услови за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи и права на регрес за ђубриво, испуњава и следеће услове:

1) да је са овлашћеном контролном организацијом (у даљем тексту: овлашћена организација) закључио уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи који важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, односно у случају групне сертификације да је закључио уговор о сарадњи са произвођачем и да је у уговору који је тај произвођач закључио са овлашћеном контролном организацијом подносилац захтева наведен као произвођач кооперант, у складу са посебним прописом којим се ближе уређује контрола и сертификација у органској производњи и методе органске производње;

2) да у случају закупа пољопривредног земљишта на коме се обавља органска производња или у случају земљишта које је добијено на коришћење, најмање три године од дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу има закључен уговор;

3) да у наредне три године од године за коју је остварило право на подстицаје за органску биљну производњу примењује методе органске биљне производње у складу са законом којим се уређује органска производња, на катастарским парцелама за које је остварило право на подстицаје за органску биљну производњу.

Члан 4.

Подстицаји за органску биљну производњу, у зависности од врсте подстицаја, остварују се на начин утврђен посебним прописима којима се уређује остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи и регрес за ђубриво.

Члан 5.

Захтев за основне подстицаје у органској биљној производњи подноси се на Обрасцу 1 – Захтев за остваривање права на основне подстицаје у органској биљној производњи у ________ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев из става 1. овог члана подноси се једанпут годишње, у два примерка Министарству финансија – Управи за трезор, од 3. маја до 30. јуна текуће године.

Члан 6.

Захтев за остваривање права на регрес за ђубриво подноси се једанпут годишње, у два примерка Министарству финансија – Управи за трезор, у периоду од 3. маја дo 30. септембра текуће године, на Обрасцу 2 – Захтев за остваривање права на регрес за ђубриво за органску производњу у _______ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се оригинал фискалног исечка издат у складу са законом којим се уређују фискалне касе.

Ако се из фискалног исечка не могу утврдити сви подаци неопходни за остваривање права на регрес за ђубриво, уз фискални исечак подноси се и оригинал рачун.

Регрес за ђубриво остварује се за купљено ђубриво у периоду од 1. октобра претходне године до 30. септембра текуће године, за радове у пољопривреди.

Члан 7.

За остваривање права на подстицаје из члана 2. овог правилника, поред документације која се доставља уз захтеве из чл. 5. и 6. овог правилника, доставља се и копија уговора закљученог са овлашћеном организацијом са роком важења за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, односно у случају групне сертификације копија уговора о сарадњи са произвођачем и копија уговора који је тај произвођач закључио са овлашћеном контролном организацијом у којем је подносилац захтева наведен као произвођач кооперант.

За подстицаје из члана 2. став 1. тачка 1) овог правилника, у случају закупа пољопривредног земљишта на коме се обавља органска производња или у случају земљишта које је добијено на коришћење, доставља се и оверена копија уговора о закупу, односно коришћењу земљишта.

Члан 8.

Министарство финансија – Управа за трезор утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на подстицаје, упоређује податке из захтева са подацима из Регистра пољопривредних газдинстава, односно са подацима о пријављеним површинама и засејаним, односно засађеним површинама, утврђује да ли су испуњени услови прописани законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником, одобрава исплату и даје налог за пренос средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.

Члан 9.

За подстицаје из члана 2. овог правилника укупни максимални износ који корисник подстицаја може да оствари је 136.000 динара.

Члан 10.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о коришћењу подстицаја за органску производњу („Службени гласник РС”, бр. 52/14, 57/14, 71/14, 62/15 и 33/16), у делу који се односи на органску биљну производњу и регрес за ђубриво.

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Образац 1 – Захтев за остваривање права на основне подстицаје у органској биљној производњи у ________ години
Образац 2 – Захтев за остваривање права на регрес за ђубриво за органску производњу у _______ години

 

Поделите: