Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju
(važi do 27.04.2018.)

Službeni glasnik RS“, broj 41/2017

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za organsku biljnu proizvodnju, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje i obrasci zahteva za ostvarivanje prava na te podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Član 2.

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju obuhvataju sledeće vrste podsticaja u odgovarajućim iznosima po vrsti pojedine mere, i to:

1) osnovni podsticaji u organskoj biljnoj proizvodnji;

2) regres za sredstva za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta dozvoljene za primenu u organskoj biljnoj proizvodnji u skladu sa propisom kojim se uređuju metode organske proizvodnje i koja su upisana u registar u skladu sa propisom kojim se uređuju sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta (u daljem tekstu: regres za đubrivo) u iznosu od 17 dinara po litru, odnosno kilogramu, a najviše 3.400 dinara po hektaru, i to za: Eurobia 26, SI FOS, Patenkali, Sop Fort 0:0:50, Kalijum sulfat/Kalisop/Hortisul, MYR Cink-Mangan, Auxum, Scudo, Revive, Myr Chlorosys, Fertileader Gold, Maxflow Mn, Myr Kalijum, Humus Vita Stallatico Super, Excellorga 4:2:6 + 3MgO, Avant Natur, Italpollina 4:4:4, DIX 10N 10:3:3, Domatra K, Duetto 3:3:7,Guanito 6:15:3, Microgreen G6, Green UP Fe, Nervosol Complex NPK 4:3:4 Organic Fertilizer, Condit 2,5, Ekovital, Ekofreez, Ekobooster 1, Sansoil, Active Fe, Fertiplus, Siforga, Fertor, Wuxal Ascofol, Nano forte, Proeco 21 NPK, Aterra-M, Oasi Bio, Myr Kalcijum-bor, Phenix, Agrogold 4:3:2, Hortyflor, Fertipollina, Ecoferro 250 Plus, Natursoil, Trifender WP, Mikro Vital, NS Nitragin za pasulj i boraniju, NS Nitragin za grašak, NS Nitragin za soju, NS Nitragin za lucerku, Azotofiksin S, Azotofiksin D, Azotofiksin L, Azotofiksin G, Azotofiksin Z, Gala Azotofiksin, Azotofiksin P, Trianum P, Trianum G, Nitro fix, Furos, Biofor Plus, Biofor Active, Biofor Soya, GeoCell 1, GeoAgit CNPK 1, Uniker, Slavol VVL, Slavol, Tifi, Aegis Sym Microgranule, Biofor Soya Liquid, Bioplug, Ekstrasol Gold, Rhizo Vital 42, Phylazonit CB, Phylazonit MC, Slavol za soju, Rhizo Vam Basic, Natur Plazma, Natur Micro, NovaFerm Dual, NovaFerm Multi, Flosal, Bactofil B-10, Bactofil A-10, Ekstrasol, Bacillomix specijal, Aegis Irriga, Aegis Sym Mycrogranule, Ekstrasol Specijal Strowberry&Raspberry, Radixol S, Unistart, Bakterije, Panoramix Wheat, Panoramix Maize, Bajkal EM-1, Agrostemin-zlatni, Amiksol, Trainer, Asco-Forte, EM Aktiv, Tecamin Max, Fertigrain Start, Fertigrain Foliar, Delfan Plus, Kalcifikator, Neorivit, Lithovit forte, Kovil karbonat, Physiomax 975, Agrocal (Ca+Mg) prah, Agrosol, Mineral Forte Plus, Protect Forte, Zeo-Min, Panamin, Generico Agro Kalcifert, Glistenjak, Glistenjak Eko Dar, TerraCottem, Terahum, Terahum plus, Organika S, Čist glistenjak, Unico Universale Top Garden, Super Kompost, Orchidee, Piante Grasse, Acidofile, Flora, Agrumen, Lumbrikogeni Humus, Kompostin, Biozolfo 620, Agro ugalj, Ofert supstrat za proizvodnju rasada, Gaia Universale, Terri Universale, Hortus Estivo, Plantobalt Substrat 1, Tref Smart V2001, TPS Dark fine, Florahum-S, Pressed Pot (Presstopf), Zeleni supstrat supstrat za setvu i pikiranje, Cultivo 1 F supstrat za setvu i pikiranje, Cultivo 1 SF supstrat za setvu, Terriccio Universale, Thomaflor Torf-Kultur supstrat 1 (TKS 1), Floradur B pot medium coarse, Hansatorf, Florabalt Seed 2, Floradur C Pot Clay Hi Fert, Floradur B Seed, Smix tipo S 1,5, Floragard TKS 1 Instant Plus, MKS 1, MKS 2, Floragard TKS 2 Instant Plus, Floragard potting soil (Blumenerde), Smix Floradur C, MPS 1, White Peat, Smix Florabalt 0-40 mm, Substrat 1, Substrat 2, Supstrat EKO DAR, Seedling Substrat, Potgrond P, Potgrond H, Plantobalt substrat 1 80/20, Neutral peat, Natural peat, TS 2, Hawita-Balt Traysubstrat,Steckmedium, TS 1, Florabella Blumenerde, Pindstrup Plus, Florabella Grunpflanzenerde, TS 3, Supstrat Maki, Humatel, Terra Universale, Plantaflor Superfine, Plantafor PF Block Comp 1.5, BVB Strawberry Growbag Substrate Mix B (24771 AVB Blue B 100/10D), QTS 3, QTS 2, Cultivo 1 MG, Organica Hobby Substrat, Terracult TC 4 (80/20), Terracult TC 1 Black (50/50), Terracult TC 5, Terracult TC 6, Terracult TCS Tray (30/70), Terracult TC 8, BVB Blocking, BVB Tray Supstrate, BVB Seedling, Domoflor Mix 6 80/20, Naturahum Potting Soil, Domoflor Mix 22 80/20, Domoflor Mix 01 80/20, Domoplant, Ekohumus plus, Čarobna zemlja, Humotop, MXS, NR 2, Novarbo CILE 70/30 B, Florabalt Plus Seed 1, Baltic 70/30, Novarbo Substrate CC1LE, Type 4 i Type 2.

Podsticaji iz stava 1. tačka 1) ovog člana utvrđuju se u odgovarajućem iznosu po vrsti pojedine mere koji se uvećava 70% od iznosa za podsticaje koji se za istu vrstu mere isplaćuju u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji.

Član 3.

Pravo na podsticaje iz člana 2. stav 1. tač. 1) i 2) ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog (u daljem tekstu: podnosilac zahteva), koji pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno propisom kojim se bliže uređuju uslovi za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i prava na regres za đubrivo, ispunjava i sledeće uslove:

1) da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom (u daljem tekstu: ovlašćena organizacija) zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključio ugovor o saradnji sa proizvođačem i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje;

2) da u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje, najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju ima zaključen ugovor;

3) da u naredne tri godine od godine za koju je ostvarilo pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuje metode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, na katastarskim parcelama za koje je ostvarilo pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju.

Član 4.

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju, u zavisnosti od vrste podsticaja, ostvaruju se na način utvrđen posebnim propisima kojima se uređuje ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i regres za đubrivo.

Član 5.

Zahtev za osnovne podsticaje u organskoj biljnoj proizvodnji podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u organskoj biljnoj proizvodnji u ________ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, od 3. maja do 30. juna tekuće godine.

Član 6.

Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, u periodu od 3. maja do 30. septembra tekuće godine, na Obrascu 2 – Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo za organsku proizvodnju u _______ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se original fiskalnog isečka izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase.

Ako se iz fiskalnog isečka ne mogu utvrditi svi podaci neophodni za ostvarivanje prava na regres za đubrivo, uz fiskalni isečak podnosi se i original račun.

Regres za đubrivo ostvaruje se za kupljeno đubrivo u periodu od 1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine, za radove u poljoprivredi.

Član 7.

Za ostvarivanje prava na podsticaje iz člana 2. ovog pravilnika, pored dokumentacije koja se dostavlja uz zahteve iz čl. 5. i 6. ovog pravilnika, dostavlja se i kopija ugovora zaključenog sa ovlašćenom organizacijom sa rokom važenja za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije kopija ugovora o saradnji sa proizvođačem i kopija ugovora koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom u kojem je podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant.

Za podsticaje iz člana 2. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje, dostavlja se i overena kopija ugovora o zakupu, odnosno korišćenju zemljišta.

Član 8.

Ministarstvo finansija – Uprava za trezor utvrđuje da li su ispunjeni propisani uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje, upoređuje podatke iz zahteva sa podacima iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, odnosno sa podacima o prijavljenim površinama i zasejanim, odnosno zasađenim površinama, utvrđuje da li su ispunjeni uslovi propisani zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom, odobrava isplatu i daje nalog za prenos sredstava na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke.

Član 9.

Za podsticaje iz člana 2. ovog pravilnika ukupni maksimalni iznos koji korisnik podsticaja može da ostvari je 136.000 dinara.

Član 10.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju („Službeni glasnik RS”, br. 52/14, 57/14, 71/14, 62/15 i 33/16), u delu koji se odnosi na organsku biljnu proizvodnju i regres za đubrivo.

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazac 1 – Zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u organskoj biljnoj proizvodnji u ________ godini
Obrazac 2 – Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo za organsku proizvodnju u _______ godini

 

Podelite: