Објављен „Службени гласник РС“ број 41 од 28.4.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 41 од 28.4.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Филипини, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Џакарти
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Филипини, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Џакарти
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Иран
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о захтевима које компанија која управља ro-ro трајектом или брзим путничким бродом мора да обезбеди на тим бродовима и условима које у погледу квалификација и независности морају да испуњавају инспектори признате организације који су овлашћени да врше прегледе домаћих ro-ro трајеката и брзих путничких бродова
 • ПРАВИЛНИК о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника
 • ПРАВИЛНИК o поступку добијања одобрења за рад специфичне вучне инсталације
 • ПРАВИЛНИК о форми, изгледу и садржини товарног, односно колског листа у унутрашњем железничком саобраћају
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о поморским књижицама и дозволама за укрцавање
 • ПРАВИЛНИК о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу
 • ПРАВИЛНИК о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2017. годину
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о енолошким поступцима и енолошким средствима за производњу шире, вина и других производа
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о утврђивању услуга предаје јела и пића за конзумацију на лицу места за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о порезу на додату вредност
 • РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за транспорт природног гаса
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за транспорт гаса, Југоросгаз — Транспорт д.о.о. Ниш
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве”, Косовска Митровица
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП Спортски центар „Косовска Митровица”
ОГЛАСИ

Поделите: