Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла
(важи до 25.05.2018.)

„Службени гласник РС“, број 41/2017

 

Члан 1.

Овим правилником ближe се прoписуjу врсте подстицаја за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла (у даљем тексту: подстицаји), услoви, нaчин за oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje и oбрaзац зaхтeвa зa oствaривaњe прaвa нa пoдстицaje, кao и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику.

Сертификација, у смислу овог правилника, јесте поступак контроле и оцењивања процеса производње и добијеног производа, што укључује и лабораторијске анализе за проверу квалитета производа добијених методама органске производње, пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла (у даљем тексту: производи са ознаком географског порекла) и пољопривредних и прехрамбених производа са националном ознаком вишег квалитета „српски квалитет” (у даљем тексту: производи са ознаком „српски квалитет”), које су извршене у лабораторијама овлашћеним од стране министарства надлежног за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство) у складу са посебним прописима, као и издавање сертификата којим се потврђује њихова усклађеност са прописаним захтевима у погледу производње и квалитета, издавање документа којим се потврђује њихова усклађеност са прописаним захтевима у погледу производње, за производе у периоду конверзије у органској производњи, односно усаглашеност производа са спецификацијом, за производе са ознаком „српски квалитет”.

Члан 2.

Подстицаји могу да се користе, ако се уводи и сертификује:

1) систем управљања безбедношћу хране према ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R стандарду;

2) добра пољопривредна пракса према GLOBALG.A.P. стандарду.

Поред подстицаја из става 1. овог члана подстицаји могу да се користе, ако се сертификују:

1) систем квалитета хране према HALAL стандарду;

2) систем квалитета хране према KOSHER стандарду;

3) производи добијени методама органске производње;

4) производи са ознаком географског порекла;

5) производи са ознаком „српски квалитет”.

Право на подстицаје може да се оствари за један или више подстицаја из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 3.

Правно лице и предузетник, могу да остваре право на све подстицаје из члана 2. овог правилника.

Физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства може да оствари право на подстицаје из члана 2. став 1. тачка 2) и став 2. тач. 3), 4) и 5) овог правилника.

Правно лице ако је регистровано у складу са законом којим се уређују удружења (у даљем тексту: удружење), може да оствари право на подстицаје из члана 2. став 2. тач. 3) и 4) овог правилника.

Лица из ст. 1–3. овог члана, могу да остварују право на подстицаје ако су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и ако имају:

1) сертификат издат од сертификационог тела акредитованог од Акредитационог тела Србије (АТС, www.ats.rs) или од акредитационог тела које има потписан мултилатерални споразум са Европском организацијом за акредитацију у одговарајућем обиму или од надлежног тела за послове акредитације у Руској Федерацији, за подстицаје из члана 2. став 1. тачка 1) овог правилника;

2) сертификат према GLOBALG.A.P. стандарду издат од сертификационог тела које је одобрено од Секретаријата за сертификацију GLOBALG.A.P.-а (FoodPLUS, Келн, Немачка, www.globalgap.org), за подстицаје из члана 2. став 1. тачка 2) овог правилника;

3) сертификат издат од Ријасета исламске заједнице Србије, односно јеврејске заједнице у Републици Србији, за подстицаје из члана 2. став 2. тач. 1) и 2) овог правилника;

4) сертификат издат од контролне организације која је овлашћена од Министарства у складу са законом којим се уређује органска производња или документ издат од те организације којом произвођач чија је производња у периоду конверзије доказује да је његова производња у складу са законом којим се уређује органска производња, за подстицаје из члана 2. став 2. тачка 3) овог правилника;

5) сертификат издат од сертификационог тела које је овлашћено од Министарства у складу са законом којим се уређују ознаке географског порекла за пољопривредне и прехрамбене производе, за подстицаје из члана 2. став 2. тачка 4) овог правилника;

6) потврду о усаглашености производа са спецификацијом, за производе са ознаком „српски квалитет”, издату од контролног тела које је овлашћено од Министарства и решење o означавању производа ознаком „српски квалитет” и праву коришћења те ознаке, у складу са урeдбом којом се уређује означавање пoљoприврeдних и прeхрaмбeних прoизвoдa националном oзнaкoм вишeг квaлитeтa „српски квалитет”, за подстицаје из члана 2. став 2. тачка 5) овог правилника.

Члан 4.

Право на подстицаје може да се оствари ако се поднесе захтев за остваривање права на подстицаје (у даљем тексту: захтев), Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Захтев се подноси једанпут годишње, од 1. маја до 31. октобра текуће календарске године, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на подстицаје за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла у ________ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Уз захтев се доставља:

1) доказ да је до подношења захтева извршено плаћање трошкова увођења и сертификације за подстицај за који се подноси захтев;

2) сертификат из члана 3. став 4. тач. 1) до 5) овог правилника, документ из члана 3. став 4. тачка 4) овог правилника и потврда из члана 3. став 4. тачка 6) овог правилника, у зависности од подстицаја за који се захтев подноси;

3) сертификат о акредитацији, као и обим акредитације сертификационог тела које је изршило послове контроле и/или сертификације, издат од стране надлежног тела за послове акредитације из члана 3. став 4. тач. 1) и 2) овог правилника – за подстицаје из члана 2. став 1. овог правилника.

Правно лице, удружење и предузетник као доказ о плаћању трошкова из става 1. тачка 1) овог члана доставља рачун, налог за уплату и одговарајући извод оверен од банке.

Физичко лице које је плаћање трошкова из става 1. тачка 1) овог члана извршило безготовински, доставља рачун, налог за уплату и одговарајући извод оверен од банке као доказ о извршеном плаћању услуга из рачуна, а физичко лице које је плаћање извршило готовински, доставља рачун и одговарајући фискални исечак.

Ако је доказ о извршеном плаћању из ст. 2. и 3. овог члана издат на страном језику, доставља се и његов превод, издат од овлашћеног судског тумача.

Документација из става 1. тач 1) и 2) овог члана треба да буде издата у години у којој се подноси захтев, а до подношења захтева или у години која претходи години подношења захтева (од 1. новембра до 31. децембра), као и да гласи на подносиоца захтева.

Документација која се доставља уз захтев, доставља се у оригиналу или овереној копији, осим сертификата из става 1. тачка 3) овог члана и сертификата, документа и потврде из члана 3. став 4. тач. 4), 5) и 6) овог правилника, за које се може доставити копија.

Члан 6.

Подносилац захтева, укључујући и оног са подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, коме је утврђено право на подстицаје (корисник), остварује право на накнаду дела трошкова плаћеног износа увођења и сертификације, без обрачунатог пореза на додату вредност, у проценту који Влада сваке године одређује посебним актом, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује са према месту у коме се налази објекат који је предмет подстицаја из члана 2. став 1. тачка 1) овог правилника, односно у коме се производе производи који су предмет подстицаја из члана 2. став 2. овог правилника, у складу са посебним прописом који одређује подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 500.000 динара.

Члан 7.

Подстицаји се исплаћују по редоследу подношења поднетих захтева у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, а до износа финансијских средстава утврђеног посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 8.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за унапређење руралне економије кроз увођење и сертификацију система безбедности квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла („Службени гласник РС”, број 48/13).

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Образац – Захтев за остваривање права на подстицаје за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла у ________ години

 

Поделите: