Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

„Službeni glasnik RS“, broj 41/2017

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način za ostvarivanja prava na podsticaje i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Sertifikacija, u smislu ovog pravilnika, jeste postupak kontrole i ocenjivanja procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda, što uključuje i laboratorijske analize za proveru kvaliteta proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: proizvodi sa oznakom geografskog porekla) i poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet” (u daljem tekstu: proizvodi sa oznakom „srpski kvalitet”), koje su izvršene u laboratorijama ovlašćenim od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa posebnim propisima, kao i izdavanje sertifikata kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje i kvaliteta, izdavanje dokumenta kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje, za proizvode u periodu konverzije u organskoj proizvodnji, odnosno usaglašenost proizvoda sa specifikacijom, za proizvode sa oznakom „srpski kvalitet”.

Član 2.

Podsticaji mogu da se koriste, ako se uvodi i sertifikuje:

1) sistem upravljanja bezbednošću hrane prema ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R standardu;

2) dobra poljoprivredna praksa prema GLOBALG.A.P. standardu.

Pored podsticaja iz stava 1. ovog člana podsticaji mogu da se koriste, ako se sertifikuju:

1) sistem kvaliteta hrane prema HALAL standardu;

2) sistem kvaliteta hrane prema KOSHER standardu;

3) proizvodi dobijeni metodama organske proizvodnje;

4) proizvodi sa oznakom geografskog porekla;

5) proizvodi sa oznakom „srpski kvalitet”.

Pravo na podsticaje može da se ostvari za jedan ili više podsticaja iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 3.

Pravno lice i preduzetnik, mogu da ostvare pravo na sve podsticaje iz člana 2. ovog pravilnika.

Fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva može da ostvari pravo na podsticaje iz člana 2. stav 1. tačka 2) i stav 2. tač. 3), 4) i 5) ovog pravilnika.

Pravno lice ako je registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja (u daljem tekstu: udruženje), može da ostvari pravo na podsticaje iz člana 2. stav 2. tač. 3) i 4) ovog pravilnika.

Lica iz st. 1–3. ovog člana, mogu da ostvaruju pravo na podsticaje ako su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i ako imaju:

1) sertifikat izdat od sertifikacionog tela akreditovanog od Akreditacionog tela Srbije (ATS, www.ats.rs) ili od akreditacionog tela koje ima potpisan multilateralni sporazum sa Evropskom organizacijom za akreditaciju u odgovarajućem obimu ili od nadležnog tela za poslove akreditacije u Ruskoj Federaciji, za podsticaje iz člana 2. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika;

2) sertifikat prema GLOBALG.A.P. standardu izdat od sertifikacionog tela koje je odobreno od Sekretarijata za sertifikaciju GLOBALG.A.P.-a (FoodPLUS, Keln, Nemačka, www.globalgap.org), za podsticaje iz člana 2. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika;

3) sertifikat izdat od Rijaseta islamske zajednice Srbije, odnosno jevrejske zajednice u Republici Srbiji, za podsticaje iz člana 2. stav 2. tač. 1) i 2) ovog pravilnika;

4) sertifikat izdat od kontrolne organizacije koja je ovlašćena od Ministarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja ili dokument izdat od te organizacije kojom proizvođač čija je proizvodnja u periodu konverzije dokazuje da je njegova proizvodnja u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, za podsticaje iz člana 2. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika;

5) sertifikat izdat od sertifikacionog tela koje je ovlašćeno od Ministarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju oznake geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode, za podsticaje iz člana 2. stav 2. tačka 4) ovog pravilnika;

6) potvrdu o usaglašenosti proizvoda sa specifikacijom, za proizvode sa oznakom „srpski kvalitet”, izdatu od kontrolnog tela koje je ovlašćeno od Ministarstva i rešenje o označavanju proizvoda oznakom „srpski kvalitet” i pravu korišćenja te oznake, u skladu sa uredbom kojom se uređuje označavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet”, za podsticaje iz člana 2. stav 2. tačka 5) ovog pravilnika.

Član 4.

Pravo na podsticaje može da se ostvari ako se podnese zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje (u daljem tekstu: zahtev), Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Zahtev se podnosi jedanput godišnje, od 1. maja do 31. oktobra tekuće kalendarske godine, na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u ________ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5.

Uz zahtev se dostavlja:

1) dokaz da je do podnošenja zahteva izvršeno plaćanje troškova uvođenja i sertifikacije za podsticaj za koji se podnosi zahtev;

2) sertifikat iz člana 3. stav 4. tač. 1) do 5) ovog pravilnika, dokument iz člana 3. stav 4. tačka 4) ovog pravilnika i potvrda iz člana 3. stav 4. tačka 6) ovog pravilnika, u zavisnosti od podsticaja za koji se zahtev podnosi;

3) sertifikat o akreditaciji, kao i obim akreditacije sertifikacionog tela koje je izršilo poslove kontrole i/ili sertifikacije, izdat od strane nadležnog tela za poslove akreditacije iz člana 3. stav 4. tač. 1) i 2) ovog pravilnika – za podsticaje iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika.

Pravno lice, udruženje i preduzetnik kao dokaz o plaćanju troškova iz stava 1. tačka 1) ovog člana dostavlja račun, nalog za uplatu i odgovarajući izvod overen od banke.

Fizičko lice koje je plaćanje troškova iz stava 1. tačka 1) ovog člana izvršilo bezgotovinski, dostavlja račun, nalog za uplatu i odgovarajući izvod overen od banke kao dokaz o izvršenom plaćanju usluga iz računa, a fizičko lice koje je plaćanje izvršilo gotovinski, dostavlja račun i odgovarajući fiskalni isečak.

Ako je dokaz o izvršenom plaćanju iz st. 2. i 3. ovog člana izdat na stranom jeziku, dostavlja se i njegov prevod, izdat od ovlašćenog sudskog tumača.

Dokumentacija iz stava 1. tač 1) i 2) ovog člana treba da bude izdata u godini u kojoj se podnosi zahtev, a do podnošenja zahteva ili u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva (od 1. novembra do 31. decembra), kao i da glasi na podnosioca zahteva.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtev, dostavlja se u originalu ili overenoj kopiji, osim sertifikata iz stava 1. tačka 3) ovog člana i sertifikata, dokumenta i potvrde iz člana 3. stav 4. tač. 4), 5) i 6) ovog pravilnika, za koje se može dostaviti kopija.

Član 6.

Podnosilac zahteva, uključujući i onog sa područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, kome je utvrđeno pravo na podsticaje (korisnik), ostvaruje pravo na naknadu dela troškova plaćenog iznosa uvođenja i sertifikacije, bez obračunatog poreza na dodatu vrednost, u procentu koji Vlada svake godine određuje posebnim aktom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu u kome se nalazi objekat koji je predmet podsticaja iz člana 2. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, odnosno u kome se proizvode proizvodi koji su predmet podsticaja iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika, u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 500.000 dinara.

Član 7.

Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 8.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla („Službeni glasnik RS”, broj 48/13).

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazac – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u ________ godini

 

Podelite: