Објављен „Службени гласник РС“ број 44 од 29.4.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗAКOН o eлeктрoнскoм фaктурисaњу
 • ЗАКОН о изменама и допунама Зaкoна о порезу на доходак грађана
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о измени Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 44 од 29.4.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Зaкoна о порезу на доходак грађана
 • ЗАКОН о допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
 • ЗAКOН o eлeктрoнскoм фaктурисaњу
 • ЗАКОН о измени Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
 • ЗАКОН о измени и допунама Закона о осигурању
 • ЗАКОН о Регистру административних поступака
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Антигви и Барбуди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Вашингтону
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Јапану
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Чешкој Републици
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години
 • УРЕДБA о спровођењу Пилот обуке за тржиште рада на основу ваучера
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Програма за унапређење управљања споредним производима животињског порекла за период од 2020. до 2024. године
 • ОДЛУКA о преузимању оснивачких права над Музејом на отвореном „Старо селоˮ Сирогојно од општине Чајетина
 • ОДЛУКA о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор здравства и социјалне заштите
 • ОДЛУКA о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор друштвених наука, новинарства и информисања
 • ОДЛУКA о измени Одлуке о оснивању Координационог тела за координацију активности на реализацији комерцијалних уговора о модернизацији и реконструкцији мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије, деоница Београд Центар – Стара Пазова и деоница Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за припрему предлога за измене и допуне Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова
 • ОДЛУКA о измени Одлуке о образовању међуресорне Радне групе за координацију, праћење и подршку реализације пројекта изградње аутопута Е-761: Појате–Прељина („Моравски коридор”)
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Завода за заштиту природе Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за заштиту природе Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника, вршилаца дужности чланова и члана Управног одбора Београдске филхармоније
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Београдске филхармоније
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника, вршиоца дужности члана и члана Надзорног одбора Београдске филхармоније
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Београдске филхармоније
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Милутин Миланковић”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Милутин Миланковић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Српско-руског хуманитарног центра
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Српско-руског хуманитарног центра
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Српско-руског хуманитарног центра
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Српско-руског хуманитарног центра
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Српско-руског хуманитарног центра
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Србијагас”, Нови Сад за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Транспортгас Србија” д.о.о. Нови Сад за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” д.o.o. Зрењанин за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ВПД „Хидросрем” д.о.о. Сремска Митровица за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3997/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4005/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4009/2021
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу
 • УПУТСТВО о допунама Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19
 • РЕШЕЊЕ о укидању путног прелаза
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2021. годину
 • ОДЛУКA о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период 1.1.–31.12.2020. године
 • ОДЛУКА о трошковима рехабилитације корисника пензија и цени смештаја пратиоца, по установама, по дану боравка
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин
ОГЛАСИ

Поделите: