Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 44 od 29.4.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o elektronskom fakturisanju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2021. godini
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 44 od 29.4.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • ZAKON o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • ZAKON o elektronskom fakturisanju
 • ZAKON o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • ZAKON o izmeni i dopunama Zakona o osiguranju
 • ZAKON o Registru administrativnih postupaka
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Antigvi i Barbudi, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Vašingtonu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Japanu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Češkoj Republici
Vlada
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2021. godini
 • UREDBA o sprovođenju Pilot obuke za tržište rada na osnovu vaučera
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Programa za unapređenje upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla za period od 2020. do 2024. godine
 • ODLUKA o preuzimanju osnivačkih prava nad Muzejom na otvorenom „Staro seloˮ Sirogojno od opštine Čajetina
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor zdravstva i socijalne zaštite
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor društvenih nauka, novinarstva i informisanja
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za koordinaciju aktivnosti na realizaciji komercijalnih ugovora o modernizaciji i rekonstrukciji mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar – Stara Pazova i deonica Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za pripremu predloga za izmene i dopune Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju međuresorne Radne grupe za koordinaciju, praćenje i podršku realizacije projekta izgradnje autoputa E-761: Pojate–Preljina („Moravski koridor”)
 • REŠENJE o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za brigu o selu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti predsednika, vršilaca dužnosti članova i člana Upravnog odbora Beogradske filharmonije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Beogradske filharmonije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti predsednika, vršioca dužnosti člana i člana Nadzornog odbora Beogradske filharmonije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Beogradske filharmonije
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Milutin Milanković”
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Milutin Milanković”
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Srpsko-ruskog humanitarnog centra
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Srpsko-ruskog humanitarnog centra
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Srpsko-ruskog humanitarnog centra
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Srpsko-ruskog humanitarnog centra
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Srpsko-ruskog humanitarnog centra
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnik” za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Srbijagas”, Novi Sad za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Transportgas Srbija” d.o.o. Novi Sad za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina”, Knjaževac za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Srednji Banat” d.o.o. Zrenjanin za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja VPD „Hidrosrem” d.o.o. Sremska Mitrovica za 2021. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3997/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4005/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4009/2021
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju
 • UPUTSTVO o dopunama Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
 • REŠENJE o ukidanju putnog prelaza
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2021. godinu
 • ODLUKA o usvajanju Završnog računa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 1.1.–31.12.2020. godine
 • ODLUKA o troškovima rehabilitacije korisnika penzija i ceni smeštaja pratioca, po ustanovama, po danu boravka
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin
OGLASI

Podelite: