Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju

„Službeni glasnik RS“, broj 41/2017, 3/2018 i 31/2018

Prečišćen tekst propisa

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalan iznos podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Član 2.

Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju obuhvataju sledeće vrste podsticaja u odgovarajućim iznosima po vrsti pojedine mere, i to za:

1) premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje (u daljem tekstu: premija za mleko);

2) tov junadi;

3) tov jagnjadi;

4) tov jaradi;

5) tov svinja;

6) krave dojilje;

7) košnice pčela;

8) proizvodnju konzumne ribe;

9) krave za uzgoj teladi za tov;

10) kvalitetne priplodne mlečne krave;

11) kvalitetne priplodne tovne krave i bikove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne tovne krave);

12) kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne ovce i koze);

13) kvalitetne priplodne krmače i nerastove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne krmače);

14) roditeljske kokoške teškog tipa;

15) roditeljske kokoške lakog tipa;

16) roditeljske ćurke;

17) kvalitetne priplodne matice riba šarana;

18) kvalitetne priplodne matice riba pastrmke.

Podsticaji iz stava 1. ovog člana utvrđuju se u odgovarajućem iznosu po vrsti pojedine mere koji se uvećava 40% od iznosa za podsticaje koji se za istu vrstu mere isplaćuju u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za premiju za mleko, podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, podsticaje u stočarstvu za krave dojilje, košnice pčela, proizvodnju konzumne ribe, krave za uzgoj teladi za tov i podsticaje u stočarstvu za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave, kvalitetne priplodne ovce i koze, kvalitetne priplodne krmače, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke (u daljem tekstu: kvalitetna priplodna grla).

Član 3.

Pravo na podsticaje iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: podnosilac zahteva), koje pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisima kojima se bliže uređuju uslovi za ostvarivanje prava na premiju za mleko, podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, podsticaje u stočarstvu za krave dojilje, košnice pčela, proizvodnju konzumne ribe, krave za uzgoj teladi za tov i podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla, ispunjava i uslov da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom (u daljem tekstu: ovlašćena organizacija) zaključilo ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključilo ugovor o saradnji sa proizvođačem, kao i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje.

Član 4.

Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju, u zavisnosti od vrste podsticaja, ostvaruju se na način utvrđen posebnim propisima kojima se uređuje ostvarivanje prava na premiju za mleko, podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, podsticaje u stočarstvu za krave dojilje, košnice pčela, proizvodnju konzumne ribe, krave za uzgoj teladi za tov i podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla.

Član 5.

Zahtev za premiju za mleko podnosi se neposredno ili preko pravnog lica odnosno preduzetnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Zahtev iz stava 1. ovog člana koji se podnosi neposredno podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje za _______ kvartal u _____ godini (u daljem tekstu: Obrazac 1), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz Obrazac 1 podnosi se izjava pravnog lica odnosno preduzetnika o količini primljenog mleka proizvedenog metodom organske proizvodnje data u Prilogu 1 – Izjava pravnog lica odnosno preduzetnika o količini primljenog mleka proizvedenog metodom organske proizvodnje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana koji se podnosi preko pravnog lica odnosno preduzetnika podnosi se na Obrascu 2 – Zahtev za premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje za _______ kvartal u _____ godini (u daljem tekstu: Obrazac 2), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz Obrazac 2 podnosi se:

1) spisak isporučilaca mleka koji su predali mleko pravnom licu odnosno preduzetniku u odgovarajućem kvartalu kalendarske godine dat u Prilogu 2 – Spisak isporučilaca mleka proizvedenog metodom organske proizvodnje u ____ kvartalu ______ godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) izjava pravnog lica odnosno preduzetnika o količini primljenog mleka proizvedenog metodom organske proizvodnje data u Prilogu 3 – Izjava pravnog lica odnosno preduzetnika o količini primljenog mleka proizvedenog metodom organske proizvodnje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

3) fotokopija kartona deponovanih potpisa, uz prvi zahtev za premiju podnet u toku kalendarske godine za koju se podnosi zahtev.

Zahtev iz st. 2. i 4. ovog člana podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), i to za:

1) prvi i drugi kvartal (1. januar – 30. jun kalendarske godine) – od 1. jula do 15. jula tekuće godine,

2) treći kvartal (1. jul – 30. septembar kalendarske godine) – od 1. oktobra do 15. oktobra tekuće godine,

3) četvrti kvartal (1. oktobar – 31. decembar kalendarske godine) – od 1. januara do 15. januara naredne kalendarske godine.

Član 6.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi u organskoj stočarskoj proizvodnji podnosi se Upravi za svaku kalendarsku godinu do 31. decembra tekuće kalendarske godine, na Obrascu 3 – Zahtev za podsticaje za tov junadi u organskoj stočarskoj proizvodnji za _______ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana za grla predata klanici podnosi se prijemnica za otkupljena grla overena od strane klanice i nadležnog veterinarskog inspektora, koja je data u Prilogu 4 – Prijemnica za otkupljena grla (u daljem tekstu: Prilog 4), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se i kopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja, overena od strane nadležnog veterinarskog inspektora.

Član 7.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov jagnjadi u organskoj stočarskoj proizvodnji podnosi se za svaku kalendarsku godinu do 31. decembra tekuće kalendarske godine, na Obrascu 4 – Zahtev za podsticaje za tov jagnjadi u organskoj stočarskoj proizvodnji za ______ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov svinja u organskoj stočarskoj proizvodnji podnosi se za svaku kalendarsku godinu do 31. decembra tekuće kalendarske godine, na Obrascu 5 – Zahtev za podsticaje za tov svinja u organskoj stočarskoj proizvodnji za ______ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov jaradi u organskoj stočarskoj proizvodnji podnosi se za svaku kalendarsku godinu do 31. decembra tekuće kalendarske godine, na Obrascu 6 – Zahtev za podsticaje za tov jaradi u organskoj stočarskoj proizvodnji za _____ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz st. 1–3. ovog člana za grla predata klanici podnosi se prijemnica za otkupljena grla iz Priloga 4 ovog pravilnika, overena od strane klanice i nadležnog veterinarskog inspektora i kopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja overena od strane nadležnog veterinarskog inspektora.

Zahtevi iz st. 1–3. ovog člana podnose se Upravi.

Član 8.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje podnosi se Upravi za svaku kalendarsku godinu od 3. maja tekuće godine do 31. januara naredne godine, za grla uključena u proizvodnju od 1. januara do 31. decembra tekuće godine, na Obrascu 7 – Zahtev za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje za ______ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. 

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se zapisnik o održanoj selekcijskoj smotri, overen od strane osnovne i regionalne odgajivačke organizacije. 

Podsticaji u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje ostvaruju se za krave dojilje, starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to: hereford, šarole, limuzin, aberdin angus, šorthorn, belgijsko plavo, kijanina, romanjola, markiđana, blond akviten, simentalac i salers ili melezima navedenih tovnih rasa, koje pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa.

Član 9.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela podnosi se Upravi za svaku kalendarsku godinu, jedanput godišnje od 3. maja do 30. juna tekuće godine, na Obrascu 8 – Zahtev za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela za ______ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Lice iz člana 3. ovog pravilnika pravo na podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela može da ostvari pod uslovom da ima najmanje deset košnica pčela.

Član 10.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u organskoj stočarskoj proizvodnji (u daljem tekstu: konzumne ribe) podnosi se Upravi za svaku kalendarsku godinu do 31. decembra tekuće kalendarske godine na Obrascu 9 – Zahtev za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za proizvodnju konzumne ribe za ______ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana za proizvedenu konzumnu ribu podnosi se:

1) kopija otpremnice, dostavnice ili prijemnice overena od strane pravnog lica, odnosno preduzetnika koji se bavi rasecanjem i preradom mesa ribe, odnosno prometom ribe na malo koji ima odgovarajući objekat odobren u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i koji je upisan u Centralni registar objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane;

2) obračun podsticaja za proizvodnju konzumne ribe u ______ godini dat u Prilogu 5 – Obračun podsticaja za proizvodnju konzumne ribe u______ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

3) izjava pravnog lica, odnosno preduzetnika o količini primljene konzumne ribe data u Prilogu 6 – Izjava pravnog lica, odnosno preduzetnika o količini primljene konzumne ribe, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Za izvezenu konzumnu ribu uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) kopija međunarodne veterinarske potvrde (sertifikata), izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo overena od strane nadležnog veterinarskog inspektora kao i kopija Jedinstvene carinske isprave, izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje carinski postupak;

2) obračun podsticaja za proizvedenu i izvezenu konzumnu ribu u ______ godini dat u Prilogu 7 – Obračun podsticaja za proizvedenu i izvezenu konzumnu ribu u ______ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 11.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u organskoj stočarskoj proizvodnji podnosi se Upravi za svaku godinu od 3. maja do 30. septembra tekuće kalendarske godine, za krave oteljene u periodu od 1. septembra prethodne kalendarske godine do 31. avgusta tekuće kalendarske godine na Obrascu 10 – Zahtev za podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u organskoj stočarskoj proizvodnji za ______ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 12.

Zahtev za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za kvalitetna priplodna grla podnosi se Upravi, i to:

1) od 20. maja do 30. oktobra tekuće godine;

2) od 1. do 31. januara naredne godine – za grla uključena u proizvodnju od 15. oktobra do 31. decembra prethodne kalendarske godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu 11 – Zahtev za podsticaje za kvalitetna priplodna grla u organskoj stočarskoj proizvodnji za ______ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se posebno za svaku vrstu kvalitetnih priplodnih grla, s tim da se za istu vrstu kvalitetnih priplodnih grla podnosi samo jedan zahtev u periodu iz stava 1. tačka 1) ovog člana, odnosno u periodu iz stava 1. tačka 2) ovog člana, a za isto grlo zahtev može da se podnese jednom za jednu kalendarsku godinu.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se izvod iz glavne matične evidencije za kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev, overen od strane osnovne i glavne odgajivačke organizacije.

Lice iz člana 3. ovog pravilnika pravo na podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za kvalitetna priplodna grla ostvaruje bez obzira na broj kvalitetnih priplodnih grla.

Član 13.

Za ostvarivanje prava na podsticaje iz člana 2. ovog pravilnika, pored dokumenata koji se dostavljaju uz zahteve iz čl. 5–12. ovog pravilnika, dostavlja se i kopija ugovora zaključenog sa ovlašćenom organizacijom sa rokom važenja za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije kopija ugovora o saradnji sa proizvođačem i kopija ugovora koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom organizacijom u kojem je podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant.

Član 14.

Za podsticaje iz čl. 5–12. ovog pravilnika Uprava utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje, odobrava isplatu i daje nalog za prenos sredstava na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 15.

Ukupno za sve vrste podsticaja iz člana 2. ovog pravilnika korisnik podsticaja može da ostvari maksimalno 55.000.000 dinara.

Član 16.

Izuzetno u 2017. godini lice iz člana 3. ovog pravilnika može da ostvari pravo na podsticaj za krave za uzgoj teladi za tov u organskoj stočarskoj proizvodnji, za krave oteljene u periodu od 1. januara do 31. avgusta 2017. godine.

Član 17.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju (,,Službeni glasnik RS”, br. 52/14, 57/14, 71/14, 62/15 i 33/16), u delu koji se odnosi na premiju za mleko i organsku stočarsku proizvodnju i Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje („Službeni glasnik RS”, br. 94/13 i 42/14).

Član 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju: „Službeni glasnik RS“, broj 31/2018

Član 4.

U Obrascu 1–11 i Prilogu 1–7, slova: „M.P.” brišu se.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Obrazac 1 – Zahtev za premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje za _______ kvartal u _____ godini (sa prilogom 1)
Obrazac 2 – Zahtev za premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje za _______ kvartal u _____ godini (sa prilozima 2. i 3.)
Obrazac 3 – Zahtev za podsticaje za tov junadi u organskoj stočarskoj proizvodnji za _______ godinu
Obrazac 4 – Zahtev za podsticaje za tov jagnjadi u organskoj stočarskoj proizvodnji za ______ godinu
Obrazac 5 – Zahtev za podsticaje za tov svinja u organskoj stočarskoj proizvodnji za ______ godinu
Obrazac 6 – Zahtev za podsticaje za tov jaradi u organskoj stočarskoj proizvodnji za _____ godinu (sa prilogom 4)
Obrazac 7 – Zahtev za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje za ______ godinu
Obrazac 8 – Zahtev za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela za ______ godinu
Obrazac 9 – Zahtev za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za proizvodnju konzumne ribe za ______ godinu (sa prilozima 5-7.)
Obrazac 10 – Zahtev za podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u organskoj stočarskoj proizvodnji za ______ godinu
Obrazac 11 – Zahtev za podsticaje za kvalitetna priplodna grla u organskoj stočarskoj proizvodnji za ______ godinu

 

Podelite: