Odluka o zabrani izvoza lekova
(važi do 23.04.2020.)

„Službeni glasnik RS“, broj 32/2020, 33/2020 i 47/2020

Prečišćen tekst propisa

 

1. Zabranjuje se izvoz i ponovni izvoz lekova iz Republike Srbije, osim:

1) u slučaju kada se lekovi proizvode u Republici Srbiji a nisu registrovani u Republici Srbiji, odnosno koji se proizvode isključivo za strana tržišta;

2) u slučaju kada strano lice otprema lekove u postupku tranzita sa carinskog područja Republike Srbije.

Zabrana izvoza i ponovnog izvoza lekova iz stava 1. ove tačke uvodi se u trajanju od 30 dana.

1a Izuzetno, izvoz i ponovni izvoz lekova iz tačke 1. ove odluke, može se odobriti posebnim aktom Vlade.

1b Domaći proizvođači, uvoznici i izvoznici lekova dužni su da se izjavom odgovornog lica obavežu na kontinuirano i nesmetano snabdevanje tržišta Republike Srbije svim lekovima koje proizvode i uvoze.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Odluka o izmeni Odluke o zabrani izvoza lekova: „Sl. glasnik RS“, br. 33/2020

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Odluka o dopunama Odluke o zabrani izvoza lekova: „Sl. glasnik RS“, br. 47/2020

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: