Објављен „Службени гласник РС“ број 32 од 16.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 32 од 16.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • ОДЛУКА о привременом ограничавању кретања тражилаца азила и ирегуларних миграната смештених у центрима за азил и прихватним центрима у Републици Србији
  • ОДЛУКА о важењу личних докумената држављана Републике Србије за време ванредног стања
  • ОДЛУКА о обустави рада установа ученичког и студентског стандарда чији је оснивач Република Србија
  • ОДЛУКА о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
  • ОДЛУКА о забрани извоза лекова
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција и специјалности и личној карти припадника цивилне заштите
  • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд — Зрењанин — Нови Сад на животну средину Републичка изборна комисија
  • РЕШЕЊЕ о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године
Други државни органи и државне организације
  • ОДЛУКА о допуни Кодекса понашања државних службеника
ОГЛАСИ

Поделите: