Одлука о забрани извоза лекова
(важи до 23.04.2020.)

„Службени гласник РС“, број 32/2020, 33/2020 и 47/2020

Пречишћен текст прописа

 

1. Забрањује се извоз и поновни извоз лекова из Републике Србије, осим:

1) у случају када се лекови производе у Републици Србији а нису регистровани у Републици Србији, односно који се производе искључиво за страна тржишта;

2) у случају када страно лице отпрема лекове у поступку транзита са царинског подручја Републике Србије.

Забрана извоза и поновног извоза лекова из става 1. ове тачке уводи се у трајању од 30 дана.

1a Изузетно, извоз и поновни извоз лекова из тачке 1. ове одлуке, може се одобрити посебним актом Владе.

1б Домаћи произвођачи, увозници и извозници лекова дужни су да се изјавом одговорног лица обавежу на континуирано и несметано снабдевање тржишта Републике Србије свим лековима које производе и увозе.

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Одлука о измени Одлуке о забрани извоза лекова: „Сл. гласник РС“, бр. 33/2020

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о допунама Одлуке о забрани извоза лекова: „Сл. гласник РС“, бр. 47/2020

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: