Објављен „Службени гласник РС“ број 89 од 25.6.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике
 • ПРАВИЛНИК о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења и садржини Регистра пружалаца рачуноводствених услуга
 • ПРАВИЛНИК о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
 • ПРАВИЛНИК о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица
 • ПРАВИЛНИК о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
 • ПРАВИЛНИК о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за друга правна лица

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 89 од 25.6.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Плана намене радио-фреквенцијских опсега
 • ПРОГРАМ за унапређење позиције Републике Србије на ранг-листи Светске банке о условима пословања – Doing Business за период 2020–2023. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике
 • ПРАВИЛНИК о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења и садржини Регистра пружалаца рачуноводствених услуга
 • ПРАВИЛНИК о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
 • ПРАВИЛНИК о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица
 • ПРАВИЛНИК о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
 • ПРАВИЛНИК о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за друга правна лица
 • ПРАВИЛНИК о условима за издавање и одузимање именовања за оцењивање усаглашености типа амбалаже или цистерне за транспорт опасне робе

Поделите: