Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица

„Службени гласник РС“, број 89/2020

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописује се Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру за друга правна лица из члана 2. тачка 2) Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 73/19 – у даљем тексту: Закон).

Контни оквир за друга правна лица (у даљем тексту: Контни оквир) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одредбе овог правилника односе се и на друга правна лица у поступку стечаја или ликвидације.

Члан 2.

Друга правна лица исказују стање и промене имовине, улога, односно сопствених извора и обавеза, расходе и приходе и утврђују резултате пословања према садржини појединих рачуна у Контном оквиру.

Друга правна лица која одлуче да примењују Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП), односно Међународне стандарде финансијског извештавања (МСФИ), у складу са чланом 26. став 2. Закона, примењују правилник којим се уређује контни оквир и садржина рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике.

Члан 3.

Стање и промене имовине, улога, односно сопствених извора и обавеза, приходи и расходи и утврђивање резултата пословања евидентирају се на основним (троцифреним) рачунима прописаним у Контном оквиру, у складу са правилником којим се уређује признавање, вредновање, презентација и обелодањивање позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица и усвојеним рачуноводственим политикама.

Прописани основни (троцифрени) рачуни могу се, у складу са одредбама овог правилника и потребама обвезника овог правилника, даље рашчлањавати.

II. САДРЖИНА РАЧУНА

Класа 0: Стална имовина
Члан 4.

На рачунима групе 01 – Нематеријална имовина, исказују се улагања у одређено немонетарно средство без физичког садржаја, које служи за редовно обављање пословања, за изнајмљивање другим лицима или се користи у административне сврхе.

На рачуну 011 – Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, исказују се улагања у нематеријална права која испуњавају услове за признавање нематеријалне имовине.

На рачуну 012 – Софтвер и остала права, исказује се софтвер који је купљен одвојено од рачунара на основу лиценцног уговора на основу којег се може користи у периоду дужем од годину дана (укључујући и право на неограничено коришћење) и друга права која испуњавају услове за признавање нематеријалне имовине.

На рачуну 013 – Гудвил, исказује се сваки вишак набавне вредности у односу на интерес стицаоца у поштеној (фер) вредности стечених идентификованих средстава и обавеза на датум трансакције размене по основу пословних комбинација.

У случају пословне комбинације када једно правно лице купује нето имовину другог правног лица (средства умањена за преузете обавезе), укључујући и гудвил тог правног лица и предузетника, која доводи до статусне промене спајања или припајања, гудвил из става 4. овог члана, признаје се у појединачном Билансу стања правног лица стицаоца.

На рачуну 014 – Остала нематеријална имовина, исказују се улагања у осталу нематеријалну имовину која испуњавају услове за признавање нематеријалне имовине.

На рачуну 015 – Нематеријална имовина у припреми, исказују се сви облици нематеријалне имовине који испуњавају услове за признавање нематеријалне имовине, од дана улагања до дана почетка коришћења.

На рачуну 016 – Аванси за нематеријалну имовину, исказују се дати аванси за стицање свих облика нематеријалне имовине.

На посебном рачуну, односно рачунима отвореним у оквиру одговарајућег троцифреног рачуна групе 01, исказује се исправка вредности по основу обрачунате амортизације и евентуалног обезвређења нематеријалног средства.

Вишак расхода над приходима по основу обезвређења нематеријалне имовине књижи се вредносним усклађивањем отворених рачуна набавне вредности и исправке вредности, а на терет рачуна 581 – Расходи од усклађивања вредности нематеријалне имовине.

Вишак прихода над расходима по основу укидања обезвређења нематеријалне имовине признатог у претходном/им периоду/има књижи се вредносним усклађивањем отворених рачуна набавне вредности и исправке вредности, у корист рачуна 681 – Приходи од усклађивања вредности нематеријалне имовине.

Члан 5.

На рачунима групе 02 – Некретнине, постројења и опрема, исказују се земљишта, грађевински објекти, инвестиционе некретнине, постројења и опрема у власништву другог правног лица, постројења и опрема узети у финансијски лизинг, алат и инвентар са калкулативним отписом и остале некретнине, постројења и опрема, укључујући станове, стамбене зграде и одмаралишта који испуњавају услов за признавање, као и улагања за прибављање некретнина, постројења и опреме.

Некретнине, постројења и опрема не укључују биолошка средства повезана са пољопривредном делатношћу из члана 6. овог правилника.

На рачуну 020 – Пољопривредно и остало земљиште, исказују се пољопривредно и остало земљиште, осим грађевинског земљишта.

На рачуну 021 – Грађевинско земљиште, исказује се грађевинско земљиште.

На рачуну 022 – Грађевински објекти, исказују се грађевински објекти (зграде, путеви, платои и др.).

На рачуну 023 – Постројења и опрема, исказују се постројења и опрема. У оквиру овог рачуна исказује се код примаоца лизинга опрема узета у финансијски лизинг, као и алат и инвентар са калкулативним отписом.

На рачуну 024 – Инвестиционе некретнине, исказују се инвестиционе некретнине, у складу са рачуноводственом политиком.

На рачуну 025 – Остале некретнине, постројења и опрема, исказују се вредности осталих основних средстава која нису исказана на другим рачунима ове групе, као што су: споменици културе и историјски споменици, дела ликовне, вајарске, филмске и друге уметности, музејске вредности, књиге у библиотекама и друга основна средства.

На рачуну 026 – Некретнине, постројења и опрема у припреми, исказују се улагања у ове облике средстава од дана улагања до дана њиховог активирања на неком од рачуна групе 02.

На рачуну 027 – Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми, исказују се улагања која се врше на туђим средствима ради обављања делатности.

На рачуну 028 – Аванси за некретнине, постројења и опрему, исказују се дати аванси за стицање ових облика средстава из групе 02.

На посебном рачуну, односно рачунима отвореним у оквиру одговарајућег троцифреног рачуна групе 02, исказује се исправка вредности по основу обрачунате амортизације и евентуалног обезвређења некретнина, постројења и опреме.

Вишак расхода над приходима по основу усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме књижи се, вредносним усклађивањем рачуна набавне вредности и исправке вредности, рачуна 582 – Расходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме, односно на терет расположивих ревалоризационих резерви на рачуну 330 – Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације некретнина, постројења и опреме, ако су претходно формиране за конкретно средство.

Вишак прихода над расходима по основу усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме књижи се, вредносним усклађивањем отворених рачуна набавне вредности и исправке вредности, у корист рачуна 330 – Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме или у корист рачуна 682 – Приходи од усклађивања вредности, некретнина, постројења и опреме до висине расхода који су у претходном/им периоду/има прокњижени на терет рачуна 582 – Расходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме.

Члан 6.

На рачунима групе 03 – Биолошка средства, исказују се шуме, вишегодишњи засади, основно стадо, биолошка средства у припреми и остала биолошка средства за обављање пољопривредне делатности.

На рачуну 030 – Шуме, исказује се вредност дрвне масе у шумама.

На рачуну 031 – Вишегодишњи засади, исказују се воћњаци, виногради, хмељњаци, брзорастуће употребно, украсно и остало дрвеће и остали вишегодишњи засади.

На рачуну 032 – Основно стадо, исказују се биолошка средства, која представљају животиње које се користе као радна и приплодна стока.

На рачуну 037 – Биолошка средства у припреми, исказују се улагања у ове облике средстава од дана улагања до дана њиховог активирања на неком од рачуна групе 03.

На рачуну 038 – Аванси за биолошка средства, исказују се дати аванси за стицање ових облика средстава из групе 03.

На посебном рачуну, односно рачунима отвореним у оквиру одговарајућег троцифреног рачуна групе 03, исказује се исправка вредности по основу обрачунате амортизације и евентуалног обезвређења биолошких средстава.

Вишак расхода над приходима по основу обезвређења биолошких средстава књижи се на терет рачуна 580 – Расходи од усклађивања вредности биолошких средстава, а вишак прихода над расходима у корист рачуна 680 – Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава.

Члан 7.

На рачунима групе 04 – Дугорочни финансијски пласмани, исказују се зајмови са роком доспећа преко годину дана од дана чинидбе, односно од дана биланса, дугорочне хартије од вредности које се држе до доспећа и остали дугорочни пласмани.

На рачунима ове групе исказују се и приписане камате по дугорочним финансијским пласманима (интеркаларне камате, односно камате у току грејс периода).

На рачуну 040 – Дугорочни финансијски пласмани у земљи, исказују се дугорочни зајмови дати правним лицима у земљи, осим матичном, зависним и осталим повезаним правним лицима.

На рачуну 041 – Дугорочни финансијски пласмани у иностранству, исказују се дугорочни зајмови дати правним лицима у иностранству, осим матичном, зависним и повезаним правним лицима.

На рачуну 042 – Дугорочни финансијски пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима, исказују се дугорочни зајмови дати матичном, зависним и осталим повезаним лицима.

На рачуну 043 – Остали дугорочни финансијски пласмани, исказују се остала дугорочна улагања која нису исказана на осталим рачунима у оквиру рачуна групе 04.

На посебном рачуну, односно рачунима отвореним у оквиру одговарајућег троцифреног рачуна групе 04, исказује се исправка вредности по основу обрачунатог обезвређења дугорочних финансијских пласмана.

Члан 8.

На рачунима групе 05 – Дугорочна потраживања, исказују се потраживања са роком доспелости дужим од 12 месеци после извештајног периода.

На рачуну 050 – Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица, исказују се потраживања из односа са повезаним лицима која чине групу правних лица у смислу Закона, са осталим повезаним лицима на чије пословање постоји значајан утицај или учешће у заједничким пословима два или више лица.

На рачуну 052 – Потраживања по основу јемства, исказују се потраживања на име плаћеног јемства са роком доспелости дужим од 12 месеци после извештајног периода.

На рачуну 053 – Спорна и сумњива потраживања, исказују се потраживања у судском спору и сумњива потраживања са процењеним роком наплате дужим од 12 месеци после извештајног периода.

На рачуну 054 – Остала дугорочна потраживања, исказују се друга потраживања са роком наплате дужим од 12 месеци после извештајног периода.

На посебном рачуну, односно рачунима отвореним у оквиру одговарајућег троцифреног рачуна групе 05, исказује се исправка вредности по основу обрачунатог обезвређења дугорочних потраживања. Формирање, смањење и укидање исправке вредности дугорочних потраживања врши се сходно поступању са рачунима исправке потраживања у групи 20.

Класа 1: Залихе
Члан 9.

На рачунима групе 10 – Залихе материјала, исказују се залихе материјала, резервних делова, алата и инвентара који се у целини отписује у извештајном периоду, према називима рачуна ове групе.

На рачуну 100 – Обрачун набавне вредности залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара, исказује се вредност по обрачуну добављача и зависни трошкови набавке, ако правно лице одлучи да обрачун набавке залиха врши преко овог рачуна. На овом рачуну исказује се фактурна вредност набављених залиха по обрачуну добављача, умањена за попусте исказане у рачуну добављача и за порез на додату вредност и друге дажбине које се могу повратити, зависни трошкови набавке који се могу директно приписати конкретној набавци залиха, царине и друге увозне дажбине које се укључују у набавну вредност залиха, порез на додату вредност и акциза који се не могу повратити.

За набавну вредност набављених залиха задужују се рачуни 101, 102, 103 и 104 у корист рачуна 100. Употреба рачуна 100 није обавезна.

На рачуну 101 – Материјал, исказују се залихе сировина, основног и помоћног материјала, осталог материјала, горива и мазива.

На рачуну 102 – Резервни делови, исказује се вредност залиха резервних делова.

На рачуну 103 – Алат и инвентар, исказује се вредност залиха алата и инвентара који се у целини отписују у моменту давања на коришћење (као што су ситан инвентар, ауто–гуме и амбалажа, ако се у целини отписују у извештајном периоду).

На рачуну 104 – Материјал, резервни делови, алат и инвентар у обради, доради и манипулацији, исказује се материјал, резервни делови, алат и инвентар дати у обраду, дораду и манипулацију.

На посебним рачунима отвореним у оквиру рачуна ове групе, исказује се исправка вредности материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара утврђена као позитивна разлика између њихове књиговодствене вредности и нето оствариве цене, односно по основу обезвређења. Део исправке вредности који се односи на утрошене, продате или расходоване залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара преноси се са рачуна исправке вредности у корист одговарајућег рачуна на којем је исказан трошак, губитак или добитак по основу трошења, продаје или расходовања ових средстава.

Члан 10.

На рачунима групе 11 – Недовршена производња и услуге, исказује се почетно стање и повећање или смањење вредности залиха недовршене производње, полупроизвода и делова, као и недовршених услуга по цени коштања, односно по нето продајној цени, ако је она нижа, на крају обрачунског периода.

На рачунима 110 – Недовршена производња и 111 – Недовршене услуге, односно на посебним аналитичким рачунима у оквиру ових рачуна, исказује се почетно стање, а на крају обрачунског периода – повећање или смањење залиха производње, недовршених производа, полупроизвода и делова, као и недовршених услуга по цени коштања, односно по нето продајној цени, ако је она нижа.

Повећање вредности залиха на рачунима 110 и 111 књижи се задужењем тих рачуна у корист рачуна 620 – Повећање вредности залиха недовршене производње, готових производа и недовршених услуга, а смањење вредности залиха на рачунима 110 и 111 књижи се одобрењем тих рачуна, а задужењем рачуна 621 – Смањење вредности залиха недовршене производње, готових производа и недовршених услуга.

На рачуну 119 – Одступање од цена производње и услуга, исказује се одступање стварних цена коштања недовршене производње од планских цена, ако се евиденција производње води по планским ценама.

Члан 11.

На рачунима групе 12 – Готови производи, исказује се почетно стање, повећање или смањење вредности залиха готових производа по цени коштања, односно по нето продајној цени, ако је она нижа, на крају извештајног периода.

На рачуну 120 – Готови производи, односно на рачунима отвореним у оквиру овог рачуна, исказује се почетно стање, а на крају извештајног периода – повећање или смањење залиха готових производа.

Повећање вредности залиха на рачуну 120 књижи се задужењем тог рачуна у корист рачуна 620 – Повећање вредности залиха недовршених и готових производа, а смањење вредности залиха на рачунима 120 књижи се одобрењем тог рачуна, а задужењем рачуна 621 – Смањење вредности залиха недовршених и готових производа.

Члан 12.

На рачунима групе 13 – Роба, исказују се залихе робе у магацину, продајним објектима на велико (складиште и стовариште) и продајним објектима на мало (стовариште, продавнице и други продајни објекти), роба у обради, доради и манипулацији, роба у транзиту, роба на путу, укалкулисани ПДВ и разлика у цени робе.

На рачуну 130 – Обрачун набавке робе, исказује се вредност по обрачуну добављача и зависни трошкови набавке. У корист овог рачуна књижи се набавна вредност робе на терет одговарајућих рачуна групе 13. Употреба рачуна 130 није обавезна.

На рачуну 131 – Роба у магацину, исказује се вредност залиха робе у магацину пре стављања робе у промет.

На рачуну 132 – Роба у промету на велико, исказује се вредност залиха робе у продајним објектима на велико.

На рачуну 133 – Роба у складишту, стоваришту и продавницама код других лица, исказује се вредност залиха робе која је дата на складиштење, комисиону и консигнациону продају.

На рачуну 134 – Роба у промету на мало, исказује се вредност залиха робе у продајним објектима на мало.

На рачуну 135 – Роба у обради, доради и манипулацији, исказује се вредност залиха робе која је дата на паковање и друге облике дораде и обраде.

На рачуну 136 – Роба у транзиту, исказује се вредност робе која се по налогу купца непосредно испоручује без претходног складиштења.

На рачуну 137 – Роба на путу, исказује се вредност робе испоручене купцу, до тренутка потврде пријема робе од стране купца.

Ако се роба на залихама води по продајним ценама, разлика између набавне и продајне цене (укалкулисана разлика у цени) књижи се на посебном рачуну отвореном у оквиру рачуна на коме се води роба.

На рачуну отвореном у оквиру рачуна 134 – Роба у промету на мало, евидентира се износ укалкулисаног ПДВ у промету производа на мало.

На посебном рачуну, односно рачунима отвореним у оквиру одговарајућег троцифреног рачуна групе 13, исказује се исправка вредности по основу обрачунатог обезвређења залиха робе, која се књижи на терет рачуна 584 – Расходи од усклађивања вредности залиха, а у корист овог рачуна. Део исправке вредности који се односи на продате, расходоване или утрошене залихе робе преноси се са рачуна исправке вредности у корист одговарајућег рачуна на којем је исказан расход, губитак или добитак по основу продаје, расходовања или трошења ових средстава.

Друга правна лица која врше продају производа и робе у сопственим малопродајним објектима, могу вршити пренос залиха сопствених производа на рачун 134 – Роба у промету на мало, задужењем тог рачуна у корист рачуна 612 – Приходи од активирања или потрошње услуга за сопствене потребе. На рачунима класе 9 тај пренос књижи се задужењем рачуна 980 – Трошкови продатих производа и услуга, у корист рачуна групе 96 – Готови производи. У том случају, на крају године залихе готових производа које су пренете на робу своде се на цену коштања или нето продајну цену ако је нижа.

Члан 13.

На рачунима групе 15 – Плаћени аванси за залихе и услуге, исказује се вредност аванса плаћених за набавку залиха материјала, резервних делова, алата, инвентара, робе и услуга, задужењем рачуна групе 15 у корист рачуна са којег је извршено плаћање аванса.

На рачуну 150 – Плаћени аванси за материјал, резервне делове и инвентар у земљи, исказују се аванси дати за набавку материјала, резервних делова и ситног инвентара у земљи, задужењем овог рачуна а одобрењем одговарајућем рачуну новчаних средстава.

На рачуну 151 – Плаћени аванси за материјал, резервне делове и инвентар у иностранству, исказују се аванси дати за набавку материјала, резервних делова и ситног инвентара у иностранству, задужењем овог рачуна а одобрењем одговарајућем рачуну новчаних средстава.

На рачуну 152 – Плаћени аванси за робу у земљи, исказују се аванси дати за набавку робе у земљи, задужењем овог рачуна а одобрењем одговарајућем рачуну новчаних средстава.

На рачуну 153 – Плаћени аванси за робу у иностранству, исказују се аванси дати за набавку робе и стална средства која се прибављају ради продаје у иностранству, задужењем овог рачуна а одобрењем одговарајућем рачуну новчаних средстава.

На рачуну 154 – Плаћени аванси за услуге у земљи, исказују се аванси дати за набавку услуга у земљи, задужењем овог рачуна а одобрењем одговарајућем рачуну новчаних средстава.

На рачуну 155 – Плаћени аванси за услуге у иностранству, исказују се аванси дати за набавку услуга у иностранству, задужењем овог рачуна а одобрењем одговарајућем рачуну новчаних средстава.

На посебном рачуну, односно рачунима отвореним у оквиру одговарајућег троцифреног рачуна групе 15, исказује се исправка вредности по основу обрачунатог обезвређења плаћених аванса, која се књижи на терет рачуна групе 58, а у корист овог рачуна.

Класа 2: Краткорочна потраживања, краткорочни финансијски пласмани, новчана средства и активна временска разграничења
Члан 14.

На рачунима групе 20 – Потраживања по основу продаје, исказују се потраживања од купаца – у земљи и иностранству по основу продаје производа, робе и услуга.

На рачуну 200 – Купци у земљи – матично, зависна и остала повезана лица, исказују се потраживања по основу продаје производа, робе и услуга од купаца матичног и зависних, односно осталих повезаних лица у земљи задужењем овог рачуна, а у корист рачуна 600.

На рачуну 201 – Купци у земљи, исказују се потраживања по основу продаје производа, робе и услуга у земљи, задужењем овог рачуна у корист рачуна 601, 602 и 603.

На рачуну 202 – Купци у иностранству – матично, зависна и остала повезана лица, исказују се потраживања по основу продаје производа, робе и услуга од купаца матичног и зависних, односно осталих повезаних лица из иностранства задужењем овог рачуна, а у корист рачуна 600.

На рачуну 203 – Купци у иностранству, исказују се потраживања од страних лица по основу извоза производа, робе и услуга у иностранству у корист рачуна 601, 602 и 603.

На рачуну 204 – Остала потраживања по основу продаје, исказују се остала потраживања по основу средстава, осим потраживања по основу продаје производа, робе и услуга.

На посебним рачунима отвореним у оквиру рачуна ове групе, исказује се исправка вредности потраживања од продаје утврђена као позитивна разлика између њихове књиговодствене и процењене вредности, односно по основу обезвређења. Отворени рачун исправке није обавезно даље рашчлањавати по купцима.

Најкасније на датум биланса утврђује се да ли је стање процењене исправке вредности (умањења) на овом рачуну повећано или смањено.

Ако је стање процењених исправки вредности повећано, разлика се књижи на терет рачуна 585 – Расходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана, а у корист одговарајућег рачуна исправке вредности. Ако је стање процењене исправке вредности смањено, разлика се књижи на терет одговарајућег рачуна исправке вредности, у корист рачуна 685 – Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана.

У случају директног искњижавања потпуно или делимично исправљеног потраживања по основу продаје задужује се одговарајући рачун исправке вредности а одобрава рачун потраживања из групе 20, уз задужење рачуна 575 за део потраживања које претходно није било индиректно исправљено преко одговарајућег рачуна исправке вредности.

Члан 15.

На рачунима групе 22 – Друга потраживања, исказују се потраживања за камату и дивиденде, потраживања од запослених, потраживања од државних органа и организација, потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса и потраживања по основу накнада штета од друштава за осигурање и других лица.

На рачуну 220 – Потраживања за камату и дивиденде, исказују се потраживања за уговорену и затезну камату по дужничко–поверилачким односима и кредитима, као и потраживања за дивиденде.

На рачуну 221 – Потраживања од запослених, исказују се потраживања од запослених по основу аконтација за службена путовања, по основу накнада штета које су запослени причинили правном лицу по основу мањкова који се накнађују од запослених и сл.

На рачуну 222 – Потраживања од државних органа и организација, исказују се потраживања за регрес, премије, стимулације, дотације, компензације и сл.

На рачуну 223 – Потраживања за чланарине и чланске доприносе, исказују се потраживања другог правног лица по основу чланарина и чланских доприноса задужењем овог рачуна, а одобрењем рачуна 630, односно 631.

На рачуну 224 – Потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса, исказују се потраживања за више плаћене порезе, доприносе и друге дажбине утврђене на датум биланса на рачунима групе 48 – Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине и рачунима групе 45 – Обавезе по основу зарада и накнада зарада.

На рачуну 225 – Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају, исказују се потраживања по основу накнада зарада које се рефундирају од државних органа и других субјеката.

На рачуну 226 – Потраживања по основу накнада штета, исказују се потраживања по основу накнада штета од друштава за осигурање и других лица.

На рачуну 227 – Потраживања за приходе по посебним прописима, исказују се потраживања за приходе у складу са посебним прописима.

На рачуну 228 – Остала краткорочна потраживања, исказују се остала краткорочна потраживања која нису исказана на другим рачунима групе 22.

На посебним рачунима отвореним у оквиру рачуна групе 22, исказује се исправка вредности других потраживања утврђена као позитивна разлика између њихове књиговодствене и процењене вредности која може да буде наплаћена, односно по основу обезвређења. Формирање, смањење и укидање исправке вредности других потраживања ради се сходно поступању са рачунима исправке потраживања у групи 20.

Члан 16.

На рачунима групе 23 – Краткорочни финансијски пласмани, исказују се позајмице и остали краткорочни пласмани са роком доспећа, односно продаје краћем од 12 месеци после извештајног периода, односно од дана биланса.

На рачуну 230 – Краткорочни финансијски пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима, исказују се краткорочни финансијски пласмани дати матичном, зависним и осталим повезаним лицима.

На рачуну 231 – Краткорочне позајмице, исказују се позајмице са роком доспећа краћим од 12 месеци после извештајног периода, дати правним и физичким лицима.

На рачуну 232 – Остали краткорочни финансијски пласмани, исказују се остали краткорочни финансијски пласмани који нису исказани на другим рачунима групе 23. На овом рачуну исказују се и потраживања по меницама као инструментима плаћања, с тим што се на посебном рачуну отвореном у оквиру овог рачуна исказује камата будућег периода садржана у меничној вредности.

На посебним рачунима отвореним у оквиру рачуна групе 23, исказују се исправке вредности краткорочних финансијских пласмана утврђених као позитивна разлика између њихове књиговодствене и процењене вредности која може да буде наплаћена, односно по основу обезвређења. Формирање, смањење и укидање исправке вредности краткорочних финансијских пласмана ради се сходно поступању са рачунима исправке потраживања у групи 20.

Члан 17.

На рачунима групе 24 – Готовински еквиваленти и готовина, исказују се непосредно уновчиве хартије од вредности, депозити по виђењу, готовина, племенити метали и предмети од племенитих метала.

На рачуну 240 – Хартије од вредности – готовински еквиваленти, исказују се непосредно уновчиве хартије од вредности, уз безначајни ризик смањења вредности.

На рачуну 241 – Текући (пословни) рачуни, односно на рачунима отвореним у оквиру овог рачуна, исказују се новчана средства на пословним рачунима, као и искоришћени оквирни кредити.

Потражни салдо на пословном рачуну на датум биланса исказује се на одговарајућем рачуну у групи 42 – Краткорочне финансијске обавезе, без обавезе прекњижавања у књиговодству. Правно лице у оквиру овог рачуна по потреби води посебан прелазни рачун.

На рачуну 242 – Издвојена новчана средства и акредитиви, исказују се средства издвојена на посебним рачунима код пословне банке за отворене акредитиве у земљи, за исплату чекова, за инвестиције и за друге намене.

На рачуну 243 – Благајна, исказују се динарске уплате и исплате готовог новца и других вредносница.

На рачуну 244 – Девизни рачун, исказују се стања и промене на девизном рачуну.

На рачуну 245 – Девизни акредитиви, исказују се отворени девизни акредитиви код банке за плаћања у иностранству.

На рачуну 246 – Девизна благајна, исказују се уплате и исплате ефективног страног новца и других вредносница наплативих у страној валути.

На рачуну 248 – Остала новчана средства, исказују се новчана средства која нису исказана на осталим рачунима новчаних средстава у оквиру групе рачуна 24.

На рачуну 249 – Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност умањена, исказују се новчана средства према називу овог рачуна.

Члан 18.

На рачунима групе 27 – Порез на додату вредност, исказује се претходни порез на додату вредност према називима рачуна ове групе.

На рачуну 270 – Порез на додату вредност у примљеним фактурама по општој стопи (осим плаћених аванса), обухвата се зарачунати ПДВ по општој стопи задужењем овог рачуна и одобрењем рачуну 430, 431, 432 и 439 и другим рачунима обавеза из класе 4 са чијим настанком је повезано и плаћање претходног ПДВ.

На рачуну 271 – Порез на додату вредност у примљеним фактурама по посебној стопи (осим плаћених аванса) обухвата се зарачунати ПДВ по посебној стопи задужењем овог рачуна и одобрењем рачуну 430, 431, 432 и 439 и другим рачунима обавеза из класе 4 са чијим настанком је повезано и плаћање претходног ПДВ.

На рачуну 272 – Порез на додату вредност у датим авансима по општој стопи обухвата се у датим авансима зарачунати ПДВ по општој стопи задужењем овог рачуна и одобрењем рачуну новчаних средстава.

На рачуну 273 – Порез на додату вредност у датим авансима по посебној стопи обухвата се, у датим авансима, зарачунати ПДВ по посебној стопи задужењем овог рачуна и одобрењем рачуну новчаних средстава.

На рачуну 274 – Порез на додату вредност при увозу добара по општој стопи обухвата се зарачунати ПДВ (при увозу добара) по општој стопи задужењем овог рачуна и одобрењем рачуну 482 или на терет трошкова.

На рачуну 275 – Порез на додату вредност при увозу добара по посебној стопи, обухвата се зарачунати ПДВ (при увозу добара) по посебној стопи задужењем овог рачуна и одобрењем рачуну 482 или на терет трошкова.

На рачуну 276 – Порез на додату вредност обрачунат на услуге иностраних лица, обухвата се зарачунати ПДВ (при коришћењу услуга иностраних лица) по општој стопи задужењем овог рачуна и одобрењем рачуну 470.

На рачуну 277 – Накнадно враћен ПДВ купцима – страним држављанима, обухвата се враћени ПДВ купцима – страним држављанима задужењем овог рачуна и одобрењем рачуну новчаних средстава.

На рачуну 278 – ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима, обухвата се зарачунати ПДВ надокнада (при набавци добара од регистрованих пољопривредника) по стопи од 8% задужењем овог рачуна и одобрењем обавеза или новчаних средстава, ако је плаћање извршено у готову.

На рачуну 279 – Потраживања за више плаћени ПДВ, обухвата се разлика између претходног пореза (исказаног на рачунима групе 27) и износа пореза на додату вредност исказану у излазним фактурама предузећа (исказаног на рачунима групе 47), под условом да је стање исказано на рачунима групе 27 веће од стања исказаног на рачунима групе 47.

На посебним рачунима отвореним у оквиру рачуна групе 27, исказујe се разграничени ПДВ.

Члан 19.

На рачунима групе 28 – Активна временска разграничења, исказују се трошкови плаћени у току пословне године који се односе на наредну пословну годину и приходи по основу којих су настали трошкови у текућој години, а који нису фактурисани за текућу годину.

На рачуну 280 – Унапред плаћени трошкови, исказују се трошкови који су унапред плаћени. У корист овог рачуна исказује се обрачунати отпис унапред плаћених трошкова за односни период.

На рачуну 281 – Потраживања за нефактурисани приход, исказују се приходи текућег периода који нису могли бити фактурисани, а за које су настали трошкови у текућем периоду.

На рачуну 282 – Разграничени трошкови по основу обавеза, исказују се плаћени трансакциони трошкови по основу примљених кредита и емитованих дужничких инструмената који се воде по амортизованој вредности, применом ефективне каматне стопе. Ови трошкови терете расходе у периоду отплате кредита или других дужничких инструмената.

На рачуну 289 – Остала активна временска разграничења, исказују се остала активна временска разграничења која нису исказана на другим рачунима групе 28.

Класа 3: Улози (сопствени извори)
Члан 20.

На рачунима групе 30 – Улози (сопствени извори) оснивача и других лица, исказује се оснивачки улог, повећање улога по основу додатних уплата оснивача и других лица.

На рачуну 300 – Улози (сопствени извори) оснивача и других лица, исказују се улози формирани од оснивача и других лица.

Члан 21.

На рачунима групе 33 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици и губици, исказују се ефекти ревалоризације некретнина, постројења и опреме, нереализовани добици и губици по основу финансијских средстава, као и остали нереализовани добици и губици, који се почетно евидентирају у оквиру капитала.

На рачуну 330 – Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, исказују се промене ревалоризационих резерви насталих по основу промена фер вредности предметних добара у складу са рачуноводственом политиком.

На рачуну 331 – Нереализовани добици и нереализовани губици, исказују се добици и/или губици на финансијским инструментима, као и остали нереализовани добици и губици, који се почетно евидентирају у оквиру капитала.

Члан 22.

На рачунима групе 34 – Нераспоређени вишак прихода над расходима, исказује се нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година и текуће године.

На рачуну 340 – Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година, исказује се кумулирани нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година.

У корист или на терет овог рачуна књижи се и ефекат по основу промене рачуноводствене политике и исправке материјално значајне грешке, у складу са усвојеном рачуноводственом политиком.

На терет рачуна 340 – Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година, књижи се износ распоређеног вишка прихода над расходима.

На рачуну 341 – Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године, исказује се нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године. Приликом отварања пословних књига на почетку наредне пословне године салдо са овог рачуна преноси се на рачун 340 – Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година.

Члан 23.

На рачунима групе 35 – Вишак расхода над приходима, исказује се вишак расхода над приходима ранијих година и вишак расхода над приходима текуће године према називима рачуна ове групе.

На рачуну 350 – Вишак расхода над приходима ранијих година, исказује се вишак расхода над приходима из ранијих година преносом са рачуна 351 – Вишак расхода над приходима текуће године. У корист или на терет овог рачуна књижи се и ефекат по основу промене рачуноводствене политике и исправке материјално значајне грешке, у складу са усвојеном рачуноводственом политиком.

На рачуну 351 – Вишак расхода над приходима текуће године, исказује се утврђен на крају извештајног периода задужењем овог рачуна у корист рачуна 722 – Пренос вишка прихода над расходима или вишка расхода над приходима.

Вишак расхода над приходима текуће године који је исказан на рачуну 351, приликом преноса почетног стања у наредном извештајном периоду преноси се на рачун 350 – Вишак расхода над приходима ранијих година.

Покриће вишка расхода над приходима врши се на терет рачуна 340 – Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година.

Класа 4: Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења
Члан 24.

На рачунима групе 40 – Дугорочна резервисања, исказују се дугорочна резервисања за трошкове и ризике који се признају и вреднују у складу са рачуноводственом политиком.

На рачуну 400 – Дугорочна резервисања, исказују се сва резервисања за будуће трошкове и ризике у складу са рачуноводственом проценом другог правног лица.

Када настане одлив средстава по основу обавезе за коју је претходно извршено резервисање, стварни трошкови се не исказују поново као расход, већ се књижење спроводи задужењем рачуна резервисања, а у корист одговарајућег рачуна обавеза (према врстама) или одговарајућег рачуна средстава (залихе, новчана средства) у зависности од карактера резервисања, врсте настале обавезе и начина на који је она измирена. Неискоришћени износ резервисања укида се у корист рачуна 674 – Приходи од укидања дугорочних резервисања.

Члан 25.

На рачунима групе 41 – Дугорочне обавезе, исказују се дугорочне обавезе према матичном, зависним и повезаним правним лицима, дугорочни кредити и зајмови, обавезе по хартијама од вредности и остале дугорочне обавезе. Дугорочне обавезе су обавезе које доспевају у року дужем од 12 месеци после извештајног периода, односно од дана под којим се саставља Биланс стања.

На рачуну 410 – Дугорочне обавезе према матичном и зависним правним лицима, исказују се обавезе по основу примљених дугорочних кредита и зајмова од правних лица која чине групу правних лица у смислу Закона.

На рачуну 411 – Дугорочне обавезе према осталим повезаним лицима, исказују се обавезе по основу примљених дугорочних кредита и зајмова од осталих повезаних лица.

На рачуну 413 – Дугорочни кредити и зајмови у земљи, исказују се обавезе по основу примљених дугорочних кредита и зајмова од правних и физичких лица у земљи, осим од матичног, зависних и повезаних правних лица.

На рачуну 414 – Дугорочни кредити и зајмови у иностранству, исказују се обавезе по основу примљених дугорочних кредита и зајмова од правних и физичких лица у иностранству, осим од матичног, зависних и повезаних лица.

На рачуну 415 – Дугорочне обавезе по основу финансијског лизинга, исказују се обавезе по основу лизинга.

На рачуну 419 – Остале дугорочне обавезе, исказују се остале дугорочне обавезе које нису исказане на осталим рачунима у оквиру рачуна групе 41.

Члан 26.

На рачунима групе 42 – Краткорочне финансијске обавезе, исказују се обавезе по кредитима и зајмовима, хартијама од вредности и остале краткорочне обавезе које доспевају у року краћем од 12 месеци после извештајног периода, односно од дана под којим се састављa Биланс стања.

На рачуну 420 – Краткорочни кредити и зајмови од матичног, зависних и осталих повезаних лица, исказују се обавезе по основу примљених краткорочних кредита и зајмова од правних лица која чине групу правних лица у смислу Закона.

На рачуну 422 – Краткорочни кредити и зајмови у земљи, исказују се обавезе по краткорочним финансијским, робним и осталим кредитима и зајмовима које доспевају у року краћем од 12 месеци после извештајног периода.

На рачуну 423 – Краткорочни кредити и зајмови у иностранству, исказују се обавезе по краткорочним финансијским, робним и осталим кредитима и зајмовима које доспевају у року краћем од 12 месеци после извештајног периода, који су примљени од правних и физичких лица у иностранству, у складу с прописима о девизном и спољнотрговинском пословању.

На рачуну 424 – Део дугорочних кредита и зајмова који доспевају до једне године, исказују се обавезе по ануитетима, односно по отплатама дугорочних кредита и зајмова које доспевају у року краћем од 12 месеци после извештајног периода. На датум биланса, на овај рачун преносе се обавезе за отплате дугорочног кредита и зајма које доспевају у року до годину дана од дана биланса.

На рачуну 425 – Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године, исказују се обавезе по отплатама које доспевају за плаћање у року краћем од 12 месеци после извештајног периода. На датум биланса на овај рачун преносе се обавезе за отплате дугорочних обавеза које доспевају у року краћем од 12 месеци после извештајног периода.

На рачуну 429 – Остале краткорочне финансијске обавезе, исказују се остале краткорочне финансијске обавезе које нису исказане на другим рачунима групе 42.

Члан 27.

На рачунима групе 43 – Обавезе из пословања, исказују се обавезе за примљене авансе, депозите и кауције, обавезе према добављачима, обавезе по издатим чековима, обавезе по меницама и остале обавезе из пословања.

На рачуну 430 – Примљени аванси, депозити и кауције, исказују се унапред наплаћени износи и новчана обезбеђења за обртна средства.

На рачуну 431 – Добављачи у земљи, исказују се фактурисане и нефактурисане обавезе према добављачима у земљи.

На рачуну 432 – Добављачи у иностранству, исказују се фактурисане и нефактурисане обавезе према добављачима у иностранству.

На рачуну 439 – Остале обавезе из пословања, исказују се остале краткорочне обавезе из пословања које нису исказане на другим рачунима групе 43. На овом рачуну исказују се и обавезе за издате чекове који су предати повериоцима за измирење обавеза и обавезе по издатим меницама које су предате повериоцима за измирење обавеза.

Члан 28.

На рачунима групе 45 – Обавезе по основу зарада и накнада зарада, исказују се обавезе за нето зараде и нето накнаде зараде, као и нето накнаде зараде која се рефундира и порези и доприноси по наведеним основама на терет запосленог и на терет послодавца.

На рачуну 450 – Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају, исказују се обавезе за нето зараде и нето накнаде зарада.

На рачуну 451 – Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог, исказују се обавезе према називу овог рачуна.

На рачуну 452 – Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог, исказују се обавезе према називу овог рачуна.

На рачуну 453 – Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца, исказују се обавезе према називу овог рачуна.

На рачуну 454 – Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају, исказују се обавезе према називу овог рачуна задужењем рачуна 225 – Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају.

На рачуну 455 – Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет запосленог које се рефундирају, исказују се обавезе према називу овог рачуна.

На рачуну 456 – Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет послодавца које се рефундирају, исказују се обавезе према називу овог рачуна задужењем рачуна 225.

Члан 29.

На рачунима групе 46 – Друге обавезе, исказују се обавезе за камате, трошкове финансирања, обавезе према запосленима и обавезе према физичким лицима за накнаде према уговорима.

На рачуну 460 – Обавезе по основу камата и трошкова финансирања, исказују се обавезе по основу расхода камата и осталих финансијских расхода.

На рачуну 461 – Обавезе према запосленима, исказују се нето обавезе према запосленима по разним основама, као што су: отпремнина за одлазак у пензију, јубиларне награде, дневнице и накнаде трошкова на службеном путу, накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места, накнаде за смештај и исхрану на терену и остале накнаде трошкова запосленима.

На рачуну 462 – Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима, исказују се наведене обавезе у нето износу задужењем одговарајућег рачуна из групе 52.

На рачуну 463 – Обавезе за краткорочна резервисања, исказују се краткорочна резервисања за трошкове и ризике који се признају и вреднују у складу са рачуноводственом политиком.

На рачуну 464 – Обавезе за прикупљена средства помоћи, исказују се обавезе по основу примљених донација, хуманитарних акција и прикупљених средстава помоћи, које припадају другом правном лицу, прикупљених ради поделе другима и која се не исказују као приход већ се овај рачун затвара са рачуном на којем су исказана примљена средства која се преносе примаоцу помоћи.

На рачуну 469 – Остале обавезе, исказују се остале краткорочне обавезе које нису исказане на посебним рачунима у оквиру групе рачуна 46, као што су чланарине, трошкови платног промета и сл.

Члан 30.

На рачунима групе 47 – Обавезе за порез на додату вредност, исказују се обавезе настале по основу обрачунатог пореза на додату вредност према називима рачуна ове групе.

На рачуну 470 – Обавезе за порез на додату вредност по издатим фактурама по општој стопи (осим плаћених аванса) обухвата се зарачунати ПДВ по општој стопи одобрењем овог рачуна и задужењем рачуна групе 20 или неког другог рачуна из класе 2.

На рачуну 471 – Обавезе за порез на додату вредност по издатим фактурама по посебној стопи (осим плаћених аванса) обухвата се зарачунати ПДВ по посебној стопи одобрењем овог рачуна и задужењем рачуна групе 20 или неког другог рачуна из класе 2.

На рачуну 472 – Обавезе за порез на додату вредност по примљеним авансима по општој стопи, обухвата се зарачунати ПДВ по општој стопи у примљеним авансима одобрењем овог рачуна и рачуна примљених аванса (за примљени износ умањен за ПДВ) а задужењем за примљени износ рачуна групе 24.

На рачуну 473 – Обавезе за порез на додату вредност по примљеним авансима по посебној стопи обухвата се зарачунати ПДВ по посебној стопи у примљеним авансима одобрењем овог рачуна и рачуна примљених аванса (за примљени износ умањен за ПДВ) а задужењем за примљени износ рачуна групе 24.

На рачуну 474 – Обавезе за порез на додату вредност по основу сопствене потрошње по општој стопи обухвата се зарачунати ПДВ по општој стопи који је обрачунат по основу сопствене потрошње добара и услуга на коју се обрачунава ПДВ.

На рачуну 475 – Обавезе за порез на додату вредност по основу сопствене потрошње по посебној стопи обухвата се зарачунати ПДВ по посебној стопи који је обрачунат по основу сопствене потрошње добара или услуга на коју се обрачунава ПДВ.

На рачуну 476 – Обавезе за порез на додату вредност по основу продаје за готовину обухвата се зарачунати ПДВ по општој и посебној стопи који је обрачунат по основу продаје добара и услуга за готовину.

На рачуну 479 – Обавезе за порез на додату вредност по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза обухвата се разлика између претходног пореза (исказаног на рачунима групе 27) и износа пореза на додату вредност исказану у излазним фактурама предузећа (исказаног на рачунима групе 47), под условом да је стање исказано на рачунима групе 47 веће од стања исказаног на рачунима групе 27.

На посебним рачунима отвореним у оквиру рачуна групе 47, исказују се разграничене обавезе за ПДВ.

Члан 31.

На рачунима групе 48 – Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине, исказују се обавезе за акцизе, обавезе за порезе и доприносе који терете трошкове, обавезе за порез из резултата и остале обавезе за порезе и доприносе и друге дажбине.

Друга правна лица могу рачуне ове групе даље рашчлањавати према врстама пореза и доприноса.

Дуговна салда на рачунима ове групе утврђена на дан под којим се саставља Биланс стања исказују се на рачуну 224 – Потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса.

На рачуну 480 – Обавезе за акцизе, исказују се акцизе који се наплаћују уз продајну цену производа, робе и услуга задужењем одговарајућег рачуна потраживања, залиха, прихода и сл.

На рачуну 481 – Обавезе за порез из резултата, исказује се обрачунати порез на добит (порез на разлику прихода и расхода), задужењем рачуна 721 – Порески расход периода.

На рачуну 482 – Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на терет трошкова, исказују се порези, царине и друге дажбине који чине зависне трошкове набавке залиха и основних средстава, односно који се надокнађују непосредно на терет трошкова.

На рачуну 489 – Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине, исказују се обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине који нису исказани на посебним рачунима у оквиру групе рачуна 48, као што су обавезе за порезе и доприносе који су обрачунати по уговору о делу, уговору о ауторству, другим уговорима уз накнаду, обавезе за таксе, обавезе за накнаде за недовољан број запослених особа са инвалидитетом, обавезе за остале накнаде и сличне обавезе.

Члан 32.

На рачунима групе 49 – Пасивна временска разграничења, исказују се настали, односно наплаћени, приходи и трошкови текућег периода за које није примљена исправа, или кад обавеза плаћања настаје у будућем периоду, као и одложене пореске обавезе и разграничене обавезе за порез на додату вредност.

На рачуну 490 – Настали обрачунати трошкови, исказују се обрачунати трошкови који терете текући извештајни период, а нису фактурисани, као што су обрачунати трошкови закупнине, грејања, обрачунате камате и остали трошкови који нису фактурисани у периоду на који се односе.

На рачуну 491 – Наплаћени приходи будућег периода, исказују се наплаћени или обрачунати приходи у текућем периоду који се односе на наредни извештајни период.

На рачуну 494 – Разграничени зависни трошкови набавке, исказују се зависни трошкови набавке основних средстава, робе, материјала, резервних делова и сл. који нису фактурисани у моменту књижења набавке. По добијању фактуре за стварне трошкове набавке задужује се овај рачун у корист одговарајућег рачуна обавеза.

На рачуну 495 – Одложени приходи и примљене донације, исказују се примљене донације и државна давања.

На рачуну 496 – Разграничени приходи по основу потраживања, исказују се приходи од наплате трансакционих трошкова по основу датих кредита, купљених хартија од вредности и других пласмана који се воде по амортизованој вредности применом ефективне каматне стопе. Приходи од наплате трансакционих трошкова преносе се у приходе у периоду наплате пласмана по основу којих су настали.

На рачуну 497 – Разграничени приходи по основу условљених донација, исказују се приходи који су разграничени а који су настали по основу условљених донација.

На рачуну 499 – Остала пасивна временска разграничења, исказују се остала пасивна временска разграничења која нису исказана на посебним рачунима у оквиру рачуна групе 49.

Класа 5: Расходи
Члан 33.

На рачунима групе 50 – Набавна вредност продате робе, исказује се набавка робе, набавна вредност продате робе и набавна вредност продатих некретнина прибављених ради продаје.

На рачуну 500 – Набавна вредност продате робе, исказује се набавна вредност продате робе у корист рачуна групе 13.

Члан 34.

На рачунима групе 51 – Трошкови материјала и енергије, исказују се набавка и трошкови материјала за израду, трошкови осталог материјала и трошкови горива и енергије.

На рачуну 510 – Трошкови материјала за израду, исказују се трошкови материјала за израду.

На рачуну 511 – Трошкови осталог материјала (режијског), исказују се трошкови режијског материјала.

На рачуну 512 – Трошкови горива и енергије, исказују се трошкови горива и енергије.

На рачуну 513 – Трошкови резервних делова, исказују се трошкови резервних делова утрошених за одржавање некретнина постројења и опреме.

На рачуну 514 – Трошкови једнократног отписа алата и инвентара, исказују се трошкови алата и ситног инвентара који је стављен у употребу.

Члан 35.

На рачунима групе 52 – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, књиже се трошкови по основу обрачунатих зарада, накнада зарада и других примања запослених, као и трошкови по основу обрачунатих накнада по уговорима са физичким лицима.

На рачуну 520 – Трошкови зарада и накнада зарада (бруто), исказују се трошкови обрачунатих зарада и накнада зарада које се не рефундирају (за годишњи одмор, рад на дане државних празника, боловање на терет послодавца, због прекида рада без кривице запосленог и сл.), а у корист рачуна 450, 451 и 452. У оквиру овог рачуна могу се отворити посебни рачуни како би се обезбедили подаци о трошковима нето зараде, пореза и доприноса.

На рачуну 521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца, исказују се трошкови пореза и доприноса, који се при обрачуну зарада и накнада зарада исказаних на рачуну 520, плаћају на терет послодавца, а у корист рачуна 453.

На рачуну 522 – Трошкови накнада по уговору о делу, исказују се укупни трошкови накнада по уговору о делу, а у корист рачуна 462 и одговарајућих рачуна групе 48 на којима се исказују обавезе за порезе и доприносе.

На рачуну 523 – Трошкови накнада по ауторским уговорима, исказују се укупни трошкови накнада по основу ауторских уговора, а у корист рачуна 462 и одговарајућих рачуна групе 48 на којима се исказују обавезе за порезе и доприносе.

На рачуну 524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима, исказују се укупни трошкови накнада по основу привремених и повремених послова, а у корист рачуна 462 и одговарајућих рачуна групе 48 на којима се исказују обавезе за порезе и доприносе.

На рачуну 525 – Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора, исказују се укупни трошкови накнада физичким лицима по напред непоменутим уговорима, а у корист рачуна 462 и одговарајућих рачуна групе 48 на којима се исказују обавезе за порезе и доприносе.

На рачуну 526 – Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора, исказују се укупни трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора.

На рачуну 528 – Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга, исказују се укупни трошкови ангажовања запослених преко агенција за запошљавање и омладинских и других задруга.

На рачуну 529 – Остали лични расходи и накнаде, исказују се укупни трошкови осталих личних расхода и накнада као што су отпремнина за одлазак у пензију, јубиларне награде, накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу, накнаде трошкова превоза на службеном путу, накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места, накнаде за смештај и исхрану на терену и остале накнаде трошкова запосленима, послодавцима и другим физичким лицима.

Члан 36.

На рачунима групе 53 – Трошкови производних услуга, исказују се производне услуге на изради учинака, транспортне услуге, услуге одржавања, закупнине, трошкови сајмова, рекламе и пропаганде, трошкови истраживања, трошкови развоја и остале производне услуге.

На рачуну 530 – Трошкови услуга на изради учинака, исказују се услуге на изради производа, односно учинака који су саставни део процеса производње.

На рачуну 531 – Трошкови транспортних услуга, исказују се транспортне услуге других правних лица.

На рачуну 532 – Трошкови услуга одржавања, исказују се трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме, нематеријалне имовине и биолошких средстава, који се не капитализују.

На рачуну 533 – Трошкови закупа, исказују се закупнине основних средстава (опреме и пословног, складишног и другог простора). На овом рачуну исказују се и трошкови закупа нематеријалне имовине и биолошких средстава.

На рачуну 534 – Трошкови сајмова, исказују се трошкови који настају у вези са излагањем на сајмовима и другим изложбама производа, робе и услуга у земљи и иностранству.

На рачуну 535 – Трошкови рекламе и пропаганде, исказују се услуге по основу извршене рекламе и пропаганде, као и трошкови по основу рекламног и пропагандног материјала.

На рачуну 536 – Трошкови истраживања, исказују се трошкови истраживања.

На рачуну 537 – Трошкови развоја, исказују се трошкови развоја.

На рачуну 539 – Трошкови осталих производних услуга, исказују се остале производне услуге, услуге заштите на раду, комуналне услуге, услуге у промету, трошкови регистрације возила и машина, трошкови коришћења ауто пута и трошкови за остале производне услуге који нису исказани на посебним рачунима у оквиру групе рачуна 53.

Члан 37.

На рачунима групе 54 – Трошкови амортизације и резервисања, исказују се трошкови амортизације нематеријалне имовине и основних средстава и трошкови резервисања у складу са рачуноводственом политиком правног лица.

На рачуну 540 – Трошкови амортизације, исказују се трошкови амортизације нематеријалне имовине и основних средстава обрачунати према рачуноводственој политици правног лица, у корист одговарајућих рачуна исправке вредности нематеријалних улагања, основних средстава и биолошких средстава у оквиру групе рачуна 01, 02 и 03.

На рачуну 541 – Трошкови резервисања, исказују се сва резервисања која се врше у корист одговарајућих рачуна групе 40 – Дугорочна резервисања и рачуна 463 – Обавезе за краткорочна резервисања.

Члан 38.

На рачунима групе 55 – Нематеријални трошкови, исказују се трошкови непроизводних услуга, репрезентације, премија осигурања, трошкови платног промета, чланарина, пореза, доприноса и остали нематеријални трошкови.

На рачуну 550 – Трошкови непроизводних услуга, исказују се непроизводне услуге, као што су здравствене, адвокатске услуге, услуге чишћења и друге непроизводне услуге у корист одговарајућег рачуна обавеза из пословања 431 или 432.

На рачуну 551 – Трошкови репрезентације, исказују се издаци за репрезентацију, укључујући и вредност сопствених производа, робе и услуга.

На рачуну 552 – Трошкови премија осигурања, исказују се трошкови премија осигурања, осим премија по основу осигурања живота запослених.

На рачуну 553 – Трошкови платног промета, исказују се услуге платног промета и друге банкарске услуге које се плаћају за обављени платни промет и извршене друге банкарске услуге.

На рачуну 554 – Трошкови чланарина, исказују се чланарине пословним и другим удружењима, коморама и задружним савезима у корист рачуна 469 – Остале обавезе.

На рачуну 555 – Трошкови пореза и накнада, исказују се трошкови пореза и накнада који се надокнађују на терет трошкова у корист рачуна 482 – Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на терет трошкова. Трошкови пореза и накнада укључују следеће: порез на имовину, порез на употребу, држање и ношење добара (моторних возила, чамаца, авиона, осталих летелица и оружја), накнаду за коришћење природног лековитог фактора у бањи, накнаду за коришћење вода, накнаду за заштиту вода и накнаду за извађени материјал из водотока, накнаду за експлоатацију шума и коришћење осталих шумских производа, накнаду за експлоатацију рудног богатства, накнаду за коришћење националних паркова, накнаду за коришћење рибарског подручја, накнаду за путеве приликом регистрације возила и накнаду за приступ и прикључење на магистрални и регионални пут и коришћење објеката и земљишта које припада том путу, накнаду за грађевинско земљиште, акцизу плаћену пуштањем у промет производа, трошкове ПДВ–а на који обвезник нема право одбитка, нити могућности да их укључи у набавну вредност неког средства, друге порезе и накнаде које имају карактер трошкова (разне врсте такси и сл.).

На рачуну 556 – Трошкови доприноса, исказују се доприноси који терете трошкове у корист рачуна 489 – Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине.

На рачуну 557 – Трошкови донација, исказују се трошкови датих донација (по основу давања за здравствене, образовне, научне, верске и спортске намене, културу и кинематографију, заштиту животне средине, хуманитарну помоћ, односно отклањање последица насталих у случају ванредне ситуације, као и давања учињена установама, односно пружаоцима услуга социјалне заштите основаним у складу са законом који уређује социјалну заштиту и др.). Расходи по основу поклањања учинака (по основу донација) који се евидентирају на рачунима трошкова и учинака у класи 9, књиже се на рачунима те класе задужењем рачуна 980 у корист рачуна на којима се исказују ти учинци (рачуни група 91, 95 и 96). У финансијском књиговодству расходи по основу поклањања учинака књиже се задужењем рачуна 557 у корист рачуна 620.

На рачуну 559 – Остали нематеријални трошкови, исказују се остали трошкови за које није прописан посебан рачун у оквиру рачуна групе 55 (трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду), таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне и др.), претплате на часописе и остали нематеријални трошкови).

Члан 39.

На рачунима групе 56 – Финансијски расходи, исказују се расходи по основу камата, курсних разлика, негативни ефекти по основу валутне клаузуле и остали финансијски расходи.

На рачуну 560 – Финансијски расходи из односа са матичним, зависним и осталим повезаним лицима, исказују се расходи по основу камата, курсних разлика, ефеката валутне клаузуле и остали финансијски расходи из односа са повезаним лицима.

На рачуну 562 – Расходи камата, исказују се расходи камата по кредитима, по обавезама из дужничко–поверилачких односа, затезне и друге камате, осим камата по основу обавеза према матичном, зависним и осталим повезаним правним лицима. На овом рачуну исказују се код примаоца лизинга расходи камата по финансијском лизингу.

На рачуну 563 – Негативне курсне разлике, исказују се негативне курсне разлике настале у извештајном периоду, осим курсних разлика из односа према матичном, зависним и осталим повезаним правним лицима.

На рачуну 564 – Расходи по основу ефеката валутне клаузуле, исказују се негативни ефекти проистекли из заштите потраживања, пласмана и обавеза валутном клаузулом.

На рачуну 566 – Расходи по основу уговорене заштите од ризика (осим валутне клаузуле), исказују се расходи по основу осталих облика уговорене заштите од ризика (ревалоризација растом цена и сл.), осим по основу валутне клаузуле.

На рачуну 569 – Остали финансијски расходи, исказују се финансијски расходи за које није прописан посебан рачун у оквиру рачуна групе 56.

Члан 40.

На рачунима групе 57 – Остали расходи, исказују се губици по основу продаје и расходовања некретнина, постројења и опреме и нематеријалне имовине, губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава, губици по основу продаје хартија од вредности и учешћа у капиталу правних лица, губици од продаје материјала, мањкови, расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, расходи по основу директних отписа потраживања и остали непоменути расходи.

На рачуну 570 – Губици по основу расходовања и продаје нематеријалне и материјалне сталне имовине и продаје материјала, исказују се расходи настали по основу расходовања и продаје свих наведених облика имовине.

На рачуну 574 – Мањкови, исказују се мањкови средстава који се утврде на основу редовног или ванредног пописа. Мањкови учинака који се евидентирају на рачунима трошкова и учинака у класи 9, књиже се на рачунима те класе задужењем рачуна 982 у корист рачуна на којима се исказују ти учинци (рачуни група 91, 95 и 96). У финансијском књиговодству мањкови учинака књиже се задужењем рачуна 574 у корист рачуна 620.

На рачуну 575 – Расходи по основу директних отписа потраживања, исказују се расходи по основу директних отписа потраживања чија је ненаплативост документована.

На рачуну 576 – Расходи по основу расходовања залиха, исказују се расходи по основу кала, растура, квара, лома и сл. залиха. Расходи учинака који се евидентирају на рачунима трошкова и учинака у класи 9, књиже се на рачунима те класе задужењем рачуна 982 у корист рачуна на којима се исказују ти учинци (рачуни група 91, 95 и 96). У финансијском књиговодству расходи учинака књиже се задужењем рачуна 576 у корист рачуна 620.

На рачуну 577 – Казне, пенали и надокнаде штете, исказују се расходи на име казни, пенала и надокнаде штете.

На рачуну 579 – Остали непоменути расходи, исказују се остали расходи за које није прописан посебан рачун у оквиру рачуна групе 57 (расходи по основу спорова, расходи по основу накнадно одобреног рабата по основу продаје, расходи по основу казни за привредне преступе и прекршаје, расходи по основу уговорених казни и пенала, расходи по основу накнада штете трећим лицима, расходи по основу ПДВ на прекомеран кало, растур, квар и лом учинака који падају на терет предузећа, расходи по основу накнаде за недовољан број запослених особа са инвалидитетом и остали непоменути расходи).

Члан 41.

На рачунима групе 58 – Расходи по основу усклађивања вредности имовине, исказују се негативни ефекти вредносних усклађивања нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава, дугорочних и краткорочних финансијских пласмана, залиха, потраживања у складу са подзаконским актом којим се уређује признавање, вредновање, презентација и обелодањивање позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица.

Члан 42.

На рачунима групе 59 – Ефекти промене рачуноводствене политике, исправке грешака ранијих периода и пренос расхода, исказују се расходи према називима рачуна ове групе и пренос укупних расхода на крају извештајног периода у складу са подзаконским актом којим се уређује признавање, вредновање, презентација и обелодањивање позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица.

На рачуну 591 – Расходи по основу ефеката промене рачуноводствених политика, исказују се ефекти промена рачуноводствене политике који нису материјално значајни.

На рачуну 592 – Расходи по основу исправке грешака из ранијих периода које нису материјално значајне, исказују се исправке грешака из ранијих периода које нису материјално значајне.

На рачуну 599 – Пренос расхода, исказује се пренос расхода одобрењем овог рачуна на терет одговарајућих рачуна групе 71. На крају године врши се закључивање овог рачуна њиховим задужењем у корист рачуна групе 50 до 59, осим рачуна 599 – Пренос расхода.

Класа 6: Приходи
Члан 43.

На рачунима групе 60 – Приходи од продаје робе, производа и услуга, исказују се приходи од продаје робе, производа и услуга на домаћем и иностраном тржишту према називима ових рачуна.

На рачуну 600 – Приходи од продаје робе, производа и услуга матичном, зависним и осталим повезаним лицима, исказују се приходи од продаје робе, производа и услуга матичном, зависним и осталим повезаним лицима на домаћем и иностраном тржишту.

На рачуну 601 – Приходи од продаје робе, исказују се приходи од продаје робе на домаћем и иностраном тржишту.

На рачуну 602 – Приходи од продаје производа, исказују се приходи од продаје производа на домаћем и иностраном тржишту.

На рачуну 603 – Приходи од пружања услуга, исказују се приходи од пружања услуга на домаћем и иностраном тржишту.

Члан 44.

На рачунима групе 61 – Приходи од активирања робе, производа и услуга, исказују се приходи по основу употребе робе, производа и услуга за нематеријалну имовину за основна средства, за материјал, за прираст основног стада и за сопствени транспорт набавке материјала и робе, као и за репрезентацију.

На рачуну 610 – Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе, исказују се приходи по основу употребе робе за нематеријалну имовину, основна средства, материјал и резервне делове, као и за репрезентацију.

На рачуну 611 – Приходи од активирања или потрошње производа за сопствене потребе, исказују се приходи по основу употребе производа за нематеријалну имовину, основна средства, материјал и резервне делове, прираст основног стада и сопствени транспорт набавке материјала и робе, као и за репрезентацију.

На рачуну 612 – Приходи од активирања или потрошње услуга за сопствене потребе, исказују се приходи по основу потрошње услуга за нематеријалну имовину, основна средства, материјал и резервне делове, прираст основног стада и сопствени транспорт набавке материјала и робе, као и за репрезентацију.

Члан 45.

На рачунима групе 62 – Промена вредности залиха учинака, исказује се повећање или смањење вредности залиха недовршене производње, готових производа и недовршених услуга на крају извештајног периода у односу на почетак периода.

На рачуну 620 – Повећање вредности залиха недовршене производње и услуга и готових производа, исказује се повећање вредности залиха недовршене производње, недовршених услуга и готових производа на крају извештајног периода у односу на почетак периода, задужењем рачуна 110, 111 и 120.

На рачуну 621 – Смањење вредности залиха недовршене производње и услуга и готових производа, исказује се смањење вредности залиха недовршене производње, недовршених услуга и готових производа на крају извештајног периода у односу на почетак периода, одобрењем рачуна 110, 111 и 120.

Члан 46.

На рачунима групе 63 – Приходи од чланарина и чланских доприноса и приходи по посебним прописима, исказују се приходи од чланарине и чланских доприноса пословних и других удружења и приходи по посебним прописима према називима ових рачуна.

На рачуну 630 – Приходи од чланарина, исказују се приходи од чланарине пословних и других удружења.

На рачуну 631 – Приходи од чланских доприноса, исказују се приходи од чланских доприноса пословних и других удружења.

На рачуну 632 – Приходи по посебним прописима из буџета, исказују се приходи остварени из буџета у складу са износима утврђеним по посебним прописима.

На рачуну 639 – Приходи по посебним прописима из осталих извора, исказују се приходи остварени из осталих извора финансирања предвиђених посебним прописима.

Члан 47.

На рачунима групе 64 – Приходи од донација, дотација, субвенција и сл., исказују се приходи према називима рачуна ове групе.

На рачуну 640 – Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. из републичког буџета, исказују се наведени приходи који су остварени из републичког буџета.

На рачуну 641 – Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. из буџета аутономне покрајине или локалне самоуправе, исказују се наведени приходи који су остварени из буџета аутономне покрајине, односно локалне самоуправе.

На рачуну 642 – Приходи од донација, дотација и сл. од иностраних влада и међународних организација, исказују се поменути приходи од стране иностраних влада и међународних организација.

На рачуну 643 – Приходи од донација, дотација и сл. од домаћих привредних друштава, предузетника и других правних лица, исказују се поменути приходи од стране домаћих правних лица и предузетника.

На рачуну 644 – Приходи од донација, дотација и сл. од физичких лица из земље и иностранства, исказују се поменути приходи од стране домаћих и страних физичких лица.

На рачуну 645 – Приходи од донација, дотација и сл. од приватних фондација и правних лица (привредна друштва, предузетници и сл.) из иностранства, исказују се поменути приходи од стране приватних фондација и правних лица из иностранства.

На рачуну 649 – Остали приходи од донација, дотација, субвенција и сл., исказују се остали приходи за које није предвиђен посебан рачун у оквиру рачуна групе 64.

Члан 48.

На рачунима групе 65 – Приходи од нефинансијске имовине, исказују се приходи према називима рачуна ове групе.

На рачуну 650 – Приходи од нефинансијске имовине од матичног, зависних и осталих повезаних лица, исказују се приходи остварени од нефинансијске имовине из односа са матичним, зависним и осталим повезаним лицима.

На рачуну 651 – Приходи од закупа покретних и непокретних ствари, исказују се приходи по основу давања у закуп (оперативног лизинга) нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме и биолошких средстава.

На рачуну 652 – Приходи од тантијема и лиценцних накнада, исказују се приходи од накнада по основу патената, жигова, ауторских и осталих права.

На рачуну 659 – Остали приходи од нефинансијске имовине, исказују се остали приходи за које није предвиђен посебан рачун у оквиру рачуна групе 65.

Члан 49.

На рачунима групе 66 – Приходи од финансијске имовине (финансијски приходи), исказују се приходи од камата, курсних разлика, приходи по основу ефеката валутне клаузуле, дивиденди и остали финансијски приходи.

На рачуну 660 – Приходи од финансијске имовине од матичног, зависних и осталих повезаних лица, исказују се приходи од камата, позитивних курсних разлика, дивиденди и остали финансијски приходи матичног, зависних и осталих повезаних лица.

На рачуну 661 – Приходи од камата, исказују се приходи од камата по датим зајмовима, по потраживањима из дужничко–поверилачких односа, затезним и другим каматама, осим камата по основу обавеза према матичном, зависним и осталим повезаним лицима. На овом рачуну исказују се код даваоца лизинга приходи од камата по финансијском лизингу.

На рачуну 662 – Позитивне курсне разлике, исказују се позитивне курсне разлике по основу потраживања и обавеза у извештајном периоду, осим курсних разлика из односа према матичном, зависним и осталим повезаним правним лицима.

На рачуну 663 – Приходи по основу ефеката валутне клаузуле и осталих ефеката заштите од ризика, исказују се позитивни ефекти проистекли из заштите потраживања, пласмана и обавеза валутном клаузулом и другим средствима заштите од ризика.

На рачуну 664 – Приходи од дивиденди, исказују се приходи остварени по основу учешћа у капиталу привредних друштава и других правних лица.

На рачуну 669 – Остали приходи од финансијске имовине, исказују се остали приходи за које није прописан посебан рачун у оквиру рачуна групе 66.

Члан 50.

На рачунима групе 67 – Остали приходи, исказују се добици по основу продаје некретнина, постројења и опреме (основних средстава) и нематеријалне имовине, добици од продаје биолошких средстава, добици по основу продаје дугорочних хартија од вредности и учешћа у капиталу, добици од продаје материјала, наплаћена отписана потраживања, вишкови, приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, приходи од смањења обавеза, приходи од укидања дугорочних резервисања и остали непоменути приходи.

На рачуну 670 – Добици од продаје нематеријалне и сталне имовине и материјала, исказује се приход од продаје ових облика имовине у износу већем од неотписане вредности.

На рачуну 671 – Вишкови, исказују се вишкови средстава који се утврде на основу редовног или ванредног пописа, осим вишкова учинака. Вишкови учинака који се евидентирају на рачунима трошкова и учинака у класи 9, књиже се на рачунима те класе задужењем рачуна на којима се исказују ти учинци (рачуни група 91, 95 и 96), а у корист рачуна 982. У финансијском књиговодству вишкови учинака књиже се задужењем рачуна 621, а у корист рачуна 671.

На рачуну 672 – Наплаћена отписана потраживања, исказују се приходи по основу наплате директно отписаних потраживања.

На рачуну 673 – Приходи од смањења обавеза, исказује се смањење обавеза по основу закона, ванпарничног поравнања и сл. директним отписивањем, задужењем рачуна на коме је обавеза исказана.

На рачуну 674 – Приходи од укидања резервисања, исказује се укидање неискоришћених резервисања задужењем одговарајућих рачуна групе 40 и рачуна 463 – Обавезе за краткорочна резервисања.

На рачуну 675 – Приходи од надокнаде штете и рефундација, исказују се приходи настали по основу надокнаде штете и рефундације по различитим основама.

На рачуну 679 – Остали непоменути приходи, исказују се остали непоменути приходи за које није прописан посебан рачун у оквиру рачуна групе 67.

Члан 51.

На рачунима групе 68 – Приходи по основу усклађивања вредности имовине, исказују се позитивни ефекти вредносних усклађивања нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава, дугорочних и краткорочних финансијских пласмана, залиха, хартија од вредности и потраживања у складу са рачуноводственом политиком.

На рачунима ове групе исказује се и позитиван ефекат промене фер вредности средстава, у складу са рачуноводственом политиком.

Члан 52.

На рачунима групе 69 – Ефекти промене рачуноводствене политике, исправке грешака ранијих периода и пренос прихода, исказују се добици према називима рачуна ове групе и пренос укупних прихода на крају периода у складу са правилником којим се уређује признавање, вредновање, презентација и обелодањивање позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица.

На рачуну 691 – Приходи по основу ефеката промене рачуноводствених политика, исказују се ефекти промена рачуноводствене политике који нису материјално значајне.

На рачуну 692 – Приходи по основу исправке грешака из ранијих периода које нису материјално значајне, исказују се приходи по основу исправке грешака из ранијих периода које нису материјално значајне.

На рачуну 699 – Пренос прихода, исказује се пренос прихода задужењем овог рачуна у корист одговарајућих рачуна групе 71. На крају године врши се закључивање овог рачуна његовим одобрењем, а на терет појединих рачуна групе 60 до 69, осим рачуна 699.

Класа 7: Отварање и закључак рачуна стања и успеха
Члан 53.

На рачунима групе 70 – Отварање главне књиге, исказују се почетна стања појединих позиција активе и пасиве на почетку сваке нове пословне године или у току године при отпочињању пословања новог правног лица.

На рачуну 700 – Отварање главне књиге финансијског књиговодства, исказују се стања почетних позиција активе и пасиве на почетку сваке нове пословне године или у току године или отпочињању пословања новог правног лица. Отварање главне књиге врши се задужењем рачуна 700 у корист рачуна главне књиге са пасивним салдом, односно задужењем рачуна главне књиге са активним почетним салдом а одобрењем рачуна 700.

Члан 54.

На рачунима групе 71 – Закључак рачуна успеха, на датум биланса, исказује се закључак рачуна расхода и прихода.

На рачуну 710 – Расходи и приходи, исказује се закључак рачуна расхода и прихода, осим вишка прихода над расходима и вишка расхода над приходима пословања које се обуставља, задужењем овог рачуна у корист рачуна 599 – Пренос расхода, односно одобрењем овог рачуна на терет рачуна 699 – Пренос прихода. Салдо рачуна 710 после преноса расхода и прихода преноси се на рачун 712 – Пренос укупног резултата.

На рачуну 711 – Вишак прихода над расходима и вишак расхода над приходима пословања које се обуставља, исказује се закључак рачуна, задужењем овог рачуна у корист рачуна 599 – Пренос расхода, односно одобрењем овог рачуна на терет рачуна 699 – Пренос прихода. Салдо рачуна 711 после преноса вишка прихода над расходима и вишка расхода над приходима пословања које се обуставља преноси се на рачун 712 – Пренос укупног резултата.

На рачуну 712 – Пренос укупног резултата, исказује се пренос вишка прихода над расходима на крају извештајног периода, задужењем овог рачуна у корист рачуна 720 –  Вишак прихода над расходима или вишак расхода над приходима, односно задужењем рачуна 720 у корист овог рачуна, ако је остварен вишак расхода над приходима.

Члан 55.

На рачунима групе 72 – Вишак прихода над расходима и вишак расхода над приходима, исказује се остварени вишак прихода над расходима или вишак расхода над приходима на крају извештајног периода, порез на добит (порез на разлику прихода и расхода), и пренос прихода над расходима или расхода над приходима.

На рачуну 720 – Вишак прихода над расходима или вишак расхода над приходима, исказује се остварени вишак прихода над расходима или вишак расхода над приходима на крају извештајног периода одобрењем или задужењем овог рачуна на терет или у корист рачуна 722 – Пренос вишка прихода над расходима или вишка расхода над приходима.

На рачуну 721 – Порески расход периода, исказује се порески расход текућег периода обрачунат у складу са пореским прописима задужењем овог рачуна у корист рачуна 481 – Обавезе за порез из резултата.

На рачуну 722 – Пренос вишка прихода над расходима или вишка расхода над приходима, исказује се остварени вишак прихода над расходима или остварени вишак расхода над приходима на крају извештајног периода задужењем или одобрењем овог рачуна у корист или на терет рачуна 720 и 721. Остварени вишак прихода над расходима који није распоређен, на крају извештајног периода преноси се задужењем рачуна 722 у корист рачуна 341 – Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године.  Остварени вишак расхода над приходима на крају извештајног периода преноси се на терет рачуна 351 – Вишак расхода над приходима текуће године, у корист рачуна 722.

Члан 56.

На рачунима групе 73 – Закључак рачуна стања, на датум биланса, исказује се закључак рачуна активе и пасиве Биланса стања.

На рачуну 730 – Изравнање рачуна стања, исказује се закључак рачуна главне књиге финансијског књиговодства задужењем овог рачуна у корист рачуна активе, односно одобрењем овог рачуна на терет рачуна пасиве. Књижење на рачуну 730 врши се по појединим позицијама Биланса стања. По извршеном закључку свих рачуна главне књиге на овом рачуну збир дуговне и потражне стране је једнак.

Члан 57.

На рачунима групе 74 – Слободна група, друга правна лица могу отварати посебне основне рачуне према сопственим потребама.

Класа 8: Ванбилансна евиденција
Члан 58.

На рачунима групе 88 – Ванбилансна актива, исказују се средства узета у оперативни лизинг (закуп), осим средстава узетих у финансијски лизинг, материјал и роба примљени на обраду и дораду, дата јемства, гаранције и друга права и остала средства која нису у власништву правног лица.

На рачунима ове групе исказују се и хартије од вредности које су ван промета, авали, гаранције и друга јемства, као и имовина која се налази код других субјеката.

Члан 59.

На рачунима групе 89 – Ванбилансна пасива, исказују се обавезе по основу средстава исказаних на рачунима групе 88.

Класа 9: Обрачун трошкова и учинака
Члан 60.

Друга правна лица која обављају производну делатност, у класи 9 воде основне рачуне 900 и 901, групе рачуна 95 и 96 и рачуне 980, 981 и 982.

Остале рачуне предвиђене у класи 9, производна правна лица могу да воде у складу са својим потребама и начином обрачуна трошкова и учинака.

Друга правна лица која не обављају производне делатности не воде евиденцију у оквиру рачуна класе 9.

Члан 61.

На рачунима групе 90 – Рачуни односа са финансијским књиговодством, исказује се преузимање залиха и преузимање трошкова за обрачун цене коштања залиха недовршене производње и готових производа.

На рачуну 900 – Рачун за преузимање залиха, на почетку пословне године, исказује се преузимање залиха недовршене производње и готових производа задужењем рачуна групе 95 и 96 у корист овог рачуна. Преузете залихе на овом рачуну исказују се у износу који је исказан у финансијском књиговодству на рачунима групе 11 и 12.

На рачуну 901 – Рачун за преузимање трошкова, исказују се трошкови који су у финансијском књиговодству књижени на рачунима групе 51 до 55, као и трошкови финансирања који се књиже задужењем одговарајућих рачуна група 91, 92 и 93, ако се трошкови воде по местима трошкова, а на терет рачуна групе 95 и рачуна 981, ако се трошкови не воде по местима трошкова.

Члан 62.

На рачунима групе 91 – Материјал и роба, исказују се залихе материјала, робе и производа и робе у продавницама произвођача, када се евиденција о стању, набавци, трошењу и продаји тих залиха води на рачунима ове групе у оквиру посебног књиговодства обрачуна трошкова и учинака.

Када се евиденција о стању, набавци, трошењу и продаји залиха материјала и робе води у финансијском књиговодству на рачунима група 10 и 13, на рачунима групе 91 не врши се књижење.

На рачуну 910 – Материјал, односно на посебним аналитичким рачунима у оквиру овог рачуна исказује се евиденција о стању, набавци и трошењу залиха сировина, основног и помоћног материјала, осталог материјала, горива и мазива, алата и инвентара који се у целини отписују у извештајном периоду (као што су ситан инвентар, ауто–гуме и амбалажа, ако се у целини отписују у извештајном периоду). На посебним аналитичким рачунима у оквиру овог рачуна воде се одступања од планских набавних цена, исправка вредности и ревалоризација залиха. Преузимање почетног стања материјала књижи се задужењем рачуна 910 у корист рачуна 900, а набавка у корист рачуна 901.

Утрошени материјал књижи се задужењем рачуна групе 92, 93, 94 и 95, а све у корист рачуна 910.

За излаз материјала врши се књижење и у класи 5, задужењем рачуна 511, 512, 513, 575 и 576, а у корист рачуна 510, а за вишкове задужењем рачуна 510 у корист рачуна 671.

На рачуну 911 – Роба, на посебним аналитичким рачунима, исказује се вредност залиха робе у складишту и стоваришту на велико, у продавницама и другим малопродајним објектима, у обради, доради и манипулацији, као и укалкулисани ПДВ и разлика у цени робе.

Преузимање почетног стања робе књижи се задужењем рачуна 911 у корист рачуна 900.

На рачуну 912 – Производи и роба у продавницама произвођача, на посебним аналитичким рачунима исказује се вредност залиха производа и робе у продавницама и другим малопродајним објектима произвођачких правних лица и предузетника, као и укалкулисани ПДВ и разлика у цени робе.

Преузимање почетног стања производа и робе књижи се задужењем рачуна 912, у корист рачуна 900. Набавке робе у току периода књиже се задужењем рачуна 912, у корист рачуна 901. Пријем сопствених производа у продавницу у току периода књижи се задужењем рачуна 912, у корист рачуна групе 96.

Продаја производа и робе из сопствених продавница књижи се задужењем рачуна 980 – Трошкови продатих производа и услуга, у корист рачуна 912.

Члан 63.

На рачунима групе 92 – Рачуни места трошкова набавке, техничке управе и помоћних делатности, односно на посебним основним рачунима које друго правно лице отвори у оквиру рачуна ове групе, после књижења у финансијском књиговодству, исказују се одговарајући трошкови у корист рачуна 901 – Рачун за преузимање трошкова.

Члан 64.

На рачунима групе 93 – Рачуни главних производних места трошкова, односно на посебним основним рачунима које друго правно лице отвори у оквиру рачуна ове групе, после књижења у финансијском књиговодству, исказују се одговарајући трошкови у корист рачуна 901 – Рачун за преузимање трошкова.

Члан 65.

На рачунима групе 94 – Рачуни места трошкова управе, продаје и сличних активности, односно на посебним основним рачунима које друго правно лице отвори у оквиру рачуна ове групе, после књижења у финансијском књиговодству, исказују се одговарајући трошкови у корист рачуна 901 – Рачун за преузимање трошкова.

Члан 66.

На рачунима групе 95 – Носиоци трошкова, исказују се почетно стање носиоца трошкова, директни трошкови који се на основу документације могу повезати за поједине учинке и индиректни трошкови који се на основу одговарајућих кључева за расподелу алоцирају на учинке.

Преузимање почетног стања носиоца трошкова књижи се задужењем рачуна 950 до 957 – Носиоци трошкова, у корист рачуна 900.

На рачуну 950 до 957 – Носиоци трошкова, исказују се директни и индиректни трошкови задужењем појединих рачуна носилаца трошкова у корист рачуна 901, односно у корист рачуна групе 93.

На рачуну 958 – Полупроизводи сопствене производње, исказују се полупроизводи по цени коштања задужењем појединих рачуна полупроизвода сопствене производње у корист рачуна 950 до 957. Утрошак полупроизвода исказује се одобрењем рачуна 958 на терет рачуна групе 93 или на рачунима 950 до 957.

На рачуну 959 – Одступања у трошковима носилаца трошкова, исказује се разлика између цена по којима се воде залихе недовршених учинака и цена коштања тих залиха.

Члан 67.

На рачунима групе 96 – Готови производи, исказују се готови производи по цени коштања и одступања у трошковима готових производа.

Преузимање почетног стања готових производа књижи се задужењем рачуна 960 до 968 – Готови производи, а у корист рачуна 900.

На рачуну 960 до 968 – Готови производи, исказују се готови производи по цени коштања задужењем појединих рачуна готових производа у корист рачуна групе 95.

На рачуну 969 – Одступања у трошковима готових производа, исказује се разлика између цена по којима се воде залихе учинака готових производа и цена коштања тих залиха.

Члан 68.

На рачунима групе 98 – Расходи, исказују се трошкови продатих производа и услуга, трошкови периода, отписи, мањкови, обезвређење и вишкови залиха учинака.

На рачуну 980 – Трошкови продатих производа и услуга, исказује се вредност продатих производа и услуга по стварним трошковима, задужењем овог рачуна у корист рачуна група 95 и 96. На терет овог рачуна књижи се и вредност сопствених учинака употребљених за нематеријалну имовину, некретнине, постројења, опрему и биолошка средства, материјал и резервне делове и сопствени транспорт набавке материјала и робе, укључујући и трошкове утовара, истовара и сл.

На рачуну 981 – Трошкови периода, исказују се трошкови који се не укључују у цену коштања залиха недовршене производње и готових производа, већ се директно надокнађују на терет прихода извештајног периода.

На рачуну 982 – Отписи, мањкови и вишкови залиха учинака, исказује се вредност отписа, мањкова и вишкова залиха недовршене производње и готових производа. Отписи и мањкови књиже се задужењем рачуна 982 у корист рачуна групе 95 и 96, а вишкови се књиже задужењем рачуна групе 95 и 96 у корист рачуна 982. На овом рачуну исказују се и губици од обезвређења залиха недовршене производње и готових производа.

Члан 69.

На рачунима групе 99 – Рачуни закључка, исказује се закључак обрачуна трошкова и учинака.

На рачуну 999 – Закључак обрачуна трошкова и учинака, на дан годишњег биланса, исказује се закључак рачуна обрачуна трошкова и учинака задужењем рачуна 999 у корист рачуна који имају дуговни салдо и задужењем рачуна који имају потражни салдо у корист рачуна 999.

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 70.

Друга правна лица врше прекњижавање са рачуна Контног оквира прописаних Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица („Службени гласник РС”, број 137/14) на рачуне Контног оквира који су прописани овим правилником на основу Упоредног прегледа за прекњижавање са рачуна претходног Контног оквира на рачуне новог Контног оквира, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 71.

Одредбе овог правилника примењују се почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2021. године.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица („Службени гласник РС”, број 137/14).

Друга правна лица који имају пословну годину различиту од календарске, а која се завршава пре 31. децембра 2021. године, као и друга правна лица која састављају ванредне финансијске извештаје пре 31. децембра 2021. године, за ту пословну годину, односно за те ванредне финансијске извештаје, примењују Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица („Службени гласник РС”, број 137/14).

Члан 72.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласник Републике Србије”.

 

КОНТНИ ОКВИР ЗА ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА

Класа 0: СТАЛНА ИМОВИНА

01 – НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

011 – Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке

012 – Софтвер и остала права

013 – Гудвил

014 – Остала нематеријална имовина

015 – Нематеријална имовина у припреми

016 – Аванси за нематеријалну имовину

02 – НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

020 – Пољопривредно и остало земљиште

021 – Грађевинско земљиште

022 – Грађевински објекти

023 – Постројења и опрема

024 – Инвестиционе некретнине

025 – Остале некретнине, постројења и опрема

026 – Некретнине, постројења и опрема у припреми

027 – Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

028 – Аванси за некретнине, постројења и опрему

03 – БИОЛОШКА СРЕДСТВА

030 – Шуме

031 – Вишегодишњи засади

032 – Основно стадо

037 – Биолошка средства у припреми

038 – Аванси за биолошка средства

04 – ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

040 – Дугорочни финансијски пласмани у земљи

041 – Дугорочни финансијски пласмани у иностранству

042 – Дугорочни финансијски пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима

043 – Остали дугорочни финансијски пласмани

05 – ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

050 – Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица

052 – Потраживања по основу јемства

053 – Спорна и сумњива потраживања

054 – Остала дугорочна потраживања

Класа 1: ЗАЛИХЕ

10 – ЗАЛИХЕ МАТЕРИЈАЛА

100 – Обрачун набавне вредности залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара

101 – Материјал

102 – Резервни делови

103 – Алат и инвентар

104 – Материјал, резервни делови, алат и инвентар у обради, доради и манипулацији

11 – НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА И УСЛУГЕ

110 – Недовршена производња

111 – Недовршене услуге

119 – Одступање од цена производње и услуга

12 – ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ

120 – Готови производи

13 – РОБА

130 – Обрачун набавке робе

131 – Роба у магацину

132 – Роба у промету на велико

133 – Роба у складишту, стоваришту и продавницама код других лица

134 – Роба у промету на мало

135 – Роба у обради, доради и манипулацији

136 – Роба у транзиту

137 – Роба на путу

15 – ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ

150 – Плаћени аванси за материјал, резервне делове и инвентар у земљи

151 – Плаћени аванси за материјал, резервне делове и инвентар у иностранству

152 – Плаћени аванси за робу у земљи

153 – Плаћени аванси за робу у иностранству

154 – Плаћени аванси за услуге у земљи

155 – Плаћени аванси за услуге у иностранству

Класа 2: КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, КРАТКОРИЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ, НОВЧАНА СРЕДСТВА И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

20 – ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

200 – Купци у земљи – матично, зависна и остала повезана лица

201 – Купци у земљи

202 – Купци у иностранству – матично, зависна и остала повезана лица

203 – Купци у иностранству

204 – Остала потраживања по основу продаје

22 – ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

220 – Потраживања за камату и дивиденде

221 – Потраживања од запослених

222 – Потраживања од државних органа и организација

223 – Потраживања за чланарине и чланске доприносе

224 – Потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса

225 – Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају

226 – Потраживања по основу накнада штета

227 – Потраживања за приходе по посебним прописима

228 – Остала краткорочна потраживања

23 – КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

230 – Краткорочни финансијски пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима

231 – Краткорочне позајмице

232 – Остали краткорочни финансијски пласмани

24 – ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

240 – Хартије од вредности – готовински еквиваленти

241 – Текући (пословни) рачуни

242 – Издвојена новчана средства и акредитиви

243 – Благајна

244 – Девизни рачун

245 – Девизни акредитиви

246 – Девизна благајна

248 – Остала новчана средства

249 – Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност умањена

27 – ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

270 – Порез на додату вредност у примљеним фактурама по општој стопи (осим плаћених аванса)

271 – Порез на додату вредност у примљеним фактурама по посебној стопи (осим плаћених аванса)

272 – Порез на додату вредност у датим авансима по општој стопи

273 – Порез на додату вредност у датим авансима по посебној стопи

274 – Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по општој стопи

275 – Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по посебној стопи

276 – Порез на додату вредност обрачунат на услуге иностраних лица

277 – Накнадно враћен порез на додату вредност купцима – страним држављанима

278 – ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима

279 – Потраживања за више плаћени порез на додату вредност

28 – AКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

280 – Унапред плаћени трошкови

281 – Потраживања за нефактурисани приход

282 – Разграничени трошкови по основу обавеза

289 – Остала активна временска разграничења

Класа 3: УЛОЗИ (СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ)

30 – УЛОЗИ (СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ) ОСНИВАЧА И ДРУГИХ ЛИЦА

300 – Улози (сопствени извори) оснивача и других лица

33 – РEВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ

330 – Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме

331 – Нереализовани добици и нереализовани губици

34 – НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА

340 – Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година

341 – Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године

35 – ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА

350 – Вишак расхода над приходима ранијих година

351 – Вишак расхода над приходима текуће године

Класа 4: ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА, ОБАВЕЗЕ, И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

40 – ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

400 – Дугорочна резервисања

41 – ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

410 – Дугорочне обавезе према матичном и зависним правним лицима

411 – Дугорочне обавезе према осталим повезаним лицима

413 – Дугорочни кредити и зајмови у земљи

414 – Дугорочни кредити и зајмови у иностранству

415 – Дугорочне обавезе по основу финансијског лизинга

419 – Остале дугорочне обавезе

42 – КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

420 – Краткорочни кредити и зајмови од матичног, зависних и осталих повезаних лица

422 – Краткорочни кредити и зајмови у земљи

423 – Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

424 – Део дугорочних кредита и зајмова који доспевају до једне године

425 – Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године

429 – Остале краткорочне финансијске обавезе

43 – OБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

430 – Примљени аванси, депозити и кауције

431 – Добављачи у земљи

432 – Добављачи у иностранству

439 – Остале обавезе из пословања

45 – OБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА

450 – Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају

451 – Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог

452 – Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог

453 – Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца

454 – Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају

455 – Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет запосленог које се рефундирају

456 – Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет послодавца које се рефундирају

46 – ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ

460 – Обавезе по основу камата и трошкова финансирања

461 – Обавезе према запосленима

462 – Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима

463 – Обавезе за краткорочна резервисања

464 – Обавезе за прикупљена средства помоћи

469 – Остале обавезе

47 – ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

470 – Обавезе за порез на додату вредност по издатим фактурама по општој стопи (осим примљених аванса)

471 – Обавезе за порез на додату вредност по издатим фактурама по посебној стопи (осим примљених аванса)

472 – Обавезе за порез на додату вредност по примљеним авансима по општој стопи

473 – Обавезе за порез на додату вредност по примљеним авансима по посебној стопи

474 – Обавезе за порез на додату вредност по основу сопствене потрошње по општој стопи

475 – Обавезе за порез на додату вредност по основу сопствене потрошње по посебној стопи

476 – Обавезе за порез на додату вредност по основу продаје за готовину

479 – Обавезе за порез на додату вредност по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза

48 – ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

480 – Обавезе за акцизе

481 – Обавезе за порез из резултата

482 – Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на терет трошкова

489 – Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине

49 – ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

490 – Настали обрачунати трошкови

491 – Наплаћени приходи будућег периода

494 – Разграничени зависни трошкови набавке

495 – Одложени приходи и примљене донације

496 – Разграничени приходи по основу потраживања

497 – Разграничени приходи по основу условљених донација

499 – Остала пасивна временска разграничења

Класа 5: РАСХОДИ

50 – НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

500 – Набавна вредност продате робе

51 – ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ

510 – Трошкови материјала за израду

511 – Трошкови осталог материјала (режијског)

512 – Трошкови горива и енергије

513 – Трошкови резервних делова

514 – Трошкови једнократног отписа алата и инвентара

52 – ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

520 – Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)

521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца

522 – Трошкови накнада по уговору о делу

523 – Трошкови накнада по ауторским уговорима

524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима

525 – Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора

526 – Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора

528 – Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга

529 – Остали лични расходи и накнаде

53 – ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

530 – Трошкови услуга на изради учинака

531 – Трошкови транспортних услуга

532 – Трошкови услуга одржавања

533 – Трошкови закупа

534 – Трошкови сајмова

535 – Трошкови рекламе и пропаганде

536 – Трошкови истраживања

537 – Трошкови развоја

539 – Трошкови осталих производних услуга

54 – TРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

540 – Трошкови амортизације

541 – Трошкови резервисања

55 – НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

550 – Трошкови непроизводних услуга

551 – Трошкови репрезентације

552 – Трошкови премија осигурања

553 – Трошкови платног промета

554 – Трошкови чланарина

555 – Трошкови пореза и накнада

556 – Трошкови доприноса

557 – Трошкови донација

559 – Остали нематеријални трошкови

56 – ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

560 – Финансијски расходи из односа са матичним, зависним и осталим повезаним лицима

562 – Расходи камата

563 – Негативне курсне разлике

564 – Расходи по основу ефеката валутне клаузуле

566 – Расходи по основу уговорене заштите од ризика (осим валутне клаузуле)

569 – Остали финансијски расходи

57 – ОСТАЛИ РАСХОДИ

570 – Губици по основу расходовања и продаје нематеријалне и материјалне сталне имовине и материјала

574 – Мањкови

575 – Расходи по основу директних отписа потраживања

576 – Расходи по основу расходовања залиха

577 – Казне, пенали и надокнаде штете

579 – Остали непоменути расходи

58 – РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ

580 – Расходи по основу усклађивања вредности биолошких средстава

581 – Расходи по основу усклађивања вредности нематеријалне имовине

582 – Расходи по основу усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме

583 – Расходи по основу усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана

584 – Расходи по основу усклађивања вредности залиха материјала и робе

585 – Расходи по основу усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана

589 – Расходи по основу усклађивања вредности остале имовине

59 – ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА И ПРЕНОС РАСХОДА

591 – Расходи по основу ефеката промене рачуноводствених политика

592 – Расходи по основу исправке грешака из ранијих периода које нису материјално значајне

599 – Пренос расхода

Класа 6: ПРИХОДИ

60 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

600 – Приходи од продаје робе, производа и услуга матичном, зависним и осталим повезаним лицима

601 – Приходи од продаје робе

602 – Приходи од продаје производа

603 – Приходи од пружања услуга

61 – ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА РОБЕ, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

610 – Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе

611 – Приходи од активирања или потрошње производа за сопствене потребе

612 – Приходи од активирања или потрошње услуга за сопствене потребе

62 – ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА

620 – Повећање вредности залиха недовршених и готових производа

621 – Смањење вредности залиха недовршених и готових производа

63 – ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНА И ЧЛАНСКИХ ДОПРИНОСА И ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА

630 – Приходи од чланарина

631 – Приходи од чланских доприноса

632 – Приходи по посебним прописима из буџета

639 – Приходи по посебним прописима из осталих извора

64 – ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА, СУБВЕНЦИЈА И СЛ.

640 – Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. из републичког буџета

641 – Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. из буџета аутономне покрајине или локалне самоуправе

642 – Приходи од донација, дотација и сл. од иностраних влада и међународних организација

643 – Приходи од донација, дотација и сл. од домаћих привредних друштава, предузетника и других правних лица

644 – Приходи од донација и дотација и сл. од физичких лица из земље и иностранства

645 – Приходи од донација, дотација и сл. од приватних фондација и правних лица (привредна друштва, предузетници и сл.) из иностранства

649 – Остали приходи од донација, дотација, субвенција и сл.

65 – ПРИХОДИ ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

650 – Приходи од нефинансијске имовине од матичног, зависних и осталих повезаних лица

651 – Приходи од закупнина покретних и непокретних ствари

652 – Приходи од тантијема и лиценцних накнада

659 – Остали приходи од нефинансијске имовине

66 – ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ)

660 – Приходи од финансијске имовине од матичног, зависних и осталих повезаних лица

661 – Приходи од камата

662 – Позитивне курсне разлике

663 – Приходи по основу ефеката валутне клаузуле и осталих ефеката заштите од ризика

664 – Приходи од дивиденди

669 – Остали приходи од финансијске имовине

67 – ОСТАЛИ ПРИХОДИ

670 – Добици од продаје нематеријалне и сталне имовине и материјала

671 – Вишкови

672 – Наплаћена отписана потраживања

673 – Приходи од смањења обавеза

674 – Приходи од укидања резервисања

675 – Приходи од надокнаде штете и рефундација

679 – Остали непоменути приходи

68 – ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ

680 – Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава

681 – Приходи од усклађивања вредности нематеријалне имовине

682 – Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме

683 – Приходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана

684 – Приходи од усклађивања вредности залиха

685 – Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана

689 – Приходи од усклађивања вредности остале имовине

69 – ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА И ПРЕНОС ПРИХОДА

691 – Приходи по основу промене рачуноводствених политика

692 – Приходи по основу исправке грешака из ранијих периода које нису материјално значајне

699 – Пренос прихода

Kласа 7: OТВАРАЊЕ И ЗАКЉУЧАК РАЧУНА СТАЊА И УСПЕХА

70 – OТВАРАЊЕ ГЛАВНЕ КЊИГЕ

700 – Отварање главне књиге

71 – ЗАКЉУЧАК РАЧУНА УСПЕХА

710 – Расходи и приходи

711 – Вишак прихода над расходима и вишак расхода над приходима пословања које се обуставља

712 – Пренос укупног резултата

72 – ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА И ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА

720 – Вишак прихода над расходима или вишак расхода над приходима

721 – Порески расход периода

722 – Пренос вишка прихода над расходима или вишка расхода над приходима

73 – ЗАКЉУЧАК РАЧУНА СТАЊА

730 – Изравнање рачуна стања

74 – СЛОБОДНА ГРУПА

Класа 8: ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

88 – ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

880 – Туђа средства узета у оперативни лизинг (закуп)

881 – Преузети производи и роба за заједничко пословање

882 – Роба узета у комисион и консигнацију

883 – Материјал и роба примљени на обраду и дораду

884 – Дата јемства, гаранције и друга права

885 – Хартије од вредности које су ван промета

889 – Остала имовина других субјеката

89 – ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

890 – Обавезе за средства узета у оперативни лизинг (закуп)

891 – Обавезе за преузете производе и робу за заједничко пословање

892 – Обавезе за робу узету у комисион и консигнацију

893 – Обавезе за материјал и робу примљену на обраду и дораду

894 – Обавезе за дата јемства, гаранције и друга права

895 – Обавезе за хартије од вредности које су ван промета

899 – Обавезе за осталу имовину других субјеката

Класа 9: ОБРАЧУН ТРОШКОВА И УЧИНАКА

90 – РАЧУНИ ОДНОСА СА ФИНАНСИЈСКИМ КЊИГОВОДСТВОМ

900 – Рачун за преузимање залиха

901 – Рачун за преузимање трошкова

91 – МАТЕРИЈАЛ И РОБА

910 – Материјал

911 – Роба

912 – Производи и роба у продавницама произвођача

92 – РАЧУНИ МЕСТА ТРОШКОВА НАБАВКЕ, ТЕХНИЧКЕ УПРАВЕ И ПОМОЋНИХ ДЕЛАТНОСТИ

93 – РАЧУНИ ГЛАВНИХ ПРОИЗВОДНИХ МЕСТА ТРОШКОВА

94 – РАЧУНИ МЕСТА ТРОШКОВА УПРАВЕ, ПРОДАЈЕ И СЛИЧНИХ АКТИВНОСТИ

95 – НОСИОЦИ ТРОШКОВА

950 до 957 – Носиоци трошкова

958 – Полупроизводи сопствене производње

959 – Одступања у трошковима носиоца трошкова

96 – ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ

960 до 968 – Готови производи

969 – Одступања у трошковима готових производа

98 – РАСХОДИ

980 – Трошкови продатих производа и услуга

981 – Трошкови периода

982 – Отписи, мањкови и вишкови залиха учинака

99 – РАЧУНИ ЗАКЉУЧКА

999 – Закључак обрачуна трошкова и учинака

 

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ЗА ПРЕКЊИЖАВАЊЕ СА РАЧУНА ПРЕТХОДНОГ КОНТНОГ ОКВИРА НА РАЧУНЕ НОВОГ КОНТНОГ ОКВИРА

– садржи само нове и делимично измењене рачуне –

Поделите: