Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за друга правна лица

„Службени гласник РС“, број 89/2020

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се садржина и форма образаца финансијских извештаја и садржина позиција у обрасцима Биланс стања, Биланс успеха и Напомене уз финансијске извештаје за друга правна лица из члана 2. тачка 2) Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 73/19 – у даљем тексту: Закон).

Овим правилником прописују се и садржина и форма обрасца Статистичког извештаја за друга правна лица.

Друга правна лица која одлуче да примењују Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП), односно Међународне стандарде финансијског извештавања (МСФИ), у складу са чланом 26. став 2. Закона, примењују правилник којим се уређује садржина и форма образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике и садржина и форма обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике.

Друга правна лица која, у складу са Законом, имају обавезу састављања консолидованих финансијских извештаја, примењују правилник којим се уређује садржина и форма образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике и садржина и форма обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике.

Члан 2.

Обрасци Биланс стања – Прилог 1, Биланс успеха – Прилог 2 и Статистички извештај – Прилог 3 одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

У погледу садржине појединих група рачуна и рачуна у обрасцима из става 1. овог члана, поступа се према одредбама правилника којим се уређује контни оквир и садржина рачуна у контном оквиру за друга правна лица.

У обрасце из става 1. овог члана износи се уписују у хиљадама динара, осим броја запослених и волонтера који се у Статистичком извештају исказују у целом броју.

У обрасце из става 1. овог члана подаци се уносе за текући и за претходни извештајни период (пословну годину). За сваку ставку Биланса стања и Биланса успеха исказује се износ за извештајни период на који се односе Биланс стања и Биланс успеха, као и износ који се односи на одговарајућу ставку за претходни извештајни период. У случају када ти износи нису упоредиви и није их могуће учинити упоредивим, образложење за неупоредивост се обелодањује у Напоменама уз финансијске извештаје.

У случају када се имовина или обавезе односе на више од једне ставке из обрасца, њен однос са осталим ставкама обелодањује се у Напоменама уз финансијске извештаје.

Члан 3.

У статусној промени ванредне финансијске извештаје саставља правно лице које је престало да постоји.

Друго правно лице које је у току извештајне године имало статусну промену и као резултат те статусне промене то друго правно лице је престало да постоји, или је над њим отворен поступак стечаја, односно ликвидације, у редовним годишњим финансијским извештајима, у колони за текућу пословну годину, приказује податке о пословању за цео извештајни период.

На свим обрасцима финансијских извештаја другог правног лица ставља се назнака „статусна промена”, „стечај” или „ликвидација”.

Друго правно лице које је, у складу са Законом, обавезно да саставља и доставља Напомене уз финансијске извештаје, у Напоменама уз редовне годишње финансијске извештаје за годину у којој је имало статусну промену обелодањује информације о учесницима и врсти статусне промене.

Друго правно лице које је настало оснивањем после статусне промене, приказује податке као новоосновани обвезник из члана 4. овог правилника, с тим што на обрасцима финансијских извештаја ставља назнаку „ново оснивање”.

Члан 4.

Новоосновано друго правно лице приказује податке о пословању у извештајној пословној години у периоду који је краћи од календарске године или је највише једнак календарској години, али не приказује стање на дан 1. јануара извештајне пословне године, као ни пословање у претходној пословној години. На свим прописаним обрасцима финансијских извештаја друго правно лице ставља назнаку „новоосновани”.

II. САДРЖИНА ПОЗИЦИЈА У ОБРАСЦУ БИЛАНС СТАЊА

Члан 5.

У обрасцу Биланс стања – Прилог 1 друга правна лица исказују податке у колонама 5, 6 и 7 на свим позицијама означеним словним ознакама, римским и арапским бројевима према садржини група рачуна и рачуна означених у колони 1 тог обрасца.

У обрасцу Билансу стања у колони 5 исказују се подаци на крају текућег извештајног периода, у колони 6 подаци на крају претходног извештајног периода (који је исти као почетак текућег извештајног периода) и у колони 7 подаци на почетку најранијег упоредног извештајног периода (почетно стање претходног извештајног периода). Подаци у колони 7 исказују се само у случају ретроспективне примене промењене или нове рачуноводствене политике или ретроспективног прерачунавања ставки у финансијским извештајима или када се рекласификују ставке у финансијским извештајима.

Подаци у обрасцу Биланс стања исказују се у нето износу (по садашњој вредности на датум биланса), тако што се бруто износи исказани на основним рачунима главне књиге, коригују за износе исправке вредности и обезвређења који су исказани на припадајућим корективним рачунима основних рачуна на датум биланса.

За извештајни период за који се саставља финансијски извештај, подаци се уносе у колону 5 активе и у колону 5 пасиве.

Ако су подаци из претходног извештајног периода кориговани у складу са прописима, у колоне 6 и 7 активе и колоне 6 и 7 пасиве претходног извештајног периода уносе се тако кориговани подаци.

При изради годишњег финансијског извештаја, као и при настанку статусне промене, отварања, односно закључења поступка ликвидације или поступка стечаја под ознаком АОП 0001 до 0025 у активи и АОП 0401 до 0428 у пасиви, уносе се подаци са одговарајућих група рачуна и рачуна означених у колони 1 овог обрасца.

Друга правна лица разврстана, у складу са Законом, у микро правна лица, у обрасцу Биланс стања исказују скраћени обим података само на позицијама које су означене словним ознакама и римским бројевима.

III. САДРЖИНА ПОЗИЦИЈА У ОБРАСЦУ БИЛАНС УСПЕХА

Члан 6.

У обрасцу Биланс успеха – Прилог 2 друга правна лица исказују податке у колонама 5 и 6, на свим позицијама означеним словним ознакама и римским бројевима према садржини група рачуна и рачуна по појединим позицијама (АОП) тог обрасца.

У образац Биланс успеха при изради годишњeг финансијскoг извештаја, као и при настанку статусне промене, отварања, односно закључења поступка ликвидације или поступка стечаја уносе се следећи подаци:

1) пословни приходи и пословни расходи – подаци се уносе под ознакама АОП 1001 до 1018;

2) пословни добитак и пословни губитак – подаци се уносе под ознакама АОП 1019, односно АОП 1020;

3) финансијски приходи и финансијски расходи – подаци се уносе под ознакама АОП 1021 до АОП 1031;

4) добитак из финансирања и губитак из финансирања – подаци се уносе под ознакама АОП 1032, односно АОП 1033;

5) приходи и расходи од усклађивања вредности краткорочних и дугорочних финансијских пласмана и потраживања – подаци се уносе под ознакама АОП 1034 и АОП 1035;

6) остали приходи и остали расходи – подаци се уносе под ознакама АОП 1036 и АОП 1037;

7) укупни приходи и укупни расходи – подаци се уносе под ознакама АОП 1038 и АОП 1039;

8) вишак прихода над расходима, односно вишак расхода над приходима из редовног пословања пре опорезивања – подаци се уносе на ознакама АОП 1040 и 1041;

9) вишак прихода над расходима, односно вишак расхода над приходима по основу ефеката промена рачуноводствених политика и исправки грешака ранијих периода – подаци се уносе на ознакама АОП 1042 и 1043;

10) вишак прихода над расходима, односно вишак расхода над приходима пре опорезивања – подаци се уносе на АОП ознакама 1044 и 1045;

11) порески расходи периода – подаци се уносе на АОП 1046;

12) нето вишак прихода над расходима, односно нето вишак расхода над приходима – подаци се уносе на ознакама АОП 1047 и 1048.

Подаци се са одговарајућих рачуна означених у колони 1 уносе тако што се у колону 6 (претходни извештајни период) уносе подаци из претходног извештајног периода (или дела тог периода), рекласификовани у складу са структуром података за текући извештајни период, док се за текући извештајни период, у колону 5, подаци уносе са рачуна на крају извештајног периода за који се обрачун саставља.

Ако су подаци претходног извештајног периода кориговани у складу са прописима, у колону 6 уносе се тако кориговани подаци.

IV. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

Члан 7.

Напомене уз финансијске извештаје садрже описе и/или детаљније рашчлањавање износа приказаних у обрасцима Биланса стања и Биланса успеха и додатне информације које нису приказане у наведеним финансијским извештајима, а захтевају се у складу са правилником којим се регулише начин признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у финансијским извештајима микро и других правних лица или овим правилником.

Уколико се нека информација у Напоменама уз финансијске извештаје обелодањује као резултат захтева овог правилника, а исти такав захтев постоји и у правилнику којим се регулише начин признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у финансијским извештајима микро и других правних лица, друго правно лице не исказује поново такву информацију, односно информација се обелодањује само једном.

Обелодањивања у Напоменама уз финансијске извештаје се нумеришу и у обрасцима из става 1. овог члана се наводи редни број под којим је информација написана у Напоменама уз финансијске извештаје. За приказивање редног броја Напомена уз финансијске извештаје користе се арапски бројеви, према редоследу приказивања података у финансијском извештају, и то максимално 50 карактера који се уносе у обрасце финансијског извештаја.

У Напоменама уз финансијске извештаје сви обвезници примене овог правилника, који су у складу са Законом обавезни да састављају и достављају Напомене уз финансијске извештаје, обелодањују следеће информације:

1) опште информације о правном лицу, односно предузетнику (седиште, правна форма, опис природе пословања и главних активности, назив матичног правног лица и крајњег власника матичног правног лица, податак о просечном броју запослених у току извештајног периода, на бази стања крајем сваког месеца);

2) информацију о усаглашености са националним прописима;

3) информацију о корекцији почетног стања по основу грешке и промена рачуноводствених политика;

4) информацију о примењеним основама за вредновање позиција приликом израде финансијског извештаја;

5) информацију о рачуноводственим политикама, које су одабране и примењене на значајне пословне промене и догађаје;

6) за основна средства вреднована применом модела ревалоризације:

(1) промене ревалоризационе резерве у извештајном периоду, уз објашњење пореског третмана садржаних ставки; и

(2) књиговодствену вредност у Билансу стања која би се признала да основна средства нису била ревалоризована;

7) за финансијске инструментe и осталу имовину који се накнадно вреднују по фер вредности:

(1) значајне претпоставке које су служиле као основа за начине и технике вредновања у случају када су фер вредности одређене неком од дозвољених метода процене;

(2) за сваку категорију финансијских инструмената или имовине која није финансијски инструмент, фер вредност, промене вредности које су директно укључене у Биланс успеха, као и промене укључене у нереализоване добитке или губитке у оквиру капитала;

(3) за сваку категорију дериватних финансијских инструмената податак о висини и природи инструмената, укључујући значајне рокове и услове који могу утицати на износ, време и сигурност будућих новчаних токова; и

(4) табелу која приказује кретања ревалоризационих резерви и нереализованих добитака и губитака током извештајног периода, односно стање на почетку и на крају периода;

8) информације о ставкама које нису приказане у извештајима из става 1. овог члана, а значајне су за оцену финансијског положаја и успешности пословања правног лица, односно предузетника укључујући и укупан износ свих финансијских обавеза, гаранција или непредвиђених издатака који нису укључени у Биланс стања, као и назнаку природе и облика свих датих материјално значајних гаранција (обавезе које се односе на пензије и повезана правна лица или правна лица повезана уделом обелодањују се одвојено од других обавеза исте природе);

9) износ зајмова датих запосленима, члановима органа управљања и надзора, са назнакама каматних стопа и услова и свих отплаћених и отписаних износа, као и обавеза према запосленима утврђених интерним актом у њихову корист, назнаком укупног износа за сваку категорију обавеза;

10) износ и природу појединих ставки прихода или расхода који су по свом износу и природи материјално значајни са одвојеним исказивањем тих ставки остварених из односа са повезаним лицима; и

11) износе обавеза које доспевају након више од пет година, као и укупна дуговања у вези са гаранцијама (залогама, хипотекама) које је правно лице, односно предузетник дало уз назнаку природе и облика гаранција.

V. САДРЖАЈ СТАТИСТИЧКОГ ИЗВЕШТАЈА

Члан 8.

У обрасцу Статистички извештај – Прилог 3 друга правна лица уносе податке у све табеле од I до IX.

Подаци у обрасцу Статистички извештај се уносе у све предвиђене колоне према садржини група рачуна и рачуна означених у табели.

Члан 9.

У табелу I – ОПШТИ ПОДАЦИ О ДРУГОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ, под ознаком АОП 9001 – Број месеци пословања, уноси се број месеци пословања у извештајној години, као цео број у интервалу од 1 до 12. Новоосновано друго правно лице не попуњава колону 4.

Под ознаком АОП 9002 – Ознака за власништво, уноси се статистичка ознака за власништво према следећем: 1 за друштвено, 2 за приватно, 3 за задружно, 4 за мешовито (два или више облика власништва) и 5 за државно власништво.

Под ознаком АОП 9003 – Број страних (правних или физичких) лица која имају улоге, уноси се број правних или физичких лица са седиштем у иностранству која имају улоге у другом правном лицу.

Под ознаком АОП 9004 – Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца, у колону 3 уноси се податак утврђен као годишњи просек бројчаног стања запослених на крају сваког месеца у извештајној години, а у колону 4 број запослених у претходној години утврђен на исти начин. Годишњи просек представља збир запослених на крају сваког месеца у току обрачунског периода, подељен бројем месеци пословања. Број запослених исказује се као цео број, без децимала.

Под ознаком АОП 9005 – Просечан број запослених преко агенција и организација за запошљавање (омладинске и студентске задруге) на основу стања крајем сваког месеца, у колону 3 уноси се податак утврђен као просек бројчаног стања запослених на крају сваког месеца у извештајној години, а у колону 4 број запослених у претходној години утврђен на исти начин. Годишњи просек представља збир запослених на крају сваког месеца у току обрачунског периода, подељен бројем месеци пословања. Број запослених исказује се као цео број, без децимала.

Под ознаком АОП 9006 – Просечан број волонтера на основу стања крајем сваког месеца (цео број), у колону 3 уноси се податак утврђен као просек бројчаног стања волонтера на крају сваког месеца у извештајној години, а у колону 4 број волонтера у претходној години утврђен на исти начин. Годишњи просек представља збир волонтера на крају сваког месеца у току обрачунског периода, подељен бројем месеци пословања. Број волонтера исказује се као цео број, без децимала.

Члан 10.

У табелу II – БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА, под ознакама АОП 9007 до 9036 уносе се подаци са одговарајуће групе рачуна 01, 02 и 03, и то: стање на почетку године, промене у току године (набавке, повећања, смањења и ревалоризације), амортизација и обезвређење, и стање на крају године, тако што се у колону 4 уносе бруто вредности, у колону 5 исправка вредности, а у колону 6 нето вредности. Подаци унети у колону 6 (нето вредности) одговарају подацима из Биланса стања, и то: за ознаку АОП 9007 колона 6 = АОП 0002 колона 6, АОП 9014 колона 6 = АОП 0002 колона 5, АОП 9015 и АОП 9022 колона 6 = АОП 0003 колона 6, АОП 9021 и АОП 9029 колона 6 = АОП 0003 колона 5, АОП 9030 колона 6 = АОП 0009 колона 6, АОП 9036 колона 6 = АОП 0009 колона 5.

Члан 11.

У табелу III – СТРУКТУРА ЗАЛИХА, под ознакама АОП 9037 до 9041 уносе се подаци са одговарајућих група рачуна 10, 11, 12, 13 и 15. Под ознаком АОП 9042 – Свега, уноси се износ укупних залиха који одговара подацима унетим у Биланс стања под ознаком АОП 0014, колона 5 за текућу, односно колона 6 за претходну годину.

Члан 12.

У табелу IV – ОБАВЕЗЕ, уносе се подаци у колоне 4 и 5 према садржини рачуна означених у колони 1.

Под ознаком АОП 9043 – Обавезе из пословања, уноси се потражни промет без почетног стања, односно повећања у току године одговарајућег рачуна групе 43.

Под ознакама АОП 9044 до 9046 – Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, порез и доприносе на зараде и накнаде зарада, уноси се укупан годишњи износ према обрачуну зарада – повећање у току године (потражни промет без почетног стања) са рачуна 450, 451 и 452.

Под ознаком АОП 9047 – Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима, уноси се повећање у току године (потражни промет без почетног стања) обавеза за накнаде физичким лицима по основу уговора о делу, ауторству, привременим и повременим пословима, заступању и посредовању, допунском раду и других уговора уз накнаду.

Члан 13.

У табелу V – ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ, уносе се подаци у колоне 4 и 5 према садржини рачуна означених у колони 1.

Под ознаком АОП 9049 – Трошкови горива и енергије, уносе се подаци са рачуна 512.

Под ознаком АОП 9050 – Трошкови зарада и накнада зарада (бруто), уносе се подаци са рачуна 520.

Под ознаком АОП 9051 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца, уносе се подаци са рачуна 521.

Под ознаком АОП 9052 – Трошкови накнада физичким лицима (бруто) по основу уговора, уноси се збир стања на рачунима 522 – Трошкови накнада по уговору о делу, 523 – Трошкови накнада по ауторским уговорима и 525 – Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора.

Под ознаком АОП 9053 – Трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима закљученим са физичким лицима уноси се стање са рачуна 524.

Под ознаком АОП 9054 – Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора уноси се одговарајуће стање са рачуна 526.

Под ознаком АОП 9055 – Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга, уноси се податак са рачуна 528.

Под ознаком АОП 9056 – Накнаде трошкова запосленима, уноси се део стања са рачуна 529, прокњижен на рачунима отвореним у оквиру рачуна 529.

Под ознаком АОП 9057 – Остала давања запосленима и лична примања која се не сматрају зарадом, отпремнине, јубиларне награде, помоћ запосленом, стипендије и др. уноси се део стања са рачуна 529, прокњижен на рачунима отвореним у оквиру овог рачуна који се користе за ове намене.

Под ознаком АОП 9058 – Накнаде трошкова и друга давања послодавцима и другим физичким лицима која нису запослена уноси се део стања са рачуна 529, односно одговарајућег рачуна отвореног у оквиру рачуна 529 на којем се књиже издаци за ове сврхе.

Под ознаком АОП 9059 – Трошкови закупнина, уноси се годишњи износ закупнина по основу уговора о закупу основних средстава: опреме, пословног, складишног, канцеларијског и другог простора, земљишта и сл, без обзира на то да ли је закуподавац правно или физичко лице. Ова позиција одговара збиру коначног стања рачуна 533 – Трошкови закупнина, аналитичког рачуна у оквиру рачуна 525 на којем се књиже трошкови накнада физичким лицима по основу других уговора (уговора о закупу када је закуподавац физичко лице и др.) и дела рачуна групе 54, према годишњем закључку пословних књига.

Под ознаком АОП 9060 – Трошкови закупнина земљишта, уноси се годишњи износ закупнине за земљиште узето у закуп према уговору о закупу. Ова позиција одговара збиру коначног стања аналитичког рачуна у оквиру рачуна 533 на којем се књижи закупнина земљишта правних лица и предузетника, аналитичког рачуна у оквиру рачуна 525 на којем се књиже трошкови накнада физичким лицима по основу других уговора (уговора о закупу када је закуподавац физичко лице и др.) и дела рачуна групе 54 у делу који се односи на закуп земљишта, према годишњем закључку пословних књига.

Под ознаком АОП 9067 – Трошкови донација, исказују се трошкови датих донација (по основу давања за здравствене, образовне, научне, верске и спортске намене, културу и кинематографију, заштиту животне средине, хуманитарну помоћ, односно отклањање последица насталих у случају ванредне ситуације, као и давања учињена установама, односно пружаоцима услуга социјалне заштите основаним у складу са законом који уређује социјалну заштиту и др.).

Члан 14.

У табелу VI – РАСХОДИ КАМАТА уносе се подаци у колоне 4 и 5 према садржини рачуна означених у колони 1.

Под ознаком АОП 9069 до АОП 9074 уносе се подаци о каматама по кредитима и зајмовима од пословних банака, каматама по основу финансијског лизинга, каматама по основу зајмова од других небанкарских субјеката и зајмодаваца, каматама по основу хартија од вредности и затезним камата; уноси се годишњи издатак за наведене сврхе прокњижен на рачунима отвореним у оквиру дела групе рачуна 56.

Члан 15.

У табелу VII – ДРУГИ ПРИХОДИ уносе се подаци у колоне 4 и 5 према садржини рачуна означених у колони 1.

Под ознаком АОП 9076 – Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. из републичког буџета, уноси се део стања са рачуна 640.

Под ознаком АОП 9077 – Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. из буџета аутономне покрајине, уноси се део стања са рачуна 641.

Под ознаком АОП 9078 – Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. из буџета локалне самоуправе, уноси се део стања са рачуна 641.

Под ознаком АОП 9079 – Приходи од донација, дотација и сл. од иностраних влада и међународних организација, уносе се подаци са рачуна 642.

Под ознаком АОП 9080 – Приходи од донација, дотација и сл. од домаћих пивредних друштава, предузетника и других правних лица, уносе се подаци са рачуна 643.

Под ознаком АОП 9081 – Приходи од донација, дотација и сл. од домаћих јавних предузећа, уноси се део стања са рачуна 643.

Под ознаком АОП 9082 – Приходи од донација, дотација и сл. од физичких лица из земље, уносе се подаци са дела рачуна 644.

Под ознаком АОП 9083 – Приходи од донација, дотација и сл. од физичких лица из иностранства, уносе се подаци са дела рачуна 644.

Под ознаком АОП 9084 – Приходи од донација, дотација и сл. од приватних фондација и правних лица (привредна друштва, предузетници и сл.) из иностранства, уносе се подаци са рачуна 645.

Под ознаком АОП 9085 – Остали приходи од донација, дотација, субвенција и сл., уносе се подаци са рачуна 649.

Под ознаком АОП 9086 – Приходи од закупа за земљиште, уноси се део стања са рачуна 651.

Под ознаком АОП 9087 – Приходи од дивиденди, исказују се подаци са рачуна 664, као и део стања са рачуна 660.

Члан 16.

У табелу VIII – ПРИХОДИ ОД КАМАТА, уносе се подаци у колоне 4 и 5 према садржини рачуна означених у колони 1.

Под ознаком АОП 9089 до АОП 9093 уносе се приходи од камата по депозитима у банкама, камате по основу датих зајмова, камате по основу хартија од вредности и затезне камате прокњижене на рачунима отвореним за ове сврхе у оквиру рачуна 660 (део) и 661.

Члан 17.

У табелу IX – ОСТАЛИ ПОДАЦИ, под ознаком АОП 9095 – Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуну акциза), уноси се укупан годишњи износ обрачунатих акциза према годишњем обрачуну и пореској пријави.

Под ознаком АОП 9096 – Обрачунате царине и друге увозне дажбине, уноси се укупан годишњи износ обрачунатих царина и других увозних дажбина према царинској и другој документацији у вези са увозом.

Под ознаком АОП 9097 – Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и набавку основних средстава и нематеријалних улагања, уносе се државна додељивања намењена за изградљу и набавку основних средстава (пословни простор и зграде, опрема, возила и остало), примљена основна средства без накнаде, као и државна помоћ за реконструкцију, модернизацију и друга унапређења основних средстава. Такође, уноси се отпис дугова по основу пореза и доприноса, као и прилив средстава у циљу покрића губитака кумулираних током више пословних година. Обухвата се и државна помож у циљу надокнаде штете и покрића губитака насталих као последица природних непогода и других ванредних околности (део рачуна групе 64 који се односи на помоћ државе и њених органа и фондова). На овој позицији уноси се укупан (бруто) износ новопримљених средстава у току године по онсову државних додељивања за набавку и изградњу основних средстава и нематеријалних улагања. Уноси се искључиво износ нових државних додељивања примљених у току године у бруто износу (у случају да је извршено временско разграничење примљених државних додељивања преко рачуна 495, неопходно је приказати укупан (бруто) износ примљеног додељивања, односно донације у току године, а не годишњи део који се преноси са рачуна 495 на рачуне групе 64). Укидање одложених прихода по основу додељивања из претходних година се искључује.

Под ознаком АОП 9098 – Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова пословања, уносе се државна додељивања у виду премија, регреса, додељивања за покриће текућих трошкова пословања и пословних губитака, односно само она додељивања која су непосредно везана за производњу производа и услуга и која се примају по основу количине или вредности остварене производње.

Под ознаком АОП 9099 – Остала државна додељивања, уносе се сви претходно непоменути видови државне помоћи у новцу или натури. Обухватају се примања без условљене намене и без директне везе са производњом производа и услуга, као што су дотације за новозапослена лица, за заштиту човекове околине и уградњу одговарајуће опреме, за истраживање и развој, повраћај пореских дажбина по основу извоза производа и услуга и сл.

Под ознаком АОП 9100 – Примљене донације из иностранства и друга бесповратна средства у новцу или натури од иностраних правних и физичких лица, уносе се донације и сва остала бесповратна средства из иностранства примљена у току године у бруто износу (у новцу или натури). Обухватају се не само приходи од условљених донација (део рачуна групе 64), већ и донације за које уговором није предвиђен услов нити намена и које се књиже у корист осталих прихода, као и приходи од накнада штета од катастрофа и других непредвиђених догађаја (део рачуна 679). Укидање одложених прихода по основу донација из претходних година се искључује.

Под ознаком АОП 9101 – Исплате готовог новца из благајне (осим уплата на текући рачун), уносе се све исплате из благајне у извештајном периоду, осим преноса новца из благајне на текући рачун.

Под ознаком АОП 9102 – Плаћени порез на додату вредност у извештајном периоду, уноси се укупан износ плаћеног пореза на додату вредност у извештајном периоду.

Под ознаком АОП 9103 – Право на ослобађање од плаћања пореза на додату вредност, уноси се укупан износ оствареног права на ослобађање од плаћања пореза на додату вредност у извештајном периоду.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Одредбе овог правилника примењују се почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2021. године.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица („Службени гласник РС”, број 137/14) и Правилник о облику и садржају Статистичког извештаја за друга правна лица („Службени гласник РС”, број 137/14).

Друга правна лица који имају пословну годину различиту од календарске, а која се завршава пре 31. децембра 2021. године, као и друга правна лица која састављају ванредне финансијске извештаје пре 31. децембра 2021. године, за ту пословну годину, односно за те ванредне финансијске извештаје, примењују Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица („Службени гласник РС”, број 137/14) и Правилник о облику и садржају Статистичког извештаја за друга правна лица („Службени гласник РС”, број 137/14).

Члан 19.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ПРИЛОЗИ

Прилог 1 – Биланс стања на дан _________ године
Прилог 2 – Биланс успеха у периоду од _______ до ________
Прилог 3 – Статистички извештај за 20__. годину

 

Поделите: