Рокови за достављање извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја за 2020. годину

Извештаји за статистичке потребе и финансијски извештаји за 2019. годину достављају се у роковима прописаним чл. 33. и 35. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр.62/2013 и 30/2018).

Преглед рокова за достављање извештаја за 2020. годину:

* У случају када рокови падају у нерадне дане, исти се померају на први наредни радни дан, у складу са одредбама члана 91. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)

Обвезници који имају пословну годину различиту од календарске (уз одговарајућу сагласност министра надлежног за послове финансија, односно Народне банке Србије или Комисије за хартије од вредности), достављају Агенцији извештаје за статистичке потребе за пословну годину која је једнака календарској, тј. састављене на дан 31. децембра 2020. године.
 
Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај могу доставити обвезници који имају пословну годину једнаку календарској, што значи да правна лица која имају годину различиту од календарске не могу користити ову могућност.

Напомена:
Агенција врши пријем извештаја за статистичке потребе, редовних годишњих односно консолидованих финансијских извештаја са прописаном документацијом за последњу извештајну 2020. годину и ванредних финансијских извештаја за претходну 2020. и текућу 2021. годину.

Агенција у току 2021. године не врши пријем извештаја за 2019. и раније године.

Поделите: