Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике

Садржај

„Службени гласник РС“, број 89/2020

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се садржина и форма образаца финансијских извештаја и садржина појединих позиција у обрасцима финансијских извештаја, и то:

1) Билансa стања;

2) Билансa успеха;

3) Извештајa о осталом резултату;

4) Извештајa о токовима готовине;

5) Извештајa о променама на капиталу;

6) Напоменa уз финансијске извештаје.

Овим правилником прописују се и садржина и форма обрасца Статистичког извештаја.

Предузетници који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, дужни су да о томе у писаној форми обавесте Агенцију за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција), најкасније 60 дана пре рока за састављање финансијских извештаја, а предузетник који је престао да води двојно књиговодство дужан је да у року од 60 дана о томе обавести Агенцију.

Одредбе овог правилника односе се на сва правна лица, осим на Народну банку Србије, банке, друштва за осигурање, даваоце финансијског лизинга, добровољне пензијске фондове и друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, инвестиционе фондове и друштва за управљање инвестиционим фондовима, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, берзе и брокерско-дилерска друштава, као и на друга правна лица дефинисана Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, брoј 73/19 – у даљем тексту: Закон).

Одредбе овог правилника односе се и на институције електронског новца, платне институције, друштва за посредовање у осигурању, друштва за заступање у осигурању и предузетнике – заступнике у осигурању.

Одредбе овог правилника односе се и на:

1) предузетнике који у складу са Законом пословне књиге воде по систему двојног књиговодства;

2) друга правна лица која добровољно примењују Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица (у даљем тексту: МСФИ за МСП), односно Међународне стандарде финансијског извештавања (у даљем тексту: МСФИ);

3) правна лица и предузетнике обвезнике примене овог правилника у поступку стечаја или ликвидације;

4) огранке и друге организационе делове правних лица са седиштем у иностранству, који обављају привредну делатност у Републици Србији, ако посебним прописима није друкчије уређено;

5) стечајне масе стечајних дужника над којима је обустављен односно закључен поступак стечаја, осим ако нису у питању стечајне масе банака, друштава за осигурање, даваоца финансијског лизинга, пензијских фондова и друштава за управљање добровољним пензијским фондовима, инвестиционих фондова и друштава за управљање инвестиционим фондовима, берзи и брокерско-дилерских друштава, као и других правних лица дефинисаних Законом.

Члан 2.

Обрасци Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу и Статистички извештај, као прилози 1, 2, 3, 4, 5 и 6, одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

У погледу садржине појединих група рачуна и рачуна у обрасцима из става 1. овог члана, поступа се према одредбама правилника којим се уређује контни оквир и садржина рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике.

У обрасце из става 1. овог члана износи се уписују у хиљадама динара, осим броја акција, запослених и волонтера који се у Статистичком извештају исказују у целом броју.

У обрасце из става 1. овог члана подаци се уносе за текући и за претходни извештајни период (пословну годину). За сваку ставку Биланса стања и Биланса успеха исказује се износ за извештајни период на који се односе Биланс стања и Биланс успеха, као и износ који се односи на одговарајућу ставку за претходни извештајни период. У случају када ти износи нису упоредиви и није их могуће учинити упоредивим, образложење за неупоредивост се обелодањује у Напоменама уз финансијске извештаје.

У случају када се имовина или обавезе односе на више од једне ставке из обрасца, њен однос са осталим ставкама обелодањује се у Напоменама уз финансијске извештаје.

Члан 3.

У статусној промени ванредне финансијске извештаје саставља правно лице које је престало да постоји.

Правно лице којe је у току извештајне године имало статусну промену и као резултат те статусне промене је престало да постоји, или је над њим отворен поступак стечаја, односно ликвидације, у редовним годишњим финансијским извештајима, у колони за текућу пословну годину, приказује податке о пословању за цео извештајни период.

На свим обрасцима ванредних финансијских извештаја правног лица ставља се назнака „статусна промена”, „стечај” или „ликвидација”.

Правно лице које је у складу са Законом обавезно да саставља и доставља Напомене уз финансијске извештаје, у Напоменама уз редовне годишње финансијске извештаје за годину у којој је имало статусну промену обелодањује информације о учесницима и врсти статусне промене.

Правно лице које је настало оснивањем после статусне промене, приказује податке као новоосновани обвезник из члана 4. овог правилника, с тим што на обрасцима финансијских извештаја ставља назнаку „ново оснивање”.

Члан 4.

Новоосновано правно лице, односно предузетник приказује податке о пословању у извештајној пословној години у периоду који је краћи од календарске године или је највише једнак календарској години, али не приказује стање на дан 1. јануара извештајне пословне године, као ни пословање у претходној пословној години. На свим прописаним обрасцима финансијских извештаја и Статистичког извештаја правно лице, односно предузетник ставља назнаку „новоосновани”.

На начин из става 1. овог члана поступа и предузетник који је у току извештајне пословне године почео да води пословне књиге по систему двојног књиговодства.

Члан 5.

Матично правно лице доставља све прописане обрасце финансијских извештаја и на њима ставља назнаку „консолидовани”.

Матично правно лице приказује консолидоване податке за извештајну и претходну пословну годину.

Правно лице које је постало матично у извештајној пословној години консолидоване податке доставља као новоосновано правно лице из члана 4. овог правилника, при чему на свим обрасцима ставља назнаку „новоконсолидовани”.

II. САДРЖИНА ПОЗИЦИЈА У ОБРАСЦУ БИЛАНС СТАЊА

Члан 6.

У обрасцу Биланс стања правно лице, односно предузетник исказује податке у колонама од 5 до 7, на свим позицијама означеним словним ознакама, римским и арапским бројевима према садржини група рачуна и рачуна означених у колони 1 тог обрасца.

Микро правна лица, као и предузетници који су разврстани у категорију микро правних лица, који за признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у финансијским извештајима примењују подзаконски акт из члана 26. став 1. Закона, у обрасцу Биланс стања исказују скраћени обим података само на позицијама које су означене словним ознакама и римским бројевима.

Подаци у обрасцу Биланс стања исказују се у нето износу (по садашњој вредности на датум биланса), тако што се бруто износи исказани на основним рачунима главне књиге, коригују за износе исправке вредности и обезвређења који су исказани на припадајућим корективним рачунима основних рачуна на датум биланса.

У Билансу стања у колони 5 исказују се подаци на крају текућег извештајног периода, у колони 6 подаци на крају претходног извештајног периода (који је исти као почетак текућег извештајног периода) и у колони 7 подаци на почетку најранијег упоредног извештајног периода (почетно стање претходног извештајног периода). Подаци у колони 7 исказују се само у случају ретроспективне примене промењене или нове рачуноводствене политике или ретроспективног прерачунавања ставки у финансијским извештајима, или када се рекласификују ставке у финансијским извештајима.

За извештајни период за који се саставља финансијски извештај, подаци се уносе у колону 5 активе и у колону 5 пасиве.

Ако су подаци из претходне године кориговани у складу са прописима, у колоне 6 и 7 активе и колоне 6 и 7 пасиве претходне године уносе се тако кориговани подаци.

При изради годишњег финансијског извештаја, као и при настанку статусне промене, отварања, односно закључења поступка ликвидације или поступка стечаја – под ознаком АОП 0001 до 0060 у активи и АОП 0401 до 0457 у пасиви уносе се подаци са одговарајућих група рачуна и рачуна означених у колони 1 овог обрасца.

Подаци под ознаком АОП 0411 под називом „VIII. Учешће без права контроле”, попуњавају се само у консолидованом билансу стања.

III. САДРЖИНА ПОЗИЦИЈА У ОБРАСЦИМА БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

Члан 7.

Резултате пословања правна лица, односно предузетници приказују у два посебна извештаја: Биланс успеха и Извештај о осталом резултату.

1. Биланс успеха

Члан 8.

У обрасцу Биланс успеха правна лица, односно предузетници исказују податке у колонама 5 и 6, на свим позицијама означеним словним ознакама, римским и арапским бројевима према садржини група рачуна и рачуна по појединим позицијама (АОП) тог обрасца.

Микро правна лица, као и предузетници који су разврстани у категорију микро правних лица, који за признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у финансијским извештајима примењују подзаконски акт из члана 26. став 1. Закона, у обрасцу Биланс успеха исказују скраћени обим података само на позицијама које су означене словним ознакама и римским бројевима.

У образац Биланс успеха при изради годишњeг финансијскoг извештаја, као и при настанку статусне промене, отварања, односно закључења поступка ликвидације или поступка стечаја уносе се следећи подаци:

1) пословни приходи и пословни расходи – подаци се уносе под ознакама АОП 1001 до 1024;

2) пословни добитак и пословни губитак – подаци се уносе под ознакама АОП 1025, односно АОП 1026;

3) финансијски приходи и финансијски расходи – подаци се уносе под ознакама АОП 1027 до АОП 1036;

4) добитак из финансирања и губитак из финансирања – подаци се уносе под ознакама АОП 1037, односно АОП 1038;

5) приходи и расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха – подаци се уносе под ознакама АОП 1039 и АОП 1040;

6) остали приходи и остали расходи – подаци се уносе под ознакама АОП 1041 и АОП 1042;

7) укупни приходи и укупни расходи – подаци се уносе под ознакама АОП 1043 и АОП 1044;

8) резултат (добитак или губитак) пре опорезивања – подаци се уносе под ознакама АОП 1045, односно АОП 1046;

9) нето добитак и нето губитак пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода – подаци се уносе под ознакама АОП 1047 и АОП 1048;

10) износ пореског расхода периода, износ одложених пореских расхода периода и износ одложених пореских прихода периода – подаци се уносе под ознакама АОП 1051 до АОП 1053;

11) исплаћена лична примања послодавца – подаци се уносе под ознаком АОП 1054;

12) нето добитак и нето губитак – подаци се уносе под ознакама АОП 1055, односно АОП 1056.

Под ознаком АОП 1057 овог обрасца уноси се износ дела нето добитка са АОП 1055 који припада учешћима без права контроле, а под ознаком АОП 1058 износ дела нето добитка исказаног са АОП 1055 који припада матичном правном лицу.

Под ознаком АОП 1059 овог обрасца уноси се износ дела нето губитка са АОП 1056 који припада учешћима без права контроле, а под ознаком АОП 1060 износ дела нето губитка исказаног са АОП 1056 који припада матичном правном лицу.

Подаци под ознаком АОП 1057 до АОП 1060 уносе се само у консолидовани Биланс успеха.

Под ознаком АОП 1061 овог обрасца уноси се износ основне зараде по акцији.

Под ознаком АОП 1062 овог обрасца уноси се износ умањене (разводњене) зараде по акцији.

Податке под ознакама АОП 1061 и АОП 1062 уносе само правна лица са акцијским капиталом.

Подаци се са одговарајућих рачуна означених у колони 1 уносе тако што се у колону 6 (претходна година) уносе подаци из обрачуна одговарајућег периода претходне године, рекласификовани у складу са структуром података за текући период, док се за текућу годину, у колону 5, подаци уносе са рачуна на крају периода за који се обрачун саставља.

Ако су подаци претходне године кориговани у складу са прописима, у колону 6 уносе се тако кориговани подаци.

2. Извештај о осталом резултату

Члан 9.

У обрасцу Извештај о осталом резултату исказују се компоненте осталог свеобухватног добитка или губитка, као и укупан свеобухватни добитак или губитак.

У обрасцу Извештај о осталом резултату, правно лице, односно предузетник уноси податке у колоне 5 и 6, према садржини група рачуна означених у колони 1 тог обрасца.

У овај образац, при изради годишњег финансијског извештаја, уносе се следећи подаци:

1) под ознаком АОП 2001 и АОП 2002 исказује се нето добитак или нето губитак из Биланса успеха са ознака АОП 1055 и АОП 1056;

2) под ознаком АОП 2003 до АОП 2008 уносе се промене стања, повећање, односно смањења стања нa рачунима 330, 331 и 333 – при утврђивању износа промене не узимају се у обзир промене на овим рачунима које су последица укидања резервисања, односно нереализованих добитака и губитака у корист рачуна нераспоређеног добитка (укидања по основу расходовања и продаје средства, по основу обрачуна амортизације и др.);

3) под ознаком АОП 2009 до АОП 2018 уносе се промене стања, повећање, односно смањење стања на рачунима 332, 334, 335, 336 и 337 – при утврђивању износа промене узимају се у обзир и промене на овим рачунима које су последица прекласификације (преношења нереализованих добитака или губитака на рачуне прихода или расхода, на пример, по основу престанка признавања ових средстава);

4) под ознакама АОП 2019 и 2020 исказује се остали бруто свеобухватни добитак или губитак периода;

5) под ознаком АОП 2021 исказује се одложени порески расход обрачунат на остали свеобухватни добитак или губитак;

6) под ознаком АОП 2022 исказује се одложени порески приход обрачунат на остали свеобухватни добитак или губитак;

7) под ознаком АОП 2023 и АОП 2024 исказују се нето остали свеобухватни добитак и нето остали свеобухватни губитак;

8) под ознакама АОП 2025 и 2026 исказује се укупан нето свеобухватни добитак или губитак периода као збир нето добитка или губитка са ознака АОП 2001 и 2002 и нето осталог свеобухватног добитка или губитка са ознака АОП 2023 и 2024;

9) под ознакама АОП 2028, односно АОП 2029 исказује се укупан нето свеобухватни добитак или губитак приписан матичном правном лицу, односно учешћима без права контроле.

Компоненте осталог свеобухватног добитка и губитка под ознакама АОП 2003 до АОП 2018 овог обрасца, исказују се појединачно у бруто износу.

Подаци под ознаком АОП 2028 и АОП 2029 уносе се само у консолидовани Извештај о осталом резултату.

IV. САДРЖИНА ПОЗИЦИЈА У ОБРАСЦУ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Члан 10.

У обрасцу Извештај о токовима готовине, правно лице, односно предузетник уноси податке у колоне 3 и 4, према садржини и опису позиција означених у колони 1 тог обрасца.

Под токовима готовине (новчаним токовима), у смислу овог правилника, подразумевају се наплате и исплате у готовини и готовинским еквивалентима преко пословних рачуна и девизног рачуна, укључујући компензације, асигнације и цесије спроведене преко тих рачуна.

Пренос између појединих рачуна готовине и готовинских еквивалената у истом правном лицу, односно код предузетника не сматра се током готовине.

Износ прилива и одлива готовине може се утврдити на основу евиденције о приливима и одливима у благајни, на пословним рачунима и девизном рачуну или са одговарајућих рачуна Биланса стања, Биланса успеха и група рачуна и рачуна у књиговодству правних лица, односно предузетника.

При састављању обрасца Извештај о токовима готовине, у колону 4 уносе се подаци одговарајућег периода претходне године, а за текућу годину подаци се уносе у колону 3.

1. Токови готовине из пословних активности

Члан 11.

Под ознаком АОП 3001 – Приливи готовине из пословних активности, уписује се податак о укупном приливу готовине са позиција под ознаком АОП 3002 до АОП 3005.

Под ознаком АОП 3002 – Продаја и примљени аванси у земљи, исказују се подаци о приливу готовине по основу наплаћених потраживања од купаца у земљи у току обрачунског периода и примљени аванси од добављача у земљи.

Под ознаком АОП 3003 – Продаја и примљени аванси у иностранству, исказују се подаци о приливу готовине по основу наплаћених потраживања од купаца из иностранства у току обрачунског периода и примљени аванси од добављача из иностранства.

Под ознаком АОП 3004 – Примљене камате из пословних активности, исказују се подаци о приливу готовине по основу наплаћених затезних и уговорних камата по основу потраживања од купаца и друге наплаћене камате из пословних активности.

Под ознаком АОП 3005 – Остали приливи из редовног пословања, исказују се подаци о приливу готовине од државних органа по основу премија, субвенција, дотација и сл, по основу наплате прихода од закупнина, чланарина и осталих пословних прихода, као и наплате потраживања од запослених и осталих потраживања.

Члан 12.

Под ознаком АОП 3006 – Одливи готовине из пословних активности, уписује се податак о укупном одливу готовине са позиција под ознакама АОП 3007 до АОП 3014.

Под ознаком АОП 3007 – Исплате добављачима и дати аванси у земљи, исказују се износи извршених исплата добављачима у земљи за набавке сировина и материјала и других трошкова пословања у току обрачунског периода, као и износи плаћених аванса добављачима у земљи за будуће набавке материјала, робе, енергије и услуга.

Под ознаком АОП 3008 – Исплате добављачима и дати аванси у иностранству, исказују се износи извршених исплата добављачима у иностранству за набавке сировина и материјала и других трошкова пословања у току обрачунског периода, као и износи плаћених аванса добављачима за будуће набавке материјала, робе, енергије и услуга.

Под ознаком АОП 3009 – Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, исказују се износи исплаћених бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода.

Под ознаком АОП 3010 – Плаћене камате у земљи, исказују се сва плаћања по основу камата у земљи у току обрачунског периода.

Под ознаком АОП 3011 – Плаћене камате у иностранству, исказују се сва плаћања по основу камата у току обрачунског периода.

Под ознаком АОП 3012 – Порез на добитак, исказују се износи плаћених аконтација пореза на добитак у току обрачунског периода и по коначном обрачуну за претходну годину, умањени за извршене повраћаје у току обрачунског периода.

Под ознаком АОП 3013 – Одливи по основу осталих јавних прихода, исказују се износи исплата у току обрачунског периода по основу акциза, пореза на додату вредност и осталих пореза, царина и других дажбина.

Под ознаком АОП 3014 – Остали одливи из пословних активности, исказују се одливи готовине из пословних активности за које у овом обрасцу није предвиђена посебна позиција (као што су одливи за дате донације, субвенције и др.).

Члан 13.

Под ознаком АОП 3015 – Нето прилив готовине из пословних активности, исказује се разлика између позиција под ознаком АОП 3001 – Приливи готовине из пословних активности и АОП 3006 – Одливи готовине из пословних активности.

Под ознаком АОП 3016 – Нето одлив готовине из пословних активности, исказује се разлика између позиција под ознаком АОП 3006 – Одливи готовине из пословних активности и АОП 3001 – Приливи готовине из пословних активности.

2. Токови готовине из активности инвестирања

Члан 14.

Под ознаком АОП 3017 – Приливи готовине из активности инвестирања, уписује се податак о укупном приливу готовине из активности инвестирања са позиција под ознакама АОП 3018 до АОП 3022.

Под ознаком АОП 3018 – Продаја акција и удела, исказује се износ примљене готовине у току обрачунског периода по основу продаје акција и удела.

Под ознаком АОП 3019 – Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава, исказује се износ примљене готовине од продаје нематеријалне имовине, основних средстава и биолошких средстава у току обрачунског периода.

Под ознаком АОП 3020 – Остали финансијски пласмани, исказује се износ примљене готовине у току обрачунског периода по основу продаје краткорочних и дугорочних финансијских пласмана.

Под ознаком АОП 3021 – Примљене камате из активности инвестирања, исказује се износ готовине по основу наплаћених камата у току обрачунског периода из активности инвестирања.

Под ознаком АОП 3022 – Примљене дивиденде, исказује се износ примљене готовине по овом основу у току обрачунског периода.

Члан 15.

Под ознаком АОП 3023 – Одливи готовине из активности инвестирања, уписује се податак о укупном одливу готовине из активности инвестирања са позиција под ознаком АОП 3024 до АОП 3026.

Под ознаком АОП 3024 – Куповина акција и удела, исказује се износ одлива готовине по основу стицања акција и удела.

Под ознаком АОП 3025 – Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава, исказује се износ одлива готовине по основу прибављања нематеријалне имовине, основних средстава и биолошких средстава у току обрачунског периода.

Под ознаком АОП 3026 – Остали финансијски пласмани, исказује се износ одлива готовине по основу куповине дугорочних и краткорочних финансијских пласмана.

Члан 16.

Под ознаком АОП 3027 – Нето прилив готовине из активности инвестирања, исказује се разлика између позиције под ознаком АОП 3017 – Приливи готовине из активности инвестирања и АОП 3023 – Одливи готовине из активности инвестирања.

Под ознаком АОП 3028 – Нето одлив готовине из активности инвестирања, исказује се разлика између позиције под ознаком АОП 3023 – Одливи готовине из активности инвестирања и АОП 3017 – Приливи готовине из активности инвестирања.

3. Токови готовине из активности финансирања

Члан 17.

Под ознаком АОП 3029 – Приливи готовине из активности финансирања, уписује се податак о укупном приливу готовине са позиција под ознакама АОП 3030 до АОП 3036.

Под ознаком АОП 3030 – Увећање основног капитала, исказују се износи прилива готовине по основу уплате акција и других трајних удела у основни капитал правних лица, односно предузетника.

Под ознаком АОП 3031 и АОП 3032 – Дугорочни кредити, исказује се износ прилива готовине по основу дугорочних кредита у земљи и иностранству.

Под ознаком АОП 3033 и 3034 – Краткорочни кредити, исказује се износ прилива готовине по основу краткорочних кредита у земљи и иностранству.

Под ознаком АОП 3035 – Остале дугорочне обавезе, исказује се износ прилива готовине по основу осталих дугорочних обавеза правних лица, односно предузетника.

Под ознаком АОП 3036 – Остале краткорочне обавезе, исказује се износ прилива готовине по основу осталих краткорочних обавеза правних лица, односно предузетника.

Члан 18.

Под ознаком АОП 3037 – Одливи готовине из активности финансирања, уписује се податак о укупном одливу готовине из активности финансирања са позиција под ознаком АОП 3038 до АОП 3045.

Под ознаком АОП 3038 – Откуп сопствених акција и удела, исказује се износ одлива готовине у току обрачунског периода за откуп сопствених акција и удела.

Под ознаком АОП 3039 – Дугорочни кредити у земљи исказује се износ одлива готовине по основу отплате дугорочних кредита у земљи.

Под ознаком АОП 3040 – Дугорочни кредити у иностранству исказује се износ одлива готовине по основу отплате дугорочних кредита у иностранству.

Под ознаком АОП 3041 – Краткорочни кредити у земљи исказује се износ одлива готовине по основу отплате краткорочних кредита у земљи.

Под ознаком АОП 3042 – Краткорочни кредити у иностранству исказује се износ одлива готовине по основу отплате краткорочних кредита иностранству.

Под ознаком АОП 3043 – Остале обавезе, исказује се износ одлива готовине по основу отплате других обавеза.

Под ознаком АОП 3044 – Финансијски лизинг, исказује се износ одлива готовине у току обрачунског периода по основу плаћања за средства узета у финансијски лизинг.

Под ознаком АОП 3045 – Исплаћене дивиденде, исказује се износ одлива готовине по основу дивиденди у току обрачунског периода.

Члан 19.

Под ознаком АОП 3046 – Нето прилив готовине из активности финансирања, исказује се разлика између позиција под ознаком АОП 3029 – Приливи готовине из активности финансирања и АОП 3037 Одливи готовине из активности финансирања.

Под ознаком АОП 3047 – Нето одлив готовине из активности финансирања, исказује се разлика између позиција под ознаком АОП 3037 – Одливи готовине из активности финансирања и АОП 3029 – Приливи готовине из активности финансирања.

4. Закључивање извештаја о токовима готовине

Члан 20.

Под ознаком АОП 3048 – Свега прилив готовине, исказује се збир износа на позицијама АОП 3001, АОП 3017 и АОП 3029.

Под ознаком АОП 3049 – Свега одлив готовине, исказује се збир износа на позицијама АОП 3006, АОП 3023 и АОП 3037.

Под ознаком АОП 3050 – Нето прилив готовине, исказује се разлика између износа на позицијама АОП 3048 и АОП 3049.

Под ознаком АОП 3051 – Нето одлив готовине, исказује се разлика између износа на позицијама АОП 3049 и АОП 3048.

Под ознаком АОП 3052 – Готовина на почетку обрачунског периода, исказује се износ готовине на дан 1. јануара претходне и текуће године.

Под ознаком АОП 3053 – Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине, исказује се износ реализованих позитивних курсних разлика на датум биланса.

Под ознаком АОП 3054 – Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине, исказује се износ реализованих негативних курсних разлика на датум биланса.

Под ознаком АОП 3055 – Готовина на крају обрачунског периода, исказује се износ готовине на крају обрачунског периода АОП (3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054).

V. САДРЖИНА ПОЗИЦИЈА У ОБРАСЦУ ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

Члан 21.

На позицији бр. 1. под ознаком АОП 4001 исказује се стање на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни и остали капитал, без рачуна 306 – Емисиона премија и рачуна 309 – Остали основни капитал) на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 1. под ознаком АОП 4010 исказује се стање на рачуну 309 – Остали основни капитал на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 1. под ознаком АОП 4019 исказује се стање на групи рачуна 31 – Уписани а неуплаћени капитал на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 1. под ознаком АОП 4028 исказује се стање на рачунима 306 – Емисиона премија, 321 – Законске резерве, 322 – Статутарне и друге резерве и 323 – Додатне уплате којима се не повећава капитал на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 1. под ознаком АОП 4037 исказује се стање на групи рачуна 33 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици и губици на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 1. под ознаком АОП 4046 исказује се стање на групи рачуна 34 – Нераспоређени добитак на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 1. под ознаком АОП 4055 исказује се стање на групи рачуна 35 – Губитак, на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 1. под ознаком АОП 4064 попуњавају се подаци само у консолидованом извештају о променама на капиталу.

На позицији 1. под ознаком АОП 4073 исказује се укупно стање капитала на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 1. под ознаком АОП 4082 исказује се губитак изнад висине капитала на дан почетка претходног извештајног периода.

Члан 22.

На позицији 2. под ознаком АОП 4002 исказује се нето промена стања на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни капитал, без рачуна 306 – Емисиона премија и рачуна 309 – Остали основни капитал) по основу ретроактивне исправке материјално значајних грешака и ефеката промене рачуноводствених политика која је извршена у претходном извештајном периоду.

На позицији 2. под ознаком АОП 4011 исказује се нето промена стања на рачуну 309 – Остали основни капитал по основу ретроактивне исправке материјално значајних грешака и ефеката промене рачуноводствених политика која је извршена у претходном извештајном периоду.

На позицији 2. под ознаком АОП 4020 исказује се нето промена стања на групи рачуна 31 – Уписани а неуплаћени капитал по основу ретроактивне исправке материјално значајних грешака и ефеката промене рачуноводствених политика која је извршена у претходном извештајном периоду.

На позицији 2. под ознаком АОП 4029 исказује се стање на рачунима 306 – Емисиона премија, 321 – Законске резерве, 322 – Статутарне и друге резерве и 323 – Додатне уплате којима се не повећава капитал на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 2. под ознаком АОП 4038 исказује се нето промена стања на групи рачуна 33 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици и губици по основу ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика која је извршена у претходном извештајном периоду.

На позицији 2. под ознаком АОП 4047 исказује се нето промена стања на групи рачуна 34 – Нераспоређени добитак по основу ретроактивне исправке материјално значајних грешака и ефеката промене рачуноводствених политика која је извршена у претходном извештајном периоду.

На позицији 2. под ознаком АОП 4056 исказује се нето промена стања на групи рачуна 35 – Губитак, по основу ретроактивне исправке материјално значајних грешака и ефеката промене рачуноводствених политика која је извршена у претходном извештајном периоду.

На позицији 2. под ознаком АОП 4065 попуњавају се подаци само у консолидованом извештају о променама на капиталу.

На позицији 2. под ознаком АОП 4074 исказује се укупне нето промене стања капитала по основу ретроактивне исправке материјално значајних грешака и ефеката промене рачуноводствених политика која је извршена у претходном извештајном периоду.

На позицији 2. под ознаком АОП 4083 исказује се нето промене стања губитка изнад висине капитала по основу ретроактивне исправке материјално значајних грешака и ефеката промене рачуноводствених политика која је извршена у претходном извештајном периоду.

Члан 23.

На позицији 3. под ознаком АОП 4003 исказује се кориговано почетно стање на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни капитал без рачуна 306 – Емисиона премија и рачуна 309 – Остали основни капитал) на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 3. под ознаком АОП 4012 исказује се кориговано почетно стање на рачуну 309 – Остали основни капитал на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 3. под ознаком АОП 4021 исказује се кориговано почетно стање на групи рачуна 31 – Уписани а неуплаћени капитал на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 3. под ознаком АОП 4030 исказује се стање на рачунима 306 – Емисиона премија, 321 – Законске резерве, 322 – Статутарне и друге резерве и 323 – Додатне уплате којима се не повећава капитал на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 3. под ознаком АОП 4039 исказује се кориговано почетно стање на групи рачуна 33 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици и губици на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 3. под ознаком АОП 4048 исказује се кориговано почетно стање на групи рачуна 34 – Нераспоређени добитак на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 3. под ознаком АОП 4057 исказује се кориговано почетно стање на групи рачуна 35 – Губитак, на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 3. под ознаком АОП 4066 попуњавају се подаци само у консолидованом извештају о променама на капиталу.

На позицији 3. под ознаком АОП 4075 исказује се укупно кориговано почетно стање капитала на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 3. под ознаком АОП 4084 исказује се кориговано почетно стање губитка изнад висине капитала на дан почетка претходног извештајног периода.

Члан 24.

На позицији 4. под ознаком АОП 4004 исказује се нето промена стања на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни капитал без рачуна 306 – Емисиона премија и рачуна 309 – Остали основни капитал) у претходној години по свим основама, изузев промене по основу исправке материјално значајних грешака и ефеката промене рачуноводствених политика које је извршено на почетку текућег извештајног периода а односи се на претходни извештајни период.

На позицији 4. под ознаком АОП 4013 исказује се нето промена стања на рачуну 309 – Остали основни капитал у претходној години по свим основама, изузев промене по основу исправке материјално значајних грешака и ефеката промене рачуноводствених политика које је извршено на почетку текућег извештајног периода а односи се на претходни извештајни период.

На позицији 4. под ознаком АОП 4022 исказује се нето промена стања на групи рачуна 31 – Уписани а неуплаћени капитал у претходној години по свим основама, изузев промене по основу исправке материјално значајних грешака и ефеката промене рачуноводствених политика које је извршено на почетку текућег извештајног периода а односи се на претходни извештајни период.

На позицији 4. под ознаком АОП 4031 исказује се стање на рачунима 306 – Емисиона премија, 321 – Законске резерве, 322 – Статутарне и друге резерве и 323 – Додатне уплате којима се не повећава капитал на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 4. под ознаком АОП 4040 исказује се нето промена стања на групи рачуна 33 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици и губици у претходној години по свим основама, изузев промене по основу исправке материјално значајних грешака и ефеката промене рачуноводствених политика које је извршено на почетку текућег извештајног периода а односи се на претходни извештајни период.

На позицији 4. под ознаком АОП 4049 исказује се нето промена стања на групи рачуна 34 – Нераспоређени добитак у претходном извештајном периоду по свим основама, изузев промене по основу исправке материјално значајних грешака и ефеката промене рачуноводствених политика које је извршено на почетку текућег извештајног периода а односи се на претходни извештајни период.

На позицији 4. под ознаком АОП 4058 исказује се нето промена стања на групи рачуна 35 – Губитак, у претходном извештајном периоду по свим основама, изузев промене по основу исправке материјално значајних грешака и ефеката промене рачуноводствених политика које је извршено на почетку текућег извештајног периода а односи се на претходни извештајни период.

На позицији 4. под ознаком АОП 4067 попуњавају се подаци само у консолидованом извештају о променама на капиталу.

На позицији 4. под ознаком АОП 4076 исказује се укупна нето промена стања капитала у претходној години по свим основама, изузев промене по основу исправке материјално значајних грешака и ефеката промене рачуноводствених политика које је извршено на почетку текућег извештајног периода а односи се на претходни извештајни период.

На позицији 4. под ознаком АОП 4085 исказује се промена стања губитка изнад висине капитала, изузев промене по основу исправке материјално значајних грешака и ефеката промене рачуноводствених политика које је извршено на почетку текућег извештајног периода а односи се на претходни извештајни период.

Члан 25.

На позицији 5. под ознаком АОП 4005 исказује се стање на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни капитал без рачуна 306 – Емисиона премија и рачуна 309 – Остали основни капитал) на датум биланса претходног извештајног периода.

На позицији 5. под ознаком АОП 4014 исказује се стање на рачуну 309 – Остали капитал на датум биланса претходног извештајног периода.

На позицији 5. под ознаком АОП 4023 исказује се стање на групи рачуна 31 – Уписани а неуплаћени капитал на датум биланса претходног извештајног периода.

На позицији 5. под ознаком АОП 4032 исказује се стање на рачунима 306 – Емисиона премија, 321 – Законске резерве, 322 – Статутарне и друге резерве и 323 – Додатне уплате којима се не повећава капитал на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 5. под ознаком АОП 4041 исказује се стање на групи рачуна 33 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици и губици на датум биланса претходног извештајног периода.

На позицији 5. под ознаком АОП 4050 исказује се стање на групи рачуна 34 – Нераспоређени добитак на датум биланса претходног извештајног периода.

На позицији 5. под ознаком АОП 4059 исказује се стање на групи рачуна 35 – Губитак, на датум биланса претходног извештајног периода.

На позицији 5. под ознаком АОП 4068 попуњавају се подаци само у консолидованом извештају о променама на капиталу.

На позицији 5. под ознаком АОП 4077 исказује се укупно стање датум биланса претходног извештајног периода.

На позицији 5. под ознаком АОП 4086 исказује се стање губитка изнад висине капитала на датум биланса претходног извештајног периода.

Члан 26.

На позицији 6. под ознаком АОП 4006 исказује се нето промена стања на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни капитал без рачуна 306 – Емисиона премија и рачуна 309 – Остали основни капитал) по основу исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика која је извршена у текућем извештајном периоду.

На позицији 6. под ознаком АОП 4015 исказује се нето промена стања на рачуну 309 – Остали основни капитал по основу ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика која је извршена у текућем извештајном периоду.

На позицији 6. под ознаком АОП 4024 исказује се нето промена стања на групи рачуна 31 – Уписани а неуплаћени капитал по основу ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика која је извршена у текућем извештајном периоду.

На позицији 6. под ознаком АОП 4033 исказује се стање на рачунима 306 – Емисиона премија, 321 – Законске резерве, 322 – Статутарне и друге резерве и 323 – Додатне уплате којима се не повећава капитал на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 6. под ознаком АОП 4042 исказује се нето промена стања на групи рачуна 33 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици и губици по основу ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика која је извршена у текућем извештајном периоду.

На позицији 6. под ознаком АОП 4051 исказује се нето промена стања на групи рачуна 34 – Нераспоређени добитак по основу ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика која је извршена у текућем извештајном периоду.

На позицији 6. под ознаком АОП 4060 исказује се нето промена стања на групи рачуна 35 – Губитак, по основу ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика која је извршена у текућем извештајном периоду.

На позицији 6. под ознаком АОП 4069 попуњавају се подаци само у консолидованом извештају о променама на капиталу.

На позицији 6. под ознаком АОП 4078 исказује се укупна нето промена стања капитала по основу ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика која је извршена у текућем извештајном периоду.

На позицији 6. под ознаком АОП 4087 исказује се промена стања губитка изнад висине капитала по основу ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика која је извршена у текућем извештајном периоду.

Члан 27.

На позицији 7. под ознаком АОП 4007 исказује се кориговано почетно стање на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни капитал без рачуна 306 – Емисиона премија и рачуна 309 – Остали основни капитал) на дан почетка текућег извештајног периода.

На позицији 7. под ознаком АОП 4016 исказује се кориговано почетно стање на рачуну 309 – Остали основни капитал на дан почетка текућег извештајног периода.

На позицији 7. под ознаком АОП 4025 исказује се кориговано почетно стање на групи рачуна 31 – Уписани а неуплаћени капитал на дан почетка текућег извештајног периода.

На позицији 7. под ознаком АОП 4034 исказује се стање на рачунима 306 – Емисиона премија, 321 – Законске резерве, 322 – Статутарне и друге резерве и 323 – Додатне уплате којима се не повећава капитал на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 7. под ознаком АОП 4043 исказује се кориговано почетно стање на групи рачуна 33 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици и губици на дан почетка текућег извештајног периода.

На позицији 7. под ознаком АОП 4052 исказује се кориговано почетно стање на групи рачуна 34 – Нераспоређени добитак на дан почетка текућег извештајног периода.

На позицији 7. под ознаком АОП 4061 исказује се кориговано почетно стање на групи рачуна 35 – Губитак, на дан почетка текућег извештајног периода.

На позицији 7. под ознаком АОП 4070 попуњавају се подаци само у консолидованом извештају о променама на капиталу.

На позицији 7. под ознаком АОП 4079 исказује се укупно кориговано почетно стање капитала на дан почетка текућег извештајног периода.

На позицији 7. под ознаком АОП 4088 исказује се кориговано почетно стање губитка изнад висине капитала на дан почетка текућег извештајног периода.

Члан 28.

На позицији 8. под ознаком АОП 4008 исказује се нето промена стања на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни капитал без рачуна 306 – Емисиона премија и рачуна 309 – Остали основни капитал) у текућем извештајном периоду по свим основама, изузев промене у почетном стању по основу исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика.

На позицији 8. под ознаком АОП 4017 исказује се нето промена стања на рачуну 309 – Остали основни капитал у текућем извештајном периоду по свим основама, изузев промене у почетном стању по основу исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика.

На позицији 8. под ознаком АОП 4026 исказује се нето промена стања на групи рачуна 31 – Уписани а неуплаћени капитал у текућем извештајном периоду по свим основама, изузев промене у почетном стању по основу исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика.

На позицији 8. под ознаком АОП 4035 исказује се стање на рачунима 306 – Емисиона премија, 321 – Законске резерве, 322 – Статутарне и друге резерве и 323 – Додатне уплате којима се не повећава капитал на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 8. под ознаком АОП 4044 исказује се нето промена стања на групи рачуна 33 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици и губици у текућем извештајном периоду по свим основама, изузев промене у почетном стању по основу исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика.

На позицији 8. под ознаком АОП 4053 исказује се нето промена стања на групи рачуна 34 – Нераспоређени добитак у текућем извештајном периоду по свим основама, изузев промене у почетном стању по основу исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика.

На позицији 8. под ознаком АОП 4062 исказује се нето промена стања на групи рачуна 35 – Губитак, у текућем извештајном периоду по свим основама, изузев промене у почетном стању по основу исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика.

На позицији 8. под ознаком АОП 4071 попуњавају се подаци само у консолидованом извештају о променама на капиталу.

На позицији 8. под ознаком АОП 4080 исказује се укупна нето промена стања капитала у текућем извештајном периоду по свим основама, изузев промене у почетном стању по основу исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика.

На позицији 8. под ознаком АОП 4089 исказује се укупна промена стања губитка изнад висине капитала у текућем извештајном периоду по свим основама, изузев промене у почетном стању по основу исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика.

Члан 29.

На позицији 9. под ознаком АОП 4009 исказује се стање на рачунима основног капитала (група рачуна 30 – Основни капитал без рачуна 306 – Емисиона премија и рачуна 309 – Остали основни капитал) на датум биланса текућег извештајног периода.

На позицији 9. под ознаком АОП 4018 исказује се стање на рачуну 309 – Остали капитал на датум биланса текућег извештајног периода.

На позицији 9. под ознаком АОП 4027 исказује се стање на групи рачуна 31 – Уписани а неуплаћени капитал на датум биланса текућег извештајног периода.

На позицији 9. под ознаком АОП 4036 исказује се стање на рачунима 306 – Емисиона премија, 321 – Законске резерве, 322 – Статутарне и друге резерве и 323 – Додатне уплате којима се не повећава капитал на дан почетка претходног извештајног периода.

На позицији 9. под ознаком АОП 4045 исказује се стање на групи рачуна 33 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици и губици на датум биланса текућег извештајног периода.

На позицији 9. под ознаком АОП 4054 исказује се стање на групи рачуна 34 – Нераспоређени добитак на датум биланса текућег извештајног периода.

На позицији 9. под ознаком АОП 4063 исказује се стање на групи рачуна 35 – Губитак, на датум биланса текућег извештајног периода.

На позицији 9. под ознаком АОП 4072 попуњавају се подаци само у консолидованом извештају о променама на капиталу.

На позицији 9. под ознаком АОП 4081 исказује се укупно стање капитала на датум биланса текућег извештајног периода.

На позицији 9. под ознаком АОП 4090 исказује се укупно стање губитка изнад висине капитала на датум биланса текућег извештајног периода.

VI. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

1. Опште информације

Члан 30.

Напомене уз финансијске извештаје садрже описе и/или детаљније рашчлањавање износа приказаних у обрасцима Биланса стања, Биланса успеха, Извештаја о осталом резултату, Извештаја о токовима готовине и Извештаја о променама на капиталу и додатне информације које нису приказане у наведеним финансијским извештајима, а захтевају се у складу са:

1) МСФИ;

2) МСФИ за МСП;

3) подзаконским актом којим се регулише начин признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у финансијским извештајима микро и других правних лица; или

4) овим правилником.

Уколико се нека информација у Напоменама уз финансијске извештаје обелодањује као резултат захтева овог правилника, а исти такав захтев постоји и у МСФИ, односно МСФИ за МСП, односно у подзаконском акту којим се регулише начин признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у финансијским извештајима микро и других правних лица, правно лице, односно предузетник не исказује поново такву информацију, односно информација се обелодањује само једном.

Обелодањивања у Напоменама уз финансијске извештаје се нумеришу и у обрасцима из става 1. овог члана (Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о осталом резултату) се наводи редни број под којим је информација написана у Напоменама уз финансијске извештаје. За приказивање редног броја Напомена уз финансијске извештаје користе се арапски бројеви, према редоследу приказивања података у финансијском извештају, и то максимално 50 карактера који се уносе у обрасце финансијског извештаја.

У Напоменама уз финансијске извештаје сви обвезници примене овог правилника, који су у складу са Законом обавезни да састављају и достављају Напомене уз финансијске извештаје, обелодањују следеће информације:

1) опште информације о правном лицу, односно предузетнику (седиште, правна форма, опис природе пословања и главних активности, назив матичног правног лица и крајњег власника матичног правног лица, податак о просечном броју запослених у току извештајног периода, на бази стања крајем сваког месеца);

2) информацију о усаглашености са националним прописима и МСФИ, осносно МСФИ за МСП;

3) информацију о корекцији почетног стања по основу грешке и промена рачуноводствених политика;

4) информацију о примењеним основама за вредновање позиција приликом израде финансијског извештаја;

5) информацију о рачуноводственим политикама, које су одабране и примењене на значајне пословне промене и догађаје;

6) за некретнине, постројења, опрему и биолошка средства вреднована применом модела ревалоризације, односно модела фер вредности:

(1) промене ревалоризационе резерве у извештајном периоду, уз објашњење пореског третмана садржаних ставки;

(2) књиговодствену вредност у Билансу стања која би се признала да основна средства нису била ревалоризована;

7) за финансијске инструментe и осталу имовину који се накнадно вреднују по фер вредности:

(1) значајне претпоставке које су служиле као основа за начине и технике вредновања у случају када су фер вредности одређене неком од дозвољених метода процене;

(2) за сваку категорију финансијских инструмената или имовине која није финансијски инструмент, фер вредност, промене вредности које су директно укључене у Биланс успеха, као и промене укључене у нереализоване добитке или губитке у оквиру капитала;

(3) за сваку категорију дериватних финансијских инструмената податак о висини и природи инструмената, укључујући значајне рокове и услове који могу утицати на износ, време и сигурност будућих новчаних токова;

(4) табелу која приказује кретања ревалоризационих резерви и нереализованих добитака и губитака током извештајног периода, односно стање на почетку и на крају периода;

8) информације о ставкама које нису приказане у извештајима из става 1. овог члана, а значајне су за оцену финансијског положаја и успешности пословања правног лица, односно предузетника укључујући и укупан износ свих финансијских обавеза, гаранција или непредвиђених издатака који нису укључени у Биланс стања, као и назнаку природе и облика свих датих материјално значајних гаранција (обавезе које се односе на пензије и повезана правна лица или правна лица повезана уделом обелодањују се одвојено од других обавеза исте природе);

9) износ зајмова датих запосленима, члановима органа управљања и надзора, са назнакама каматних стопа, и услова, и свих отплаћених и отписаних износа, као и обавеза према запосленима утврђених интерним актом у њихову корист, назнаком укупног износа за сваку категорију обавеза;

10) износ и природу појединих ставки прихода или расхода који су по свом износу и природи материјално значајни са одвојеним исказивањем тих ставки остварених из односа са повезаним лицима;

11) износе обавеза које доспевају након више од пет година, као и укупна дуговања у вези са гаранцијама (залогама, хипотекама) које је правно лице, односно предузетник дало уз назнаку природе и облика гаранција.

2. Додатна обелодањивања за средња правна лица и друштва од јавног интереса

Члан 31.

Средња правна лица, као и предузетници који су разврстани у средња као и сва друштва од јавног интереса у Напоменама уз финансијске извештаје, осим информација које се захтевају одредбама члана 30. став 4. овог правилника, обелодањују и следеће информације:

1) за различите ставке сталне имовине:

(1) набавну цену или трошак производње или, ако се користи алтернативна основа одмеравања, фер вредност или ревалоризовани износ на почетку и на крају извештајног периода;

(2) набавке, кретања и преноси (из једне категорије у другу категорију имовине) током извештајног периода;

(3) исправке вредности на почетку и на крају извештајног периода;

(4) корекције вредности током извештајног периода;

(5) промене исправки вредности сталне имовине током извештајног периода по основу њене набавке, продаје и преноса (из једне категорије у другу категорију имовине);

(6) у случају када су трошкови позајмљивања капитализовани, износ који је капитализован током извештајног периода.

2) ако су некретнине, постројења, опрема и биолошка средства или обртна средства предмет исправке вредности само за потребе опорезивања, износ исправки као и разлози због којих су извршене;

3) ако се финансијски инструменти одмеравају по набавној цени или у висини издатака прибављања:

(1) за сваку категорију дериватних финансијских инструмената:

– фер вредност инструмената, ако се иста може одредити било којим од применљивих метода;

– информације о опсегу и природи инструмената;

(2) за дугорочна финансијска средства која се вреднују по износу већем од њихове фер вредности:

– књиговодствену вредност и фер вредност појединих финансијских средстава или одговарајуће групе финансијских средстава;

– разлози због којих није вршено умањење књиговодствене вредности финансијских средстава, укључујући природу доказа на којима се заснива очекивање наплате њихове књиговодствене вредности;

4) износ накнада одобрених за текући извештајни период члановима органа управљања и надзора поводом њихове одговорности и све обавезе које проистичу или које су договорене у вези са пензијама за бивше чланове тих тела, уз назнаку укупног износа за свако тело понаособ. Правно лице самостално одлучује да ли ће обелоданити ове податке (разлог за необелодањивање може да буде процена да би се таквим обелодањивањем ставило јавности на финансијско стање одређеног члана таквог тела, а таква ситуација би нпр. наступила ако је само једно лице члан неког органа или тела);

5) просечан број запослених током извештајног периода рашчлањен по категоријама, и ако то није посебно обелодањено у Билансу успеха, трошкови зарада и накнада запослених који се односе на извештајни период, рашчлањени на зараде, накнаде, порезе и трошкове обавезног социјалног осигурања;

6) износ одложених пореских средстава или обавеза и одложеног пореског прихода или расхода, на почетку и на крају извештајног периода, као и промене тих позиција у току извештајног периода;

7) назив и седиште сваког правног лица у којем правно лице, односно предузетник, директно или индиректно поседује удео, исказујући учешће у капиталу, износ капитала и резерви и добитак или губитак последњег извештајног периода предметног правног лица, а за које су усвојени финансијски извештаји. Правно лице, односно предузетник не мора да обелодани ове информације када би њихово обелодањивање нанело значајну штету лицима на које се информације односе, с тим да је дужно да у Напоменама уз финансијске извештаје обелодани информацију да је искористило право да не обелодани ове информације. Правно лице није дужно да презентује ове информације за правна лица која су за њега зависна и која је укључило у консолидоване финансијске извештаје које саставља, као и за правна лица за која је учешће у капиталу вредновало методом удела;

8) број и номиналну вредност или, ако не постоји номинална вредност, књиговодствену вредност акција уписаних током извештајног периода;

9) у случају када постоји више класа акција број и номиналну вредност, или ако не постоји номинална вредност, књиговодствену вредност сваке класе акција;

10) постојање било каквих потврда о учешћу, конвертибилних обавезница, јемстава, опција или сличних хартија од вредности или права, с назнаком њиховог броја и права која дају;

11) назив, седиште и правни облик сваког правног лица које је по форми друштво са ограниченом одговорношћу, а један од његових чланова је правно лице обвезник састављања финансијских извештаја;

12) назив и седиште правног лица које саставља консолидоване финансијске извештаје највеће групе правних лица у којој правно лице учествује као зависно правно лице;

13) назив и седиште правног лица које саставља консолидоване финансијске извештаје најмање групе правних лица у којој правно лице учествује као зависно правно лице и које је такође укључено у групу правних лица на које се односи тачка 12);

14) место где се могу добити копије консолидованих финансијских извештаја на које упућују тач. 12) и 13) овог става, уколико су доступни;

15) предложену расподелу добити или предложено поступање с губитком, или, ако је то применљиво, расподелу добити или поступање с губитком;

16) природу и пословну сврху аранжмана правног лица, односно предузетника који нису укључени у Биланс стања и финансијски утицај тих аранжмана на правно лице, уколико су ризици или користи који проистичу из тих аранжмана материјални и у мери у којој је обелодањивање таквих ризика или користи неопходно за процену његовог финансијског стања;

17) природу и финансијски ефекат значајних догађаја који су наступили након датума Биланса стања и који нису приказани у Билансу успеха или Билансу стања;

18) трансакције правног лица, односно предузетника с повезаним странама, укључујући износ таквих трансакција, природу односа са повезаним странама и друге информације о трансакцијама неопходне за разумевање финансијског положаја. Информације о појединачним трансакцијама могу се објединити у складу са њиховом природом, осим када су одвојене информације потребне за разумевање ефеката тих трансакција на финансијско стање правног лица. Информације о овим трансакцијама се обелодањују само ако нису закључене под уобичајеним тржишним условима.

3. Додатна обелодањивања за друштва од јавног интереса

Члан 32.

Друштва од јавног интереса у Напоменама уз финансијске извештаје, осим информација које се захтевају чланом 30. став 4. и чланом 31. овог правилника, обелодањују и следеће информације:

1) пословни приход рашчлањен по категоријама активности и географским тржиштима, ако се те категорије и тржишта знатно разликују, узимајући у обзир начин на који је организована продаја производа (роба) и пружање услуга;

2) укупан износ накнада које за одређени извештајни период наплаћује сваки самостални ревизор или ревизорско друштво за законску ревизију годишњих финансијских извештаја, и укупан износ накнада које наплаћује сваки самостални ревизор или ревизорско друштво за друге услуге провере, за услуге пореског саветовања, као и за друге услуге осим ревизорских.

Друштво од јавног интереса не мора да обелодани информације из става 1. тачка 1) овог члана у случају када би му њихово обелодањивање нанело значајну штету.

Друштво од јавног интереса је дужно да у Напоменама обелодани информацију да је искористило право из става 2. овог члана.

Уколико је друштво од јавног интереса укључено у консолидовање не мора да обелодани информације из става 1. тачка 2) овог члана под условом да је та информација садржана у консолидованим напоменама уз финансијске извештаје.

4. Додатна обелодањивања у консолидованим напоменама уз финансијске извештаје

Члан 33.

У консолидованим напоменама уз финансијске извештаје матично правно лице обелодањује информације захтеване чланом 30. став 4. и чл. 31. и 32. овог правилника на начин који олакшава процену финансијског стања правних лица која су укључена у консолидовање и представљају економску целину, узимајући у обзир неопходна усклађивања која проистичу из посебних обележја консолидованих финансијских извештаја у поређењу са редовним појединачним годишњим финансијским извештајима. Матично правно лице у консолидованим напоменама уз финансијске извештаје:

1) при обелодањивању трансакција између повезаних страна, не укључује трансакције између повезаних страна обухваћених консолидовањем које су елиминисане консолидовањем;

2) при обелодањивању просечног броја запослених током извештајног периода, одвојено објављује број запослених током извештајног периода у привредним друштвима обухваћеним методом пропорционалног консолидовања;

3) при обелодањивању износа прихода, позајмица и одобрених кредита члановима административних, управљачких и надзорних тела, објављује само износе које су матично правно лице и зависна правна лица одобрили члановима органа управљања и надзора матичног правног лица.

Напомене уз консолидоване финансијске извештаје поред информација захтеваних ставом 1. овог члана садрже и следеће информације:

1) за правна лица обухваћена консолидовањем:

(1) називе и седишта тих правних лица;

(2) удео у капиталу који у тим правним лицима, осим у матичном правном лицу, држе правна лица обухваћена консолидовањем или лица која делују у своје име а за рачун тих правних лица;

(3) информацију о томе по ком основу матично правно лице има контролу над зависним правним лицем (ова информација се не мора објавити када матично правно лицем има већину гласачких права у зависном правном лицу и у случају када су удео у капиталу и удео у гласачким правима једнаки). Ове информације се обелодањују за правна лица која су изузета од обавезе састављања консолидованих финансијских извештаја на основу нематеријалности у складу са одредбама члана 32. Закона.

2) називи и седишта повезаних правних лица укључених у консолидовање применом методе учешћа, као и учешћа у њиховом капиталу која су у поседу правних лица обухваћених консолидовањем или лица која делују у своје име а за рачун таквих правних лица;

3) називи и седишта правних лица укључених у консолидовање применом методе пропорционалног консолидовања, објашњење по ком основу постоји заједничко управљање тим правним лицима, као и висину њиховог капитала који држе правна лица обухваћена консолидовањем или лица која делују у своје име а за рачун таквих правних лица;

4) за сва правна лица осим оних наведених у тач. 1), 2) и 3) овог става, у којима правна лица обухваћена консолидовањем, било сама или преко лица која делују у своје име а за рачун тих правних лица, имају сувласнички удео:

(1) назив и седиште тих правних лица;

(2) удео у капиталу који имају;

(3) износ капитала и резерви и добитак или губитак у последњем извештајном периоду тог правног лица за који је усвојен финансијски извештај.

Правно лице не мора да обелодани информације из става 2. овог члана у случају када би њихово обелодањивање нанело значајну штету том правном лицу.

Правно лице је дужно да у консолидованим напоменама уз финансијске извештаје обелодани информацију да је искористило право из става 3. овог члана.

VII. САДРЖАЈ СТАТИСТИЧКОГ ИЗВЕШТАЈА

Члан 34.

У Статистичком извештају, правно лице и предузетник уносе податке у све табеле од I до XIII (Прилог 6), на све позиције осим АОП 9125 – Лична примања предузетника из нето добитка, на којој податке исказује само предузетник.

Подаци се уносе у све предвиђене колоне према садржини група рачуна и рачуна означених у табели.

Члан 35.

У табелу I – ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ, под ознаком АОП 9001 – Број месеци пословања, уноси се број месеци пословања у календарској години, као цео број у интервалу од 1 до 12. Новоосновано правно лице и предузетник не попуњавају колону 4.

Под ознаком АОП 9002 – Ознака за власништво, уноси се статистичка ознака за власништво према следећем: 1 за друштвено, 2 за приватно, 3 за задружно, 4 за мешовито (два или више облика власништва) и 5 за државно власништво. Предузетници уносе ознаку 2.

Под ознаком АОП 9003 – Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу, уноси се број правних или физичких лица са седиштем у иностранству која имају учешће, уделе или улоге у основном капиталу правног лица. Предузетник не попуњава ову позицију.

Под ознаком АОП 9004 – Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 10% или више од 10%, уноси се број правних или физичких лица са седиштем у иностранству чије учешће, удели или улози у основном капиталу правног лица чине 10% или више од 10% основног капитала. Предузетник не попуњава ову позицију.

Под ознаком АОП 9005 – Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца, у колону 3 уноси се податак утврђен као годишњи просек бројчаног стања запослених на крају сваког месеца у извештајној години, а у колону 4 број запослених у претходној години утврђен на исти начин. Годишњи просек представља збир запослених на крају сваког месеца у току обрачунског периода, подељен бројем месеци пословања. Број запослених исказује се као цео број, без децимала.

Под ознаком АОП 9006 – Просечан број запослених преко агенција и организација за запошљавање (омладинске и студентске задруге) на основу стања крајем сваког месеца, у колону 3 уноси се податак утврђен као просек бројчаног стања запослених на крају сваког месеца у извештајној години, а у колону 4 број запослених у претходној години утврђен на исти начин. Годишњи просек представља збир запослених на крају сваког месеца у току обрачунског периода, подељен бројем месеци пословања. Број запослених исказује се као цео број, без децимала.

Под ознаком АОП 9007 – Просечан број волонтера на основу стања крајем сваког месеца (цео број) у колону 3 уноси се податак утврђен као просек бројчаног стања волонтера на крају сваког месеца у извештајној години, а у колону 4 број волонтера у претходној години утврђен на исти начин. Годишњи просек представља збир волонтера на крају сваког месеца у току обрачунског периода, подељен бројем месеци пословања. Број волонтера исказује се као цео број, без децимала.

Члан 36.

У табелу II – БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА, под ознакама АОП 9008 до 9037 уносе се подаци са одговарајуће групе рачуна 01, 02 и 03, и то: стање на почетку године, промене у току године (набавке, повећања, смањења и ревалоризације), амортизација и обезвређење и стање на крају године, тако што се у колону 4 уносе бруто вредности, у колону 5 исправка вредности, а у колону 6 нето вредности. Подаци унети у колону 6 (нето вредности) одговарају подацима из Биланса стања, и то: за ознаку АОП 9008 колона 6 = АОП 0003 колона 6, АОП 9015 колона 6 = АОП 0003 колона 5, АОП 9016 и АОП 9023 колона 6 = АОП 0009 колона 6, АОП 9022 и АОП 9030 колона 6 = АОП 0009 колона 5, АОП 9031 колона 6 = АОП 0017 колона 6, АОП 9037 колона 6 = АОП 0017 колона 5.

Члан 37.

У табелу III – СТРУКТУРА ЗАЛИХА, под ознакама АОП 9038 до 9043 уносе се подаци са одговарајућих група рачуна 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Под ознаком АОП 9044 – Свега, уноси се износ укупних залиха који одговара подацима унетим у Биланс стања на ознакама АОП 0031 и АОП 0037, колона 5 за текућу, односно колона 6 за претходну годину.

Члан 38.

У табелу IV – СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА, под ознакама АОП 9045, 9047, 9049, 9051 до 9056 уноси се стање рачуна 300 до 309, а под ознакама АОП 9046, 9048 и 9050 уноси се део који се односи на износ страног капитала. Под ознаком АОП 9057 – Свега, уноси се износ основног капитала који одговара податку унетом у Биланс стања на ознаци АОП 0402 и АОП 0404, колона 5 за текућу, односно колона 6 за претходну годину.

Члан 39.

У табелу V – СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА, под ознакама АОП 9058 и 9060 уноси се апсолутни број обичних, односно приоритетних акција на крају текуће (колона 4) и претходне године (колона 5). Под ознакама АОП 9059 и 9061 уноси се номинална вредност обичних, односно приоритетних акција, добијена множењем броја акција и номиналне вредности по једној акцији. Под ознаком АОП 9062 – Свега, уноси се укупна номинална вредност акција која је једнака износу акцијског капитала под ознаком АОП 9045.

Члан 40.

У табелу VI – СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА У ДОБИТКУ, ПО СЕКТОРИМА, под ознакама АОП 9063 до 9070 уноси се износ исплаћених дивиденди (односно учешћа у добитку) по секторима: привредна друштва (домаћа правна лица); физичка лица; држава и институције и организације које се финансирају из буџета; финансијске институције; непрофитне организације, фондације и фондови непрофитног карактера; страна физичка лица; страна правна лица; европске финансијске и развојне институције. Под ознаком АОП 9071 – Свега, уноси се укупан износ исплаћених дивиденди који одговара податку унетом у Извештај о токовима готовине на ознаци АОП 3045, колона 3 за текућу, односно колона 4 за претходну годину.

Члан 41.

У табелу VII – ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ, под ознаком АОП 9072 – Потраживања у току године од друштава за осигурање за накнаду штете, уноси се укупна вредност одштетних захтева по основу накнада штета од друштава за осигурање у току године (повећање – дуговни промет без почетног стања рачуна 226, у делу који се односи на потраживања од друштава за осигурање).

Под ознаком АОП 9073 – Обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања), уносе се подаци са групе рачуна 43.

Под ознакама АОП 9074 до 9076 – Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, порез и доприносе на зараде и накнаде зарада, уноси се укупан годишњи износ према обрачуну зарада – повећање у току године (потражни промет без почетног стања) са рачуна 450, 451 и 452.

Под ознаком АОП 9077 – Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима, уноси се повећање у току године (потражни промет без почетног стања) обавеза за накнаде физичким лицима по основу уговора о делу, ауторству, привременим и повременим пословима, заступању и посредовању, допунском раду и других уговора уз накнаду.

Члан 42.

У табелу VIII – ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ, уносе се подаци у колоне 4 и 5 према садржини рачуна означених у колони 1.

Под ознаком АОП 9079 – Трошкови горива и енергије, уносе се подаци са рачуна 513.

Под ознаком АОП 9080 – Трошкови зарада и накнада зарада (бруто), уносе се подаци са рачуна 520.

Под ознаком АОП 9081 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца, уносе се подаци са рачуна 521.

Под ознаком АОП 9082 – Трошкови накнада физичким лицима (бруто) по основу уговора, уноси се збир стања на рачунима 522 – Трошкови накнада по уговору о делу, 523 – Трошкови накнада по ауторским уговорима и 525 – Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора.

Под ознаком АОП 9083 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима закљученим са физичким лицем, уноси се податак са рачуна 524.

Под ознаком АОП 9084 – Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора, уноси се податак са рачуна 526.

Под ознаком АОП 9085 – Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга, уноси се податак са рачуна 528.

Под ознаком АОП 9086 до 9088 исказују се подаци са рачуна 529, у делу који се односи на накнаде трошкова запосленима, остала давања запосленима и лична примања која се не сматрају зарадом – отпремнине, јубиларне награде, помоћ запосленом, стипендије и др, као и накнаде трошкова и друга давања послодавцима и другим физичким лицима која нису запослена.

Под ознаком АОП 9089 – Трошкови закупнина, уноси се годишњи износ закупнина по основу уговора о закупу основних средстава: опреме, пословног, складишног, канцеларијског и другог простора, земљишта и сл., без обзира на то да ли је закуподавац правно или физичко лице. Ова позиција требало би да одговара збиру коначног стања рачуна 533 – Трошкови закупнина и аналитичког рачуна у оквиру рачуна 525 на којем се књиже трошкови накнада физичким лицима по основу других уговора (уговора о закупу када је закуподавац физичко лице и др.), и дела групе рачуна 54 (Трошкови амортизације и резервисања) према годишњем закључку пословних књига.

Под ознаком АОП 9090 – Трошкови закупнина земљишта, уноси се годишњи износ закупнине за земљиште узето у закуп према уговору о закупу. Ова позиција одговара збиру коначног стања аналитичког рачуна у оквиру рачуна 533 на којем се књижи закупнина земљишта правних лица и предузетника и аналитичког рачуна у оквиру рачуна 525 на којем се књиже трошкови накнада физичким лицима по основу других уговора (уговора о закупу када је закуподавац физичко лице и др.), у делу који се односи на закуп земљишта, и дела групе рачуна 54 (Трошкови амортизације и резервисања) према годишњем закључку пословних књига.

Под ознаком АОП 9097 – Расходи за хуманитарне, научне, верске, културне, здравствене, образовне и за спортске намене, као и за заштиту човекове средине, уноси се годишњи износ издатака за наведене сврхе прокњижен на рачунима oтвореним у оквиру рачуна 579, и то на рачунима на којима се књиже издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене, као и на рачуну на којем се књиже давања у новчаном износу или натуралном облику правним лицима и предузетницима ради ублажавања последица елементарних непогода или других ванредних догађаја.

Члан 43.

У табелу IX РАСХОДИ КАМАТА уносе се подаци у колоне 4 и 5 према садржини рачуна означених у колони 1.

Под ознаком АОП 9099 до АОП 9104 Камате о кредитима и зајмовима од пословних банака, камате по основу финансијског лизинга, камате по основу зајмова од других небанкарских ентитета и зајмодаваца, камате по основу хартија од вредности и затезне камате, уноси се годишњи издатак за наведене сврхе исказана на рачунима у оквиру групе 56.

Члан 44.

У табелу X – ДРУГИ ПРИХОДИ, уносе се подаци у колоне 4 и 5 према садржини рачуна означених у колони 1.

Под ознаком АОП 9110 – Приходи од чланарина, уносе се приходи од чланарине пословних и других удружења прокњижени на рачуну 651.

Под ознаком АОП 9111 – Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку, уноси се годишњи износ прихода по основу дивиденди и учешћа у добитку прокњижен на рачуну 669. Поред наведеног, уносе се и приходи од дивиденди и учешћа у добитку оствареном у односу са матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима која се евидентирају на рачунима 660 и 661.

Члан 45.

У табелу XI – ПРИХОДИ ОД КАМАТА уносе се подаци у колоне 4 и 5 према садржни рачуна означених у колони 1.

Под ознаком АОП 9113 до АОП 9117 уносе се приходи од камата по датим кредитима, по рачунима и депозитима у банкама и другим финансијским институцијама, приходи од камата по осниову хартија од вредности затезним и другим каматама евидентираним на рачуну 662, као и евидентираним на рачунима 660 и 661.

Члан 46.

У табелу XII – ОСТАЛИ ПОДАЦИ, под ознаком АОП 9119 – Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуну акциза), уноси се укупан годишњи износ обрачунатих акциза према годишњем обрачуну и пореској пријави.

Под ознаком АОП 9120 – Обрачунате царине и друге увозне дажбине, уноси се укупан годишњи износ обрачунатих царина и других увозних дажбина према царинској и другој документацији у вези са увозом.

Под ознаком АОП 9121 – Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и набавку основних средстава и нематеријалне имовине, уносе се државна додељивања намењена за изградњу и набавку основних средстава (пословни простор и зграде, опрема, возила и остало), примљена основна средства без накнаде, као и државна помоћ за реконструкцију, модернизацију и друга унапређења основних средстава. Такође, уноси се и отпис дугова по основу пореза и доприноса, као и прилив средстава у циљу покрића губитака кумулираних током више пословних година. Обухвата се и државна помоћ у циљу надокнаде штете и покрића губитака насталих као последица природних непогода и других ванредних околности (део групе рачуна 64 који се односи на помоћ државе и њених органа и фондова). На овој позицији уноси се укупан (бруто) износ новопримљених средстава у току године по основу државних додељивања за набавку и изградњу основних средстава и нематеријалне имовине. Уноси се искључиво износ нових државних додељивања примљених у току године у бруто износу (у случају да је извршено временско разграничење примљених државних додељивања преко рачуна 495, неопходно је приказати укупан (бруто) износ примљеног додељивања, односно донације у току године, а не годишњи део који се преноси са рачуна 495 на рачуне групе 64). Укидање одложених прихода по основу додељивања из претходних година се искључује.

Под ознаком АОП 9122 – Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова пословања, уносе се државна додељивања у виду премија, регреса, додељивања за покриће текућих трошкова пословања и пословних губитака, односно само она додељивања која су непосредно везана за производњу производа и услуга и која се примају по основу количине или вредности остварене производње.

Под ознаком АОП 9123 – Остала државна додељивања, уносе се сви претходно непоменути видови државне помоћи у новцу или натури. Обухватају се примања без условљене намене и без директне везе са производњом производа и услуга, као што су дотације за новозапослена лица, за заштиту човекове околине и уградњу одговарајуће опреме, за истраживање и развој, повраћај пореских дажбина по основу извоза производа и услуга и сл.

Под ознаком АОП 9124 – Примљене донације из иностранства и друга бесповратна средства у новцу или натури од иностраних правних и физичких лица, уносе се донације и сва остала бесповратна средства из иностранства примљена у току године у бруто износу (у новцу или натури). Обухватају се не само приходи од условљених донација (део групе рачуна 64), већ и донације за које уговором није предвиђен услов нити намена и које се књиже у корист осталих прихода, као и приходи од накнада штета од катастрофа и других непредвиђених догађаја (део рачуна 679). Укидање одложених прихода по основу донација из претходних година се искључује.

Под ознаком АОП 9125 – Лична примања предузетника из нето добитка, уноси се део нераспоређеног нето добитка предузетника из ранијих година (смањење рачуна 340) који је предузетник подигао у готовини за сопствене потребе у току године. На овој позицији се уписују и износи готовине које је предузетник аконтационо подигао у току године на име свог нето прихода (рачун 723 – Лична примања послодавца).

Члан 47.

У табелу XIII – БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА, уносе се подаци који се односе на стање на крају године тако што се у колону 4 уносе бруто вредности, у колону 5 исправке вредности, а у колону 6 нето вредности.

Под ознакама АОП 9127 и 9128 уносе се подаци о краткорочним и дугорочним кредитима и зајмовима који су дати физичким лицима и предузетницима. На овим позицијама уносе се подаци са одговарајућих рачуна који су наведени у табеларном прегледу.

Под ознаком АОП 9129 уносе се подаци о продатим производима, роби и услугама и датим авансима који су разграничени и исказани ознакама од АОП 9130 до АОП 9132. На овим позицијама уносе се подаци са одговарајућих рачуна који су наведени у табеларном прегледу, с тим што је потребно разграничити потраживања (продати производи, роба и услуге и дати аванси) на потраживања према физичким лицима и предузетницима, државним органима и институцијама, и органима и институцијама локалне самоуправе.

Под ознаком АОП 9133 уносе се подаци о другим потраживањима који су разграничени и исказани ознакама од АОП 9134 до 9136. На овим позицијама уносе се подаци са одговарајућих рачуна који су наведени у табеларном прегледу, с тим што је потребно разграничити друга потраживања на потраживања према физичким лицима и предузетницима, државним органима и институцијама, и органима и институцијама локалне самоуправе.

Под државним органима и институцијама, у смислу овог табеларног прегледа, подразумевају се републички органи и институције, министарства и републичке агенције, регулаторна тела, развојне агенције и фондови, државни универзитети и факултети, институције и тела од националног значаја. У државне органе и институције не укључују се фондови социјалног осигурања (РФПИО, РФЗО, НСЗ, ФСОВО), као ни државне здравствене установе (домови здравља, опште и специјалне болнице, клиничко-болнички центри).

Под органима и институцијама локалне самоуправе, у смислу овог табеларног прегледа, подразумевају се покрајински, општински и градски органи и институције и друге организације и установе на нивоу покрајине, општине и града.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 48.

Одредбе овог правилника примењују се почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2021. године.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС”, бр. 95/14 и 144/14) и Правилник о облику и садржају Статистичког извештаја за привреда друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС”, број 127/14).

Правна лица и предузетници који имају пословну годину различиту од календарске, а која се завршава пре 31. децембра 2021. године, као и правна лица и предузетници који састављају ванредне финансијске извештаје пре 31. децембра 2021. године, за ту пословну годину, односно ванредне финансијске извештаје, примењују Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС”, бр. 95/14 и 144/14) и Правилник о облику и садржају Статистичког извештаја за привреда друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС”, број 127/14).

Члан 49.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ПРИЛОЗИ

Прилог 1 – Биланс стања на дан _____20__. године
Прилог 2 – Биланс успеха за период од ______ до _______20__. године
Прилог 3 – Извештај о осталом резултату за период од ______ до _______20__. године
Прилог 4 – Извештај о токовима готовине у периоду од ______до _______20__. године
Прилог 5 – Извештај о променама на капиталу у периоду од ________ до _______20__. године
Прилог 6 – Статистички извештај за 20__. годину

 

Поделите: