Објављен „Службени гласник РС“ број 82 од 8.9.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 82 од 8.9.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о гаранцији порекла
 • УРЕДБА о критеријумима за класификацију повреда прописа према категорији опасности од наступања последица у транспорту опасне робе
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017. години
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за предлагање мера за отклањање последица суше
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за укидање обавезне примене печата и издавања папирне фактуре
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Координационог тела за унапређење адресног регистра
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у граду Мартин, Словачка Република
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о броју и распореду изасланстава одбране Републике Србије у иностранству
 • ОДЛУКА о стављању ван снаге Одлуке о образовању Радне групе за разматрање питања исплате накнаде лицима у резервном саставу ангажованим у ратним јединицама 1999. године
 • РЕШЕЊА о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8634/2017
 • РЕШЕЊА о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8635/2017
 • РЕШЕЊА о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8636/2017
 • РЕШЕЊА о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8637/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8580/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8581/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8564/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8565/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8566/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8567/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8568/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8569/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8570/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8571/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8572/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8573/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8575/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8576/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8577/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8578/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8579/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8147/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8148/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8149/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8451/2017
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8490/2017
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије 05 број 204-8454/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Фрушка Гора”, Сремска Каменица за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја „Инфраструктура железнице Србије” а.д. за период 2017–2027. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа — Мост”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Тара”, Бајина Башта за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Београда, Република Србија и града Шангаја, Народна Република Кина
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Београда, Република Србија и Владе града Москве, Руска Федерација
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње измећу града Лесковца, Република Србија и општине Елин Пелин, Република Бугарска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње измећу градске општине Палилула, град Београд, Република Србија и града обнинск, Калушка област, Руска Федерација
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње измећу општине Бајина Башта, Република Србија и општине Партизанске, Словачка Република
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бајина Башта, Република Србија и града Montrose (Монтроуза), Сједињене Америчке Државе, Савезна држава Колорадо
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о имунизацији и начину заштите лековима
 • ПРАВИЛНИК о начину реализације програма иновационе делатности за 2017. годину
 • ПРАВИЛНИК о условима додељивања и начину коришћења и раздуживања дозвола за ванлинијски превоз путника
 • ПРАВИЛНИК о начину коришћења и попуњавања појединачне дозволе за превоз терета у друмском саобраћају
 • ПРАВИЛНИК о условима за именовање енергетских менаџера у привредним друштвима чија је претежна делатност у сектору трговине и услуга, органима државне управе, другим органима Републике Србије, органима аутономне покрајине и установама
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана вађења речних наноса за период од августа 2017. до августа 2019. године
 • ПРАВИЛНИК о одређивању зимовника отворених за зимовање страних и домаћих пловила
 • ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 492-1/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 492-2/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 492-3/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 492-4/17
 • ИСПРАВКА Правилника о допуни Правилника о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на лекове
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о програму и начину полагања испита на коме се проверава стручност и оспособљеност кандидата који се први пут бира на функцију заменика јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику Републичког јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Крагујевцу
 • ОДЛУКА Државног већа тужилаца број А 679/17
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о условима отварања и начину вођења девизних рачуна резидената, као и динарских и девизних рачуна нерезидената
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о условима и начину рада девизног тржишта
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења
 • УПУТСТВО за спровођење појединих одредаба Одлуке о адекватности капитала банке које се односе на капитал банке
 • УПУТСТВО о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Врање а.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Mercata д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Лебане”, Лебане
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавно комуналног предузећа „Водовод”, Лебане
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за послове урбанизма „Урбанизам” у Сремској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Топлификација” у Сремској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Гас”, Темерин
ОГЛАСИ

Поделите: