Правилник о условима за именовање енергетских менаџера у привредним друштвима чија је претежна делатност у сектору трговине и услуга, органима државне управе, другим органима Републике Србије, органима аутономне покрајине и установама

Службени гласник РС“, број 82/2017

 

Члан 1.

Овим правилником уређују се ближи услови за именовање енергетских менаџера код обвезника система енергетског менаџмента, и то:

1) код привредних друштава чија је претежна делатност у сектору трговине и услуга,

2) код органа државне управе, других органа Републике Србије, органа аутономне покрајине и

3) код установа које као јавне службе обављају делатности у области образовања, науке, културе, здравствене заштите и другим областима у складу са законом и које користе објекте у јавној својини.

Члан 2.

Привредна друштва из члана 1. тачка 1) и установе из члана 1. тачка 3) овог правилника именују најмање једног енергетског менаџера за сваку локацију.

Енергетски менаџер на различитим локацијама не може бити исто лице.

У смислу овог правилника локацију чине сви објекти за обављање делатности обвезника система енергетског менаџмента (у даљем тексту: обвезник система) који се налазе на истој адреси и чија годишња потрошња примарне енергије у збиру прелази граничне вредности потрошње енергије утврђене прописом којим се утврђују граничне вредности годишње потрошње енергије на основу којих се одређује која привредна друштва су обвезници система енергетског менаџмента, годишњи циљеви уштеде енергије и образац пријаве о оствареној потрошњи енергије.

Члан 3.

Орган државне управе, други орган Републике Србије, односно орган аутономне покрајине из члана 1. тачка 2) овог правилника именује најмање једног енергетског менаџера за све објекте чија је површина појединачно већа од 2.000 m² за које плаћа трошкове енергије.

Ако орган државне управе, други орган Републике Србије односно орган аутономне покрајине плаћа трошкове енергије за објекте са појединачном површином већом од 5.000 m², именује најмање једног енергетског менаџера за сваки такав објекат.

У случају да су одржавање и инвестиционо-технички послови на објектима органа из става 1. овог члана поверени посебном органу или организацији Републике Србије, односно аутономне покрајине, тај орган односно организација именује најмање једног енергетског менаџера за све објекте са површином већом од 2.000 m², као и најмање једног енергетског менаџера за сваки објекaт са површином већом од 5.000 m², чије одржавање и инвестиционо-технички послови су им поверени.

Енергетски менаџер органа, односно организацијe из ст. 1. и 3. овог члана и енергетски менаџер објекта са површином већом од 5.000 m² из ст. 2. и 3. овог члана не могу бити иста лица.

Члан 4.

Енергетски менаџер из чл. 2. и 3. овог правилника испуњава услове за именовање ако има положен испит за енергетског менаџера за област енергетике зграда и лиценцу за обављање послова енергетског менаџера.

Члан 5.

Привредно друштво из члана 1. тачка 1) овог правилника именује енергетског менаџера из реда стално запослених лица.

Органи државне управе, други органи Републике Србије, органи аутономне покрајине из члана 1. тачка 2) овог правилника и установе из члана 1. тачка 3) овог правилника именују енергетског менаџера из реда стално запослених лица или по основу уговора.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: