Министарство финансија – стање неизмирених новчаних обавеза код субјеката јавног сектора не одговара реалном износу дуга

Министарство финансија је упутило допис корисницима јавних средстава, у којем их обавештава да подаци из Прегледа из Регистра по Закону о роковима измирења новчаних обавеза (са подацима о неизмиреним новчаним обавезама субјеката јавног сектора) показују да постоји велики број новчаних обавеза које нису измирене у роковима прописаним Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (у даљем тексту: Закон).

С тим у вези, утврђено је да стање неизмирених новчаних обавеза не одговара реалном износу дуга, с обзиром да су одређене новчане обавезе измирене али измирење није евидентирано у централном регистру фактура, као и да су поједине новчане обавезе евидентиране, а нису комерцијалне трансакције у складу са Законом.

Сви субјекти јавног сектора, у циљу објављивања тачног броја неизмирених новчаних обавеза субјеката јавног сектора, односно износа дуга, треба да предузму одређене активности које су прецизиране у допису. Рок за реализацију тих активности је 1. април 2024. године.

На крају дописа се субјекти јавног сектора позивају да континуирано и свакодневно прате стање својих новчаних обавеза у централном регистру фактура и да поступају, у целости, у складу са инструкцијама из Обавештења Управе за трезор, број 401-00-195/18-001-005 од 15. марта 2018. године.

Подсећамо да је и у марту 2023. године Министарство финансија послало идентичан допис субјектима јавног сектора (видети овде).

Нови допис из марта 2024. године можете погледати и преузети овде.

Поделите: