Додатна инструкција за издаваоце електронских фактура које се преносе на ЦРФ када је плаћање извршено по профактури

Министарство финансија је на сајту еФактура објавило додатну инструкцију за издваоце електронских фактура које се преносе са Система електронских фактура (СЕФ) на Централни регистар фактура (ЦРФ) када је плаћање извршено по профактури.

Суштина додатне инструкције је да ће издаваоци таквих електронских фактура бити у обавези да откажу задужење дужника у ЦРФ, како дужник не би поново био задужен за износ који је већ измирио по профактури.

Подсећамо да су пре око месец дана објављене инструкције за плаћање по профактури за кориснике јавних средстава који своја плаћања извршавају у оквиру платног система Управе за трезор и за издавање еФактуре плаћене на основу профактуре (видети овде).

Инструкција гласи овако:

Инструкција за операцију отказа задужења дужника:
Издавалац електронске фактуре (поверилац) у обавези је да у централном регистру фактура изврши операцију отказа задужења дужника, како се исти не би поново задужио за износ који већ измирен по претходно издатој профактури (понуди).

У наставку преносимо у целости обавештење Министарства финансија:

„Инструкција за плаћање по профактури (понуди) за субјекте јавног сектора и издавање фактуре/авансне фактуре по плаћеној профактури, и инструкција за операцију отказа задужења дужника:
Инструкција за све кориснике јавних средстава који воде своје  подрачуне у оквиру консолидованог рачуна трезора Републике Србије и своја плаћања извршавају у оквиру платног система Управе за трезор:
Приликом плаћања по профактури (понуди) неопходно је користити шифру плаћања 290 – друге трансакције, а у позиву на број одобрења обавезно је навести тачан број профактуре (понуде).
Инструкција за издавање електронске фактуре/авансне фактуре плаћене на основу профактуре (понуде):
Издавалац електронске фактуре/авансне фактуре у обавези је да у одговарајуће поље у систему електронских фактура (број наруџбенице/број фактуре/број понуде) унесе број профактуре (понуде) идентичан ономе на основу које је извршено плаћање.

Инструкција за операцију отказа задужења дужника:
Издавалац електронске фактуре (поверилац) у обавези је да у централном регистру фактура изврши операцију отказа задужења дужника, како се исти не би поново задужио за износ који већ измирен по претходно издатој профактури (понуди).“

Поделите: