Уредба о класификацији документарног материјала са роковима чувања

„Службени гласник РС“, број 14/2023

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се класификација по материји документарног материјала који настаје у раду органа државне управе, службе Народне скупштине, председника Републике и Владе, свих ималаца јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе, као и органа аутономних покрајина, општина, градова и града Београда у повереном делокругу.

Овом уредбом се утврђују и минимални рокови чувања у оквиру подгрупа.

Члан 2.

Документарни материјал класификује се по материји у десет главних група (од 0 до 9), и то:

0 – државно уређење, организација и рад органа;

1 – рад и радни односи и социјално осигурање;

2 – лична стања грађана, државна и јавна безбедност;

3 – привреда;

4 – финансије;

5 – здравље и социјална заштита;

6 – просвета, наука, култура, спорт, интелектуална својина, јавно информисање и медији;

7 – судство, тужилаштво и правобранилаштво;

8 – одбрана;

9 – међународна сарадња и европске интеграције.

У оквиру ове поделе, врши се по децималном систему даље рашчлањавање главних група на групе (двоцифрени број) и на подгрупе (троцифрени број), с обзиром на сродност и обим појединих делатности.

У оквиру подгрупе ближе се уређују задаци и послови, односно поступци органа, који се воде у Каталогу поступака, у складу са прописима којима се уређује електронска управа и канцеларијско пословање.

Члан 3.

Ознаке и називи група и подгрупа у оквиру главних група из члана 2. ове уредбе, као и минимални рокови чувања документарног материјала у оквиру подгрупа су:

Рокови чувања сваке од врста, односно категорија документарног материјала који настају у оквиру поступка који припада одговарајућој подгрупи утврђују се у складу са шифарником категорија документарног материјала из Каталога поступака и не могу бити краћи од рока утврђеног у табели из става 1. овог члана. Изузетно, врста документарног материјала прилог може се чувати и краће од рока утврђеног у табели из става 1. овог члана а најмање две године.

Листу категорија документарног материјала са роковима чувања одобрава надлежни јавни архив у складу са законом којим се уређује архивска грађа и архивска делатност.

Документарни материјал у поступку којим се утврђују статусна питања, техничка документација о изградњи објеката, техничка документација која настаје у вези с процесом производње, прописи, евиденције, аналитички материјал, као и други документарни материјал који је од трајног значаја за културу, уметност, науку, просвету и друге друштвене области, чува се трајно.

Члан 4.

Орган који је, у складу с утврђеним делокругом, стручно обрадио пропис, орган који је предложио доношење прописа и орган који је пропис донео чувају трајно материјал који је у вези с доношењем прописа.

Материјал који је настао код других учесника у припреми прописа, односно у поступку предлагања и доношења прописа чува се код њих пет година.

Члан 5.

Орган надлежан за уређивање поступка који није утврдио поступке у Каталогу поступака до почетка примене ове уредбе дужан је да их утврди у року од шест месеци.

Члан 6.

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник РС”, брoj 44/93).

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: