Објављен „Службени гласник РС“ број 14 од 20.2.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2023. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 14 од 20.2.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања пројеката од јавног интереса које реализују удружења са територија изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) у 2023. години
 • УРЕДБА о класификацији документарног материјала са роковима чувања
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Брестовац – граница Републике Северне Македоније
 • ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о образовању Радног тима за координацију активности на реализацији Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, деоница Прељина–Пожега
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1233/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1298/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1300/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1311/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва „Просветни преглед” д.о.о. Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у унутрашњем поштанском саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-1353/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-1354/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-1355/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-1363/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1222/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1283/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију земљишта установљењем права трајне службености
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о контроли система за климатизацију зграда
 • ПРАВИЛНИК о врсти испитивања за утврђивање степена корисности из извештаја о термотехничким испитивањима за енергетске објекте за производњу енергије
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о стицању истраживачких и научних звања
 • ПРАВИЛНИК о облику и начину вођења и поступку уписа и брисања из евиденција научноистраживачких организација и истраживача
 • РЕШЕЊЕ о давању овлашћења за испитивање отпада
 • ЛИСТЕ активних супстанци у биоцидном производу
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2023. године
ОГЛАСИ

Поделите: