Одлука о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења

Службени гласник РС“, број 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017

Пречишћен текст прописа

 

1. Овом одлуком прописују се ближи услови под којима и начин на који Народна банка Србије води Регистар меница и овлашћења које је дужник дао својој банци и свом повериоцу (у даљем тексту: Регистар), садржина Регистра, као и начин брисања података из Регистра.

2. У Регистру се евидентирају менице по којима су дужници правна лица и физичка лица која обављају делатност (у даљем тексту: дужник) и које су издате у складу са законом којим се уређује меница, односно евидентирају се овлашћења издата у складу са одлуком којом се прописују општа правила за обављање директних задужења по основу овлашћења.

Менице из става 1. ове тачке (у даљем тексту: меница) издате до 31. маја 2004. године и овлашћења из тог става (у даљем тексту: овлашћење) издата пре 1. априла 2010. године не евидентирају се у Регистру, а могу се извршавати кроз принудну наплату.

Овлашћења издата до 30. септембра 2015. године која доспевају за наплату након тог датума – могу се евидентирати у Регистру и извршавати кроз принудну наплату.

Дужник не може издавати овлашћења својој банци и свом повериоцу нити подносити захтев за њихову регистрацију, односно евидентирање у Регистру, почев од 1. октобра 2015. године.

3. Захтев за регистрацију менице дужник подноси својој банци, и то на обрасцу Захтев за регистрацију/брисање менице (Прилог 1).

Захтев за регистрацију менице подноси се банци непосредно, у два примерка, од којих један остаје банци, а други, који банка оверава, задржава подносилац захтева, или се подноси електронски, на начин који договоре банка и подносилац захтева.

Уз захтев за регистрацију менице, дужник банци подноси на увид меницу коју региструје, односно електронски доставља њену копију.

4. У захтев за регистрацију менице уносе се подаци утврђени Прилогом 1.

У захтеву за регистрацију меничног бланкета, који садржи само потпис издаваоца или акцептанта (бланко меница) уноси се серијски број менице, основ по коме је издата и износ из основа.

Код бланко меница код којих није могуће утврдити износ из основа уноси се само серијски број менице и основ издавања.

Ако је дужник по једном основу издао више меница, оне се у захтеву за регистрацију менице уносе под једним редним бројем и везују за један основ.

5. Након што провери да ли су подаци из захтева за регистрацију менице идентични подацима на меници и да ли потпис на меници одговара потпису лица које је картоном депонованих потписа или на други начин уговорен с банком одређено као лице овлашћено да потпише меницу – банка пријем захтева потврђује његовом овером.

6. После издавања потврде из тачке 5. ове одлуке, банка Народној банци Србије електронски доставља податке за евидентирање менице у Регистру, на начин прописан упутством којим се уређује електронска размена података за Регистар.

Ако је банка при слању података у Регистар начинила грешку, исправља ја на начин прописан упутством из става 1. ове тачке.

7. Податке преузете од банака Народна банка Србије објављује на својој Интернет страници, и то наредног дана од дана добијања тих података.

Као датум и време регистровања менице/овлашћења сматрају се датум и време када су на Интернет страници Народне банке Србије објављени подаци из става 1. ове тачке, чиме се дужнику потврђује регистрација менице/овлашћења.

8. Брисање из регистра врши се на основу захтева који може поднети:

1) банка дужника која је исплатила меницу/овлашћење с рачуна дужника;

2) дужник који сам поседује меницу коју је издао.

Захтев из става 1. ове тачке дужник из тог става подноси својој банци, и то на обрасцу Захтев за регистрацију/брисање менице (Прилог 1), односно на обрасцу Захтев за брисање овлашћења (Прилог 2), уз достављање менице/овлашћења на увид.

8а. Банка не може захтевати од дужника да оверава печатом захтев из тачке 3. ове одлуке, меницу или било који други документ који се банци подноси у вези са овом одлуком, осим ако на писмени захтев тог лица није изричито уговорено да је банка дужна да одбије достављени документ који није оверен печатом.

Обавеза банке да одбије достављени документ који није оверен печатом неће се сматрати изричито уговореном у смислу става 1. ове тачке када је предвиђена једино у општим условима пословања банке на које упућује уговор закључен с том банком – осим ако дужник није у захтеву из става 1. ове тачке изричито тражио да се ова обавеза банке из општих услова пословања примењује на одређени документ који ово лице доставља банци.

9. Менице/овлашћења исплаћени кроз принудну наплату или повучени из принудне наплате бришу се из Регистра.

Менице/овлашћења за које није покренут поступак принудне наплате бришу се из Регистра после истека осам дана од датума доспећа менице/овлашћења.

Народна банка Србије брише менице/овлашћења из Регистра кад од надлежног суда прими решење о отварању стечајног поступка над дужником или решење о отварању стечаја, потврђивању усвајања унапред припремљеног плана реорганизације и обустављању стечајног поступка над дужником или решење о покретању поступка ликвидације над банком или друштвом за осигурање, кад је дужник брисан из регистра код Агенције за привредне регистре, без обзира на основ брисања, као и кад прими решење надлежног суда донето у складу са одредбама закона којима се уређује меница а које се односе на амортизацију менице.

10. На Интернет страници Народне банке Србије објављују се подаци о меницама/овлашћењима који нису доспели на наплату, као и о онима који су доспели а за које је поступак принудне наплате у току, и то са стањем од претходног радног дана.

Народна банка Србије уписује у Регистар привремену меру о забрани извршења менице/овлашћења на основу решења надлежног органа.

11. (Брисана)

12. Менице/овлашћења по којима је банка дужник – банка доставља Народној банци Србије на начин прописан упутством из тачке 6. ове одлуке.

12а. Прилози из ове одлуке одштампани су уз ту одлуку и њен су саставни део.

13. Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику РС“ и ступа на снагу 1. фебруара 2012. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Одлука о изменама и допуни Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења: „Сл. гласник РС“, бр. 80/2015

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Одлука о измени и допуни Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења: „Сл. гласник РС“, бр. 82/2017

3. Дужник који је пре дана ступања на снагу ове одлуке с банком закључио уговор на основу којег је био дужан да јој доставља одређену документацију из ове одлуке оверену печатом – може банци поднети захтев у писменој форми да више не користи печат за оверу те документације.

Дужник је обавезан да уз захтев из става 1. ове тачке достави нови картон депонованих потписа или други одговарајући документ који је банци неопходан ради поступања по том захтеву – ако банка захтева од тог лица достављање и овог картона, односно документа.

Банка је дужна да најкасније од наредног дана од дана пријема захтева у складу са ст. 1. и 2. ове тачке прихвата и документацију дужника из става 1. те тачке која није оверена печатом, односно од тог дана не може одбити да прихвати одређени документ овог корисника само због тога што није оверен печатом.

4. Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и ступа на снагу 1. октобра 2017. године.

Прилог 1 – Захтев за регистрацију / брисање менице
Прилог 2 – Захтев за брисање овлашћења

 

Поделите: