Народна банка Србије је припремила Нацрт измена и допуна Закона о платним услугама

Народна банка Србије је обавестила јавност да је припремила Нацрт измена и допуна Закона о платним услугама.

Циљ предложених измена и допуна Закона о платним услугама пре свега је да се додатно подстакну иновације на тржишту и обезбеди већа конкуренција и транспарентност у области пружања платних услуга, као и већа заштита корисника и сигурност при извршавању платних трансакција. Њиховим усвајањем би између осталог било уређено отворено банкарство (енгл. open banking) у Републици Србији, а биле би омогућене и нове услуге и пословање пружалаца тих услуга.

Нацртом су дефинисане нове услуге:

  • Иницирање плаћања је услуга код које се на захтев корисника платних услуга издаје платни налог на терет платног рачуна платиоца који се води код другог пружаоца платних услуга;
  • Пружање информација о рачуну је услуга која се пружа преко интернета и којом се пружају груписане информације о једном или више платних рачуна које корисник платних услуга има код другог пружаоца платних услуга или код више пружалаца платних услуга.

Посебна пажња је посвећена сигурности електронских плаћања и мерама сигурности за заштиту поверљивости и интегритета персонализованих сигурносних елемената корисника платних услуга, како би се гарантовала безбедна аутентификација и смањио ризик од преваре. Нацртом је дефинисана поуздана аутентификација корисника и утврђено када је пружалац платних услуга дужан да је примени. Нацртом је додатно уређено и управљање оперативним и безбедносним ризиком.

Позивају се грађани, стручна јавност и све друге заинтересоване стране да, у оквиру јавне расправе, своје сугестије и примедбе на поменуте нацрте прописа доставе до 27. јуна 2024. године, на имејл адресу: kabinetguvernera@nbs.rs и platni.sistem@nbs.rs.

У наставку преносимо у целости обавештење Народне банке Србије:

„Обавештавамо јавност да је Народна банка Србије припремила Нацрт измена и допуна Закона о платним услугама (у даљем тексту: Нацрт).

Народна банка Србије од 2012. године активно и посвећено ради на унапређењу тржишта платних услуга у Републици Србији и дигитализацији финансијских услуга и путем нормативних активности, и путем активности усмерених на унапређење платне инфраструктуре, што је Републику Србију сврстало међу државе лидере у овој области.

Изменама правног оквира за пружање платних услуга, најпре доношењем Закона о платним услугама 2014. године, а затим и његовим изменама 2018. године, постигли смо готово потпуну усклађеност с прописима Европске уније. Нацртом који смо припремили у домаћи правни оквир имплементира се Директива о платним услугама 2 –  PSD2 (Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC), те бисмо усвајањем сада предложених измена и допуна Закона о платним услугама и доношењем пратећих подзаконских аката усклађивање с прописима Европске уније у потпуности заокружили.

Циљ предложених измена и допуна Закона о платним услугама пре свега је да се додатно подстакну иновације на тржишту и обезбеди већа конкуренција и транспарентност у области пружања платних услуга, као и већа заштита корисника и сигурност при извршавању платних трансакција. Њиховим усвајањем би између осталог било уређено отворено банкарство (енгл. open banking) у Републици Србији, а биле би омогућене и нове услуге и пословање пружалаца тих услуга.

Нацртом су дефинисане нове услуге:

  • Иницирање плаћања је услуга код које се на захтев корисника платних услуга издаје платни налог на терет платног рачуна платиоца који се води код другог пружаоца платних услуга;
  • Пружање информација о рачуну је услуга која се пружа преко интернета и којом се пружају груписане информације о једном или више платних рачуна које корисник платних услуга има код другог пружаоца платних услуга или код више пружалаца платних услуга.

Нацртом је предвиђен јасан и свеобухватан скуп правила која би се примењивала на постојеће и нове пружаоце иновативних платних услуга. Ова правила настоје да обезбеде да ови пружаоци могу да се такмиче под једнаким условима, што доводи до веће ефикасности, избора и транспарентности платних услуга.

Посебна пажња је посвећена сигурности електронских плаћања и мерама сигурности за заштиту поверљивости и интегритета персонализованих сигурносних елемената корисника платних услуга, како би се гарантовала безбедна аутентификација и смањио ризик од преваре. Нацртом је дефинисана поуздана аутентификација корисника и утврђено када је пружалац платних услуга дужан да је примени. Нацртом је додатно уређено и управљање оперативним и безбедносним ризиком.

Усвајање ових измена и допуна донело би бројне користи за све кориснике платних услуга (у виду пре свега веће заштите корисника, веће понуде услуга, нижих трошкова), али и за целокупно тржиште платних услуга у Републици Србији, јер се ствара правни основ за развој нових, иновативних пословних модела и услуга.

Такође, обавештавамо јавност да је Народна банка Србије припремила Нацрт Одлуке о посебним правилима за извршавање трансфера одобрења и директних задужења у еврима (у даљем тексту: Нацрт Одлуке)  којом се имплементира члан 5. и Анекс Уредбе ЕУ 260/2012 о утврђивању техничких и пословних захтева за извршавање трансфера одобрења и директних задужења у еврима (Regulation (EU) No 260/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 establishing technical and business requirements for credit transfers and direct debits in euro and amending Regulation (EC) No 924/2009). Нацртом Одлуке утврђују се пословни, технички и други захтеви за извршавање трансфера одобрења и директних задужења у еврима (правила за коришћење IBAN и BIC ознаке, обавеза примене ISO 20022 XML стандарда за креирање електронских порука, рокови за извршење платних трансакција, обавезан сет података који прате пренос новчаних средстава и др.) ради спровођења активности за приступање Републике Србије Јединственом подручју за плаћања у еврима – SEPA.

Позивају се грађани, стручна јавност и све друге заинтересоване стране да, у оквиру јавне расправе, своје сугестије и примедбе на поменуте нацрте прописа доставе до 27. јуна 2024. године, на имејл адресу: kabinetguvernera@nbs.rs и platni.sistem@nbs.rs.“

Поделите: