Одлука о образовању Радне групе за укидање обавезне примене печата и издавања папирне фактуре

Службени гласник РС“, број 82/2017

 

1. Образује се Радна група за укидање обавезне примене печата и издавања папирне фактуре (у даљем тексту: Радна група)

2. Задатак Радне групе је да прати и координира активности на реализацији укидања обавезне употребе печата и издавања папирних фактура за предузетнике, привредна друштва и друга правна лица приватног права, односно да идентификује и анализира важеће прописе у правном систему којим се уређује материја која је предмет рада Радне групе, затим да идентификује и анализира праксе које се примењују од стране надлежних органа и организација и других субјеката, као и да предлаже мере за измену одређених прописа у циљу реализације задатака Радне групе и исто тако постојеће праксе.

3. У радну групу именују се:

1) за председника:

Небојша Лазаревић, Јединица за имплементацију стратешких пројеката, Кабинет председника Владе;

2) за чланове:

(1) Грегор Вирант, Јединица за имплементацију стратешких пројеката, Кабинет председника Владе,

(2) Ненад Пауновић, Јединица за имплементацију стратешких пројеката, Кабинет председника Владе,

(3) Јелена Бојовић, Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД),

(4) Сенка Анђелковић, Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД),

(5) Наташа Ковачевић, вршилац дужности помоћника министра финансија,

(6) Драгана Марковић, директор Пореске управе,

(7) Душан Вучковић, вршилац дужности помоћника министра привреде,

(8) Драгана Станић, генерални директор Сектора за Платни систем – Народна банка Србије,

(9) Нинослав Кекић, вршилац дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике.

4. Радна група се образује на период од 12 месеци.

5. Радна група може укључити друга лица ради обављања стручних послова за потребе Радне групе.

6. Национална алијанса за локални економски развој учествује у раду Радне групе ради пружања стручне и саветодавне подршке.

7. Стручне и административно-техничке послове за потребе Радне групе обавља Генерални секретаријат Владе.

8. Чланови Радне групе, као и лица из тачке 5. ове одлуке, немају право на накнаду или награду за свој рад.

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: