Odluka o obrazovanju Radne grupe za ukidanje obavezne primene pečata i izdavanja papirne fakture

Službeni glasnik RS“, broj 82/2017

 

1. Obrazuje se Radna grupa za ukidanje obavezne primene pečata i izdavanja papirne fakture (u daljem tekstu: Radna grupa)

2. Zadatak Radne grupe je da prati i koordinira aktivnosti na realizaciji ukidanja obavezne upotrebe pečata i izdavanja papirnih faktura za preduzetnike, privredna društva i druga pravna lica privatnog prava, odnosno da identifikuje i analizira važeće propise u pravnom sistemu kojim se uređuje materija koja je predmet rada Radne grupe, zatim da identifikuje i analizira prakse koje se primenjuju od strane nadležnih organa i organizacija i drugih subjekata, kao i da predlaže mere za izmenu određenih propisa u cilju realizacije zadataka Radne grupe i isto tako postojeće prakse.

3. U radnu grupu imenuju se:

1) za predsednika:

Nebojša Lazarević, Jedinica za implementaciju strateških projekata, Kabinet predsednika Vlade;

2) za članove:

(1) Gregor Virant, Jedinica za implementaciju strateških projekata, Kabinet predsednika Vlade,

(2) Nenad Paunović, Jedinica za implementaciju strateških projekata, Kabinet predsednika Vlade,

(3) Jelena Bojović, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED),

(4) Senka Anđelković, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED),

(5) Nataša Kovačević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra finansija,

(6) Dragana Marković, direktor Poreske uprave,

(7) Dušan Vučković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra privrede,

(8) Dragana Stanić, generalni direktor Sektora za Platni sistem – Narodna banka Srbije,

(9) Ninoslav Kekić, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike.

4. Radna grupa se obrazuje na period od 12 meseci.

5. Radna grupa može uključiti druga lica radi obavljanja stručnih poslova za potrebe Radne grupe.

6. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj učestvuje u radu Radne grupe radi pružanja stručne i savetodavne podrške.

7. Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavlja Generalni sekretarijat Vlade.

8. Članovi Radne grupe, kao i lica iz tačke 5. ove odluke, nemaju pravo na naknadu ili nagradu za svoj rad.

9. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: