Правилник о начину коришћења и попуњавања појединачне дозволе за превоз терета у друмском саобраћају

Службени гласник РС“, број 82/2017

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин коришћења и попуњавања појединачне дозволе за превоз терета у међународном друмском саобраћају.

Члан 2.

Појединачна дозвола користи се у складу са:

1) њеном наменом;

2) прописима који важе на територији државе која је издала дозволу, а нарочито у складу са условима наведеним у дозволи;

3) прописима који уређују област превоза терета у друмском саобраћају у Републици Србији.

При коришћењу појединачне дозволе превозник:

1) са пажњом доброг привредника чува дозволу од губитка или уништења;

2) оверава дозволу печатом пре отпочињања превоза;

3) обавља највише онолико вожњи колико је предвиђено том појединачном дозволом.

Члан 3.

Појединачна дозвола попуњава се уношењем тачних података, и то:

1) назива и адресе превозника коме је дозвола додељена;

2) датума почетка и престанка обављања превоза;

3) регистарских ознака теретног возила или скупа возила којим се обавља превоз;

4) масе терета који се превози, уколико је то предвиђено обрасцем појединачне дозволе;

5) осталих података садржаних у обрасцу појединачне дозволе.

Домаћи превозник, односно домаће привредно друштво, друго правно лице, предузетник, односно пољопривредник који обавља превоз терета за сопствене потребе појединачну дозволу користи само за обављање превоза теретним возилом за које поседује извод лиценце, односно које је уписано у евиденцију домаћег привредног друштва, другог правног лица, предузетника, односно пољопривредника који обавља превоз терета за сопствене потребе.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: