Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 50 od 12.7.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene
 • PRAVILNIK o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu
 • PRAVILNIK o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica
 • PRAVILNIK o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost
 • PRAVILNIK o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija koje stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu
 • INDEKSI potrošačkih cena za jun 2019. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 50 od 12.7.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, RS broj 25
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, RS broj 26
 • ODLUKA o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca, RS broj 28
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca, RS broj 29
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, RS broj 30
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, RS broj 31
 • ODLUKA o izboru člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa obnove, odnosno hitnih radova na sanaciji objekata za zaštitu od voda oštećenih u poplavama izazvanim elementarnom nepogodom u junu 2019. godine
 • UREDBA o davanju u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini
 • UREDBA o kategorizaciji železničkih pruga koje pripadaju javnoj železničkoj infrastrukturi
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Jedrenu, Republika Turska
 • ODLUKA o utvrđivanju ulice Braće Radić u Subotici za prostornu kulturno-istorijsku celinu
 • ODLUKA o izmenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2019/2020. godini
 • ODLUKA o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Odbora za organizaciju Četvrte Kina–CIEZ ministarske konferencije o inovacijama
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Kolubarskog upravnog okruga sa sedištem u Valjevu
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Kolubarskog upravnog okruga sa sedištem u Valjevu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca — zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Subotici
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izboru direktora „Jat-Tehnika” društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Donja Gušterica
 • REŠENJE o razrešenju direktora Doma zdravlja Obilić
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Obilić
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i sekretara Republičkog saveta za zapošljavanje
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Velika Plana” u Velikoj Plani
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Velika Plana” u Velikoj Plani
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Jedrenu, Republika Turska
 • REŠENJE o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6990/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6991/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6993/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6994/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6996/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6997/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6998/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7000/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7001/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7002/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7004/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7005/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6992/2019
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Ambasade Republike Kazahstan u Republici Srbiji
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Srbije od 1. januara do 31. decembra 2018. godine i Završni račun Turističke organizacije Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6976/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7065/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7089/2019
 • AKCIONI PLAN za sprovođenje Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava za 2019. i 2020. godinu
 • ISPRAVKA Rešenja o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
Ministarstva
 • PRAVILNIK o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu
 • PRAVILNIK o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica
 • PRAVILNIK o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost
 • PRAVILNIK o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija koje stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni
 • PRAVILNIK o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
 • PRAVILNIK o Planu podračuna konsolidovanog računa trezora
 • PRAVILNIK o programu, načinu polaganja posebnog stručnog ispita za carinskog službenika i evidenciji o položenim ispitima
 • PRAVILNIK o nepokretnim rezervoarima
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o merilima brzine vozila u saobraćaju
 • PRAVILNIK o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa
 • PRAVILNIK o načinu i postupku izbora članova Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog planera, odgovornog projektanta i odgovornog izvođača, kao i pravu i visini naknade za rad u Komisiji
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o istraživanju udesa i ozbiljnih nezgoda u vazdušnom saobraćaju
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene hidroelektrana „Brodarevo 1” i „Brodarevo 2” na reci Lim
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 395-1/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 395-2/19
 • REŠENJE o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-05-2068/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-05-02067/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-05-02064/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-05-02065/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-05-02066/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-05-2069/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-05-2073/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-05-2074/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-05-2083/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-05-2070/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-05-2072/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-05-2071/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-05-2075/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-05-2076/2019-01
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 16019/15, Okilj protiv Srbije
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o postupku po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o postupku po prigovoru i pritužbi pravnog lica
 • REŠENJE o davanju dozvole za pružanje platnih usluga
 • REŠENJE o dopuni dozvole za pružanje platnih usluga
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-46-00-00391/2018-08
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0234/18-11
 • INDEKSI potrošačkih cena za jun 2019. godine
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • ISPRAVKA Maloprodajnih cena duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
OGLASI

Podelite: