Правилник о условима и начину остваривања права на порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност

„Службени гласник РС“, број 50/2019

 

Члан 1.

Овим правилником се ближе уређују услови и начин остваривања права на порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност у складу са чланом 50ј Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 113/17 и 95/18 – у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Обвезник који се не може сматрати новооснованим привредним друштвом које обавља иновациону делатност у складу са чланом 50ј став 10. Закона, а који изврши улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, подноси уз пореску пријаву за годину у којој је извршио улагање Образац УИД – Изјава о улагању у иновационе делатности, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, а који садржи изјаву о испуњености услова из члана 50ј ст. 1, 2. и 3. Закона, и то:

1) да друштво у које је улагање извршено испуњава услове прописане чланом 50ј став 10. Закона, односно да се може сматрати новооснованим привредним друштвом које обавља иновациону делатност;

2) да пре улагања самостално или заједно са свим повезаним лицима из члана 59. Закона није поседовао више од 25% акција или удела, односно гласова у органима управљања новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност у чији капитал улаже;

3) да је улагање извршено у виду у потпуности уплаћених новчаних улога којима се повећава капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност.

Образац из става 1. овог члана подноси се искључиво у електронском облику.

Члан 3.

Испуњеност услова прописаних чланом 50ј став 10. Закона, обвезник потврђује изјавом на Обрасцу УИД 1 – Изјава о испуњености услова новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Изјаву из става 1. овог члана потписује и оверава одговорно лице друштва у које је извршено улагање, а обвезник је подноси уз пореску пријаву за годину у којој је извршено улагање.

Изјава из става 1. овог члана садржи:

1) потврду да годишњи приход друштва према последњим финансијским извештајима расположивим у време улагања члана не прелази 500.000.000 динара;

2) потврду да друштво од оснивања није расподељивало дивиденде, односно учешће у добити;

3) потврду да се центар пословних активности друштва налази на територији Републике Србије;

4) потврду да друштво није настало статусном променом у складу са законом којим се уређују привредна друштва;

5) потврду да је у сваком пореском периоду, почев од првог наредног пореског периода у односу на порески период у ком је основано, а закључно са пореским периодом у ком је остварен услов из члана 50ј став 3. Закона, испуњен најмање један од наведених услова:

– да трошкови истраживања и развоја друштва чине најмање 15% укупних расхода, или

– да запослени са високом стручном спремом чине више од 80% свих запослених друштва, или

– да је друштво власник, односно корисник депонованог ауторског дела или патента које је непосредно повезано са иновационом делатношћу коју обавља.

Образац из става 1. овог члана подноси се искључиво у електронском облику.

Члан 4.

Право на порески кредит обвезник остварује под условом да није смањивао своје улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност непрекидно у периоду од три године од последњег дана пореског периода у ком је извршено улагање, сходно члану 50ј став 4. Закона.

Члан 5.

Уз пореску пријаву која се подноси за порески период након испуњења услова из члана 50ј став 4. Закона, обавезник подноси изјаву да новоосновано привредно друштво које обавља иновациону делатност испуњава услове из члана 50ј став 10. тач. 2) и 5) Закона, коју потписује и оверава одговорно лице новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, и то на Обрасцу УИД 2 – Изјава о испуњености услова новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Образац из става 1. овог члана подноси се искључиво у електронском облику.

Члан 6.

Начин умањења обрачунатог пореза код улагања у капитал новооснованог привредног друштава које обавља иновациону делатност, у складу са чланом 50ј Закона, исказује се на Обрасцу ПК 5 – Порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштава које обавља иновациону делатност за период од ___ до ___ 20__. године, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

У Образац ПК 5 уносе се следећи подаци:

1) под редним бројем 1. – збир појединачних улагања извршених у капитал новооснованих привредних друштава која обављају иновациону делатност, за која су испуњени услови прописани чланом 50ј ст. 1. до 4. Закона;

2) под ред. бр. 1.1.–1.2. – износ појединачног улагања у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност; ако је број друштава у чији капитал се улаже већи од два, износ сваког следећег улагања уноси се под наредним редним бројем;

3) под редним бројем 2. – збир пореских кредита утврђених по основу појединачних улагања у капитал новооснованих привредних друштава која обављају иновациону делатност за која су испуњени услови прописани чланом 50ј ст. 1. до 4. Закона;

4) под ред. бр. 2.1.– 2.2. – износ пореског кредита утврђен по основу појединачног улагања извршеног у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност до ограничења прописаног чланом 50ј став 7. Закона, односно чланом 50ј став 9. Закона; ако се порески кредит утврђује по основу улагања у више од два новооснована привредна друштва која обављају иновациону делатност, исти се уноси под наредним редним бројем;

5) под редним бројем 3. – износ неискоришћеног пореског кредита по основу улагања извршених у претходном, односно претходним пореским периодима, у капитал новооснованих привредних друштава која обављају иновациону делатност за која су испуњени услови прописани чланом 50ј ст. 1. до 4. Закона;

6) под редним бројем 4. – износ укупног пореског кредита из текућег и претходног, односно претходних пореских периода;

7) под редним бројем 5. – износ пореског кредита који се, у складу са чланом 50ј став 8. Закона, може искористити у текућем пореском периоду, при чему тај износ не може бити већи, већ само мањи или једнак износу од 50.000.000, 00 динара;

8) под редним бројем 6. – неискоришћени део пореског кредита који се преноси на рачун пореза на добит из будућих обрачунских периода, у складу са чланом 50ј став 6. Закона.

Образац из става 1. овог члана подноси се искључиво у електронском облику.

Члан 7.

Одредбе овог правилника се примењују на утврђивање, обрачунавање и плаћање пореске обавезе почев за 2019. годину, односно за порески период који почиње у 2019. години.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Образац УИД

__________________________________
(Пословно име обвезника)

______________________________
(ПИБ)

_________________________
(Седиште)

И З Ј А В А
О УЛАГАЊУ У ИНОВАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Привредно друштво ______________________ у чији капитал је извршено улагање, испуњава услове прописане чланом 50ј став 10. Закона о порезу на добит правних лица, односно сматра се новооснованим привредним друштвом које обавља иновациону делатност.

Пре извршеног улагања у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, није постојала повезаност у смислу поседовања више од 25% акција или удела у капиталу, односно гласова у органима управљања новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, самостално или заједно са свим повезаним лицима из члана 59. Закона о порезу на добит правних лица.

Улагање је извршено у потпуности, уплатом новчаних улога којима се повећава капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност.

У _______________                               Одговорно лице обвезника
дана _________ године                       __________________________

 

Образац УИД 1

__________________________________
(Пословно име)

______________________________
(ПИБ)

_________________________
(Седиште)

И З Ј А В А
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА НОВООСНОВАНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА КОЈЕ ОБАВЉА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ

Годишњи приход новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност _______________________________ (у даљем тексту: Друштво), према последњим финансијским извештајима расположивим на дан извршеног улагања, не прелази износ од 500.000.000 динара.

Друштво од оснивања није расподељивало дивиденде, односно учешће у добити.

Центар пословних активности Друштва налази се на територији Републике Србије.

Друштво није настало статусном променом у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

У сваком пореском периоду, почев од првог наредног пореског периода у односу на порески период у ком је Друштво основано, а закључно са пореским периодом у ком су у потпуности уплаћени новчани улози којима се повећава капитал Друштва, испуњен је један од услова прописаних чланом 50ј став 10. тачка 5) Закона о порезу на добит правних лица, и то: _________________________________________________.

У _______________                               Одговорно лице
дана _________ године                       __________________________

 

Образац УИД 2

__________________________________
(Пословно име)

______________________________
(ПИБ)

_________________________
(Седиште)

И З Ј А В А
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА НОВООСНОВАНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА КОЈЕ ОБАВЉА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ

Новоосновано привредно друштво које обавља иновациону делатност испуњава услове прописане чланом 50ј став 10. тач. 2) и 5) Закона о порезу на добит правних лица.

У _______________                              Одговорно лице
дана _________ године                      __________________________

 

Образац ПК 5

__________________________________
(Пословно име обвезника)

__________________________________
(ПИБ)

__________________________________
(Седиште)

ПОРЕСКИ КРЕДИТ ЗА УЛАГАЊЕ У КАПИТАЛ НОВООСНОВАНОГ
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА КОЈЕ ОБАВЉА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ

За период од _________ до _______20___године

 

_________________                              ___________________________________
(Датум и место)                                             (Одговорно лице)

Поделите: