Објављен „Службени гласник РС“ број 50 од 12.7.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о остваривању права на пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на признавање трошкова који су непосредно повезани са истраживањем и развојем у пореском билансу у двоструко увећаном износу
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину изузимања квалификованих прихода из основице пореза на добит правних лица
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност
 • ПРАВИЛНИК о остваривању права на пореско ослобођење за примања запосленог по основу сопствених акција које стекне без накнаде или по повлашћеној цени
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2019. годину
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јун 2019. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 50 од 12.7.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 25
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 26
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца, РС број 28
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца, РС број 29
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 30
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 31
 • ОДЛУКА о избору члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове, односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом у јуну 2019. године
 • УРЕДБА о давању у закуп водног земљишта у јавној својини
 • УРЕДБА о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2019. годину
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Једрену, Република Турска
 • ОДЛУКА о утврђивању улице Браће Радић у Суботици за просторну културно-историјску целину
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години
 • ОДЛУКА о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Одбора за организацију Четврте Кина–ЦИЕЗ министарске конференције о иновацијама
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Колубарског управног округа са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Колубарског управног округа са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца — заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Суботици
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о избору директора „Јат-Техника” друштво с ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Доња Гуштерица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Дома здравља Обилић
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Обилић
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника и чланова и именовању председника, заменика председника, чланова и секретара Републичког савета за запошљавање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за стручно образовање и образовање одраслих
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана” у Великој Плани
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана” у Великој Плани
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Једрену, Република Турска
 • РЕШЕЊЕ о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6990/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6991/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6993/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6994/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6996/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6997/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6998/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7000/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7001/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7002/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7004/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7005/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6992/2019
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Амбасаде Републике Казахстан у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о пословању Туристичке организације Србије од 1. јануара до 31. децембра 2018. године и Завршни рачун Туристичке организације Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у унутрашњем поштанском саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6976/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7065/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7089/2019
 • АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава за 2019. и 2020. годину
 • ИСПРАВКА Решења о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на признавање трошкова који су непосредно повезани са истраживањем и развојем у пореском билансу у двоструко увећаном износу
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину изузимања квалификованих прихода из основице пореза на добит правних лица
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност
 • ПРАВИЛНИК о остваривању права на пореско ослобођење за примања запосленог по основу сопствених акција које стекне без накнаде или по повлашћеној цени
 • ПРАВИЛНИК о остваривању права на пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ
 • ПРАВИЛНИК о Плану подрачуна консолидованог рачуна трезора
 • ПРАВИЛНИК о програму, начину полагања посебног стручног испита за царинског службеника и евиденцији о положеним испитима
 • ПРАВИЛНИК о непокретним резервоарима
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о мерилима брзине возила у саобраћају
 • ПРАВИЛНИК о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку избора чланова Комисије за утврђивање испуњености услова за издавање и одузимање лиценце за одговорног планера, одговорног пројектанта и одговорног извођача, као и праву и висини накнаде за рад у Комисији
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о истраживању удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене хидроелектрана „Бродарево 1” и „Бродарево 2” на реци Лим
 • РЕШЕЊЕ o разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 395-1/19
 • РЕШЕЊЕ o разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 395-2/19
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-2068/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-02067/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-02064/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-02065/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-02066/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-2069/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-2073/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-2074/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-2083/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-2070/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-2072/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-2071/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-2075/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-2076/2019-01
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 16019/15, Окиљ против Србије
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о поступку по приговору и притужби корисника финансијских услуга
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о поступку по приговору и притужби правног лица
 • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за пружање платних услуга
 • РЕШЕЊЕ о допуни дозволе за пружање платних услуга
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља који се баве овим пословима
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-00391/2018-08
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0234/18-11
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јун 2019. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
 • ИСПРАВКА Малопродајних цена дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
ОГЛАСИ

Поделите: