Правилник о условима и начину изузимања квалификованих прихода из основице пореза на добит правних лица

„Службени гласник РС“, број 50/2019

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови и начин изузимања квалификованих прихода из пореске основице, у складу са чланом 25б Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РСˮ, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 113/17 и 95/18 – у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Квалификовани приход из члана 1. овог правилника је приход који обвезник оствари по основу накнаде за искоришћавање депонованог ауторског дела или предмета сродног права, односно уступања права у вези са проналаском уз накнаду на основу уговора о лиценци, усклађен на начин прописан овим правилником.

Квалификовани приход из става 1. овог члана утврђује се за порески период тако што се износ укупних прихода остварених по основу накнаде за искоришћавање депонованог ауторског дела или предмета сродног права, односно уступања права у вези са проналаском у том пореском периоду умањује за износ квалификованих расхода утврђен у складу са ст. 6. и 7. овог члана, а затим множи процентом којим је изражено учешће укупних квалификованих расхода у укупним трошковима који су настали у вези са тим ауторским делом или предметом сродног права, односно у вези са проналаском.

Квалификовани приход утврђен на начин прописан ставом 2. овог члана за порески период, може се изузети из пореске основице у износу од 80%, под условима прописаним овим правилником.

Квалификованим расходима из става 2. овог члана, сматрају се укупни историјски или текући пореско признати расходи у вези са активностима истраживања и развоја које су као последицу имале настанак депонованог ауторског дела или предмета сродног права, односно проналаска, у складу са одредбама чл. 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 10а, 10б, 15. и 22г Закона.

Обвезник утврђује шта се сматра расходима из става 4. овог члана, у складу са чланом 22г став 2. Закона и чланом 2. Правилника о условима и начину остваривања права на признавање трошкова који су непосредно повезани са истраживањем и развојем у пореском билансу у двоструко увећаном износу („Службени гласник РСˮ, број 50/19), независно од тога да ли примењује члан 22г Закона.

У случају да је у првом пореском периоду у ком се примењује члан 25б Закона, износ квалификованих расхода већи од укупних прихода остварених у том пореском периоду по основу накнаде за искоришћавање депонованог ауторског дела или предмета сродног права, односно уступања права у вези са проналаском, укупан приход умањује се за износ квалификованих расхода до вредности нула.

У другом, и сваком наредном пореском периоду у којем се примењује члан 25б Закона, износ квалификованих расхода умањиваће вредност укупних прихода остварених у тим пореским периодима највише до вредности нула, само у преосталом износу у коме није умањио такве приходе у претходном, односно претходним пореским периодима.

У случају када обвезник остварује приходе по основу накнаде за искоришћавање депонованог ауторског дела или предмета сродног права, односно уступања права у вези са проналаском, а које је стекао кроз унос неновчаног улога у капитал од стране резидентног правног лица, односно путем статусне промене, у складу са законом који уређује привредна друштва, историјским пореско признатим расходима из ст. 4. и 5. овог члана сматрају се укупни квалификовани расходи претходног власника депонованог ауторског дела, предмета сродног права, односно проналаска, утврђени на начин прописан ст. 4. и 5. овог члана.

У случају да је претходни власник депонованог ауторског дела или предмета сродног права, односно проналаска, у пореским периодима који претходе периоду у којем је дошло до преноса власништва на депонованом ауторском делу или предмету сродног права, односно проналаску, на обвезника, користио право из члана 25б Закона, историјским пореско признатим расходима обвезника у смислу ст. 4. и 5. овог члана, сматра се укупан износ квалификованих расхода претходног власника умањен за износ таквих расхода који су коришћени приликом утврђивања износа квалификованог прихода за потребе примене члана 25б Закона.

Изузетно од става 4. овог члана, обвезник који је депоновао ауторско дело или предмет сродног права, стекао статус подносиоца пријаве за проналазак, односно стекао статус носиоца права на проналаску, након 1. јануара 2019. године, а који је закључно са 31. децембром 2018. године по основу тог ауторског дела или предмета сродног права, односно проналаска у пословним књигама евидентирао основно средство или средство у припреми, односно нематеријалну имовину, или је у претходним пореским периодима остваривао приходе од тог ауторског дела, предмета сродног права, односно проналаска, независно од тога да ли је то ауторско дело, предмет сродног права, односно проналазак евидентирао у пословним књигама као основно средство, односно нематеријалну имовину, износ историјских пореско признатих расхода насталих до 1. јануара 2019. године утврђује:

1) у првом пореском периоду у којем примењује члан 25б Закона, у износу од 60% укупних прихода од депонованог ауторског дела или предмета сродног права, односно проналаска за које примењује члан 25б Закона, остварених у том пореском периоду;

2) у другом пореском периоду у којем примењује члан 25б Закона, у износу од 40% укупних прихода од депонованог ауторског дела или предмета сродног права, односно проналаска за које примењује члан 25б Закона, остварених у том пореском периоду;

3) у трећем пореском периоду у којем примењује члан 25б Закона у износу од 20% укупних прихода од депонованог ауторског дела или предмета сродног права, односно проналаска за које примењује члан 25б Закона, остварених у том пореском периоду.

Обвезник из става 10. овог члана износ квалификованих расхода насталих након 1. јануара 2019. године утврђује на начин прописан ст. 4–9. овог члана.

Изузетно од става 2. овог члана, квалификовани приход обвезника из става 10. овог члана утврђује се тако што се укупан приход, остварен након 1. јануара 2019. године, по основу накнаде за искоришћавање депонованог ауторског дела или предмета сродног права, односно проналаска, умањује за износ квалификованих расхода из ст. 10. и 11. овог члана и множи процентом којим је изражено учешће квалификованих расхода из става 11. овог члана у укупним трошковима, насталим након 1. јануара 2019. године, у вези са тим ауторским делом или предметом сродног права, односно проналаском, утврђеним на начин прописан чланом 3. став 3. овог правилника.

Члан 3.

Укупним трошковима из члана 2. став 2. овог правилника сматра се износ квалификованих расхода из члана 2. став 2. овог правилника, увећан за:

1) издатке у вези са активностима истраживања и развоја које су као последицу имале настанак тог депонованог ауторског дела или предмета сродног права, односно проналаска, настале према лицу које је нерезидентно правно или физичко лице или је такво лице стварни власник прихода;

2) издатке у вези са активностима истраживања и развоја које су као последицу имале настанак тог депонованог ауторског дела или предмета сродног права, односно проналаска, настале према лицу које је истовремено резидентно правно или физичко лице и повезано лице из члана 59. Закона у делу у којем су такви издаци већи у односу на вредност издатака који би се обрачунали применом принципа „ван дохвата рукеˮ;

3) цену преноса имовинских права на том ауторском делу или предмету сродног права, односно проналаска уколико је стицање извршено уз накнаду од неповезаног лица или цену утврђену у складу са принципом „ван дохвата рукеˮ у случају стицања од повезаног лица из члана 59. Закона;

4) историјску и текућу пореску амортизацију депонованог ауторског дела или предмета сродног права, односно проналаска које је обвезник стекао тако што су та права унета у његов капитал од стране нерезидентног правног или физичког лица, у делу који се односи на вредност таквог права у моменту уноса;

5) историјску укупну вредност издатака из тач. 1)–4) овог става које је имало друго резидентно правно лице у ситуацији када је обвезник стекао имовинска права на депонованом ауторском делу или предмету сродног права, односно проналаску, тако што су та права унета у његов капитал од стране тог другог резидентног правног лица или их је стекао у статусној промени од тог другог лица у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Уколико су издаци у вези са активностима истраживања и развоја из става 1. тач. 1) и 2) овог члана настали како за депоновано ауторско дело или предмет сродног права, односно проналазак, тако и за друге сврхе обвезника, износ издатака који се укључује у укупне расходе обвезника одређује се сразмерно учешћу прихода од депонованог ауторског дела или предмета сродног права, односно проналаска, у односу на укупне приходе обвезника у пореском периоду у којем су издаци учињени.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, обвезник из члана 2. став 10. овог правилника укупне трошкове утврђује као збир квалификованих расхода из члана 2. став 11. овог правилника и издатака из става 1. овог члана, насталих након 1. јануара 2019. године.

Члан 4.

Квалификовани приход из члана 2. овог правилника може изузети из пореске основице искључиво обвезник – носилац депонованог ауторског или сродног права у складу са законом којим се уређују ауторско и сродна права (у даљем тексту: носилац ауторског или сродног права), односно носилац права или подносилац пријаве у вези са проналаском у складу са законом којим се уређују патенти (у даљем тексту: носилац права у вези са проналаском).

Носилац ауторског или сродног права, односно носилац права у вези са проналаском остварује право на изузимање квалификованог прихода, под условом да је ауторско дело или предмет сродног права депоновао, односно пријаву у вези са проналаском поднео, органу надлежном за заштиту и регистрацију интелектуалне својине (у даљем тексту: надлежни орган) најкасније до истека пореског периода у ком први пут примењује члан 25б Закона и одредбе овог правилника.

У случају да је дошло до више прерада изворно депонованог ауторског дела или предмета сродног права у регистар надлежног органа, депонованим ауторским делом или предметом сродног права, у смислу члана 25б Закона и овог правилника, сматрају се и оне прераде које нису депоноване, под условом да је до истека рока за подношење пореске пријаве у складу са чланом 63. Закона, обвезник депоновао накнадну прераду изворно депонованог ауторског дела или предмета сродног права, при чему све прераде изворно депонованог ауторског дела или предмета сродног права, закључно са његовом последњом депонованом прерадом, садрже препознатљиве карактеристичне елементе прерађеног изворно депонованог ауторског дела или предмета сродног права.

Уколико је пријава носиоца права у вези са проналаском одбачена или одбијена од стране надлежног органа по било ком основу у складу са законом, обвезник не може изузети квалификоване приходе из пореске основице, почев од пореског периода у ком је пријава одбачена или одбијена.

Обвезник из става 4. овог члана чија је пријава у вези са проналаском одбачена од стране надлежног органа, по било ком основу у складу са законом, у пореском периоду у ком је таква пријава одбачена увећава пореску основицу за укупан износ умањења које је користио у складу са чланом 25б Закона и овим правилником.

Обвезник коме престане статус носиоца права у вези са проналаском, услед истека периода трајања права или из других разлога, у складу са законом којим се уређују патенти, не изузима квалификоване прихода из пореске основице, почев од пореског периода у којем му је такав статус престао.

Члан 5.

Обрачун квалификованог прихода у складу са одредбама овог правилника врши се посебно за свако депоновано ауторско дело или предмет сродног права, односно проналазак на Обрасцу ОКП – Обрачун квалификованог прихода за период од ____ 20__. године до ____ 20__. године (у даљем тексту: Образац ОКП), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Обрачун квалификованог прихода, у случају из члана 4. став 3. овог правилника, врши се обједињено за депоновано ауторско дело или предмет сродног права и његове накнаде прераде, уколико су испуњени услови прописани чланом 4. овог правилника.

У Образац ОКП уносе се следећи подаци:

1) под редним бројем 1. – приход остварен по основу накнаде за искоришћавање депонованог ауторског дела или предмета сродног права, односно проналаска у пореском периоду за који се подноси образац;

2) под редним бројем 2. – износ квалификованих расхода којима се умањује приход за порески период за који се подноси образац, обрачунат у складу са одредбама члана 2. овог правилника, а који представљају збир износа исказаних на ред. бр. 2.1. и 2.2. овог обрасца;

3) под редним бројем 2.1. – износ квалификованих расхода обрачунатих за порески период, осим квалификованих расхода из члана 2. став 10. овог правилника, а који се утврђује као збир разлике између износа исказаних на ред. бр. 2.1а и 2.1б овог обрасца, и износа исказаног на редном броју 2.1в овог обрасца;

4) под редним бројем 2.1а – укупни историјски пореско признати расходи утврђени у складу са чланом 25б став 2. Закона и одредбама овог правилника;

5) под редним бројем 2.1б – износ историјских пореско признатих расхода утврђених у складу са чланом 25б став 2. Закона, за који је умањен износ укупног прихода из претходног, односно претходних пореских периода у којима је примењен члан 25б Закона;

6) под редним бројем 2.1в – укупни текући порески признати расходи, утврђени у складу са чланом 25б став 2. Закона и одредбама овог правилника;

7) под редним бројем 2.2. – укупни историјски порески признати расходи утврђени на начин прописан чланом 2. став 10. овог правилника, који исказују обвезници из члана 2. став 10. овог правилника;

8) под редним бројем 3. – проценат учешћа укупних квалификованих расхода у укупним трошковима, који се утврђује множењем количника износа исказаних на ред. бр. 3.1. и 3.2. овог обрасца са 100;

9) под редним бројем 3.1. – износ укупних квалификованих расхода из свих пореских периода, односно збир текућих пореско признатих расхода исказаних на редном броју 2.1в и укупних историјских пореско признатих расхода исказаних на редном броју 2.1а овог обрасца, при чему износ под редним бројем 3.1. не укључује историјске пореско признате расходе утврђене на начин предвиђен чланом 2. став 10. овог правилника;

10) под редним бројем 3.2. – укупни трошкови утврђени у складу са чланом 3. овог правилника, а који представљају збир износа са ред. бр. 3.1, 3.2.1. и 3.2.2. овог обрасца;

11) под редним бројем 3.2.1. – износ издатака из члана 3. став 1. овог правилника из претходног, односно претходних пореских периода;

12) под редним бројем 3.2.2. – износ издатака из члана 3. став 1. овог правилника за текући порески период;

13) под редним бројем 4. – износ квалификованог прихода за текући порески период, односно, разлика између прихода исказаног на редном броју 1. и износа квалификованих расхода исказаних на редном броју 2. овог обрасца, помножен са процентом исказаним на редном броју 3. овог обрасца;

14) под редним бројем 5. – износ квалификованог прихода који се изузима из пореске основице и уноси у образац пореског биланса, а који се утврђује множењем износа исказаног на редном броју 4. овог обрасца са 80%.

Образац ОКП подноси се искључиво електронским путем уз образац пореског биланса за сваки порески период у којем се примењују одредбе члана 25б Закона.

Члан 6.

Обвезник који користи право на изузимање квалификованог прихода из пореске основице у складу са чланом 25б Закона и овим правилником, мора да поседује следеће:

1) документ издат од стране надлежног органа, којим се потврђује да је ауторско дело или предмет сродног права, депонован у одговарајући регистар, односно да је обвезник носилац права, односно подносилац пријаве, у вези са проналаском;

2) документацију предату надлежном органу у вези са депонованим ауторским делом или предметом сродног права, односно проналаском;

3) евиденцију прихода остварених по основу накнаде за искоришћавање депонованог ауторског дела или предмета сродног права, односно прихода остварених по основу уступања права у вези са проналаском на основу уговора о лиценци;

4) документацију у вези са правним основом за давање права коришћења ауторског дела или предмета сродног права, односно уступања права у вези са проналаском трећим лицима (уговор, приступање општим условима пословања и сл.);

5) рачуне издате у складу са документацијом из тачке 4) овог става;

6) изјаву законског заступника носиоца права у вези са проналаском да пријава није одбијена, односно одбачена од стране надлежног органа, уз коју се прилаже одговарајући извод са интернет странице надлежног органа који садржи податке о статусу пријаве на последњи дан пореског периода у ком се примењује члан 25б Закона;

7) опис (спецификација) истраживачко-развојног пројекта који је резултирао настанком депонованог ауторског дела или предмета сродног права, односно проналаска, са посебно истакнутим фазама пројекта као и планом набавке, ради одређивања трошкова насталих за потребе настанка депонованог ауторског дела или предмета сродног права, односно проналаска;

8) евиденцију укупних трошкова у вези са активностима истраживања и развоја које се резултирале настанком депонованог ауторског дела или предмета сродног права, односно проналаска, утврђених на начин предвиђен одредбама овог правилника, са назнаком који део укупних трошкова се сматра квалификованим расходом у смислу члана 25б Закона и члана 2. овог правилника;

9) уговоре са трећим лицима, односно другу документацију из које се може утврдити природа односа, рачуне и другу документацију на основу које је припремљена евиденција из тачке 8) овог става;

10) документацију о трансферним ценама у складу са чланом 60. Закона, уколико је део укупних трошкова утврђених у складу са чланом 3. овог правилника настао у трансакцијама са повезаним лицима у смислу члана 59. Закона;

11) оверену копију одлуке о повећању основног капитала обвезника, оверену копију оснивачког акта обвезника и другу документацију која је достављена органу надлежном за вођење регистра привредних субјеката приликом регистрације уноса неновчаног улога у складу са законом којим се уређују привредна друштва и законом којим се уређује регистрација привредних друштава, у случају да је обвезник постао власник депонованог ауторског дела или предмета сродног права, односно проналаска уносом у капитал обвезника од стране резидентног правног лица;

12) уговор о статусној промени, план поделе и другу документацију која је достављена органу надлежном за вођење регистра привредних субјеката приликом регистрације статусне промене у складу са законом којим се уређују привредна друштва и законом којим се уређује регистрација привредних друштава, у случају да је обвезник постао власник депонованог ауторског дела или предмета сродног права, односно проналаска, у статусној промени извршеној у складу са законом који уређује привредна друштва;

13) документацију и евиденцију претходног власника депонованог ауторског дела или предмета сродног права, односно проналаска из тач. 1) и 8) овог става, у случају да је претходни власник примењивао члан 25б Закона, односно документацију из тач. 1), 2), 7), 9), 10), 11) и 12) овог става, у случају да претходни власник није примењивао члан 25б Закона;

14) изјаву законског заступника обвезника дату под кривичном и материјалном одговорношћу да евиденција из тачке 8) овог става садржи све укупне трошкове у вези са депонованим ауторским делом или предметом сродног права, односно проналаском, утврђене у складу са чланом 25б Закона и овим правилником.

Документација и евиденције из става 1. тач. 1) и 8) овог члана, садрже опис расхода, односно прихода, укључујући и број рачуна и назив добављача, односно купца, уколико је основ за евидентирање у пословним књигама обвезника рачун, податке о износу и датуму евидентирања у пословним књигама обвезника, као и рачун прописан контним оквиром на ком су такви расходи, односно приходи евидентирани у пословним књигама обвезника, сходно прописима о рачуноводству.

Документацију из става 1. овог члана обвезник припрема посебно за свако ауторско дело, предмет сродног права, односно проналазак за које користи право из члана 25б Закона.

Документацију из става 1. овог члана обвезник припрема за сваки порески период посебно, осим у случајевима када се документација односи на више пореских периода.

Изузетно од става 1. тачка 6) овог члана, обвезник не доставља изјаву почев од пореског периода у којем је стекао статус носиоца права над проналаском.

Изузетно од става 1. овог члана, обвезник из члана 2. став 10. овог правилника не припрема документацију из става 1. овог члана за износ квалификованих расхода утврђених у складу са чланом 2. став 10. овог правилника.

Обвезник поседује документацију из става 1. овог члана у моменту подношења пореске пријаве и пореског биланса за порески период у ком користи право из члана 25б Закона, а доставља је на захтев надлежног пореског органа.

Члан 7.

Одредбе овог правилника се примењују на утврђивање, обрачунавање и плаћање пореске обавезе почев за 2019. годину, односно за порески период који почиње у 2019. години.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

Образац ОКП

__________________________________
(Пословно име пореског обвезника)

__________________________________
(ПИБ)

__________________________________
(Седиште)

__________________________________
(Врста интелектуалне својине)

__________________________________
(Датум депоновања ауторског дела,
предмета сродног права; датум подношења
пријаве у вези са проналаском, односно
датум усвајања пријаве)

__________________________________
(Број документа издатог од органа
надлежног за заштиту интелектуалне својине)

ОБРАЧУН КВАЛИФИКОВАНОГ ПРИХОДА
ЗА ПЕРИОД ОД _____ 20___ . ГОДИНЕ ДО _____20___ . ГОДИНЕ

 

У ________________          Лице одговорно за састављање обрачуна

  
дана _____                                __________________________________

Поделите: