Правилник о остваривању права на пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене

„Службени гласник РС“, број 50/2019

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују услови за остваривање права на пореско ослобођење у вези са издацима послодавца у циљу стварања и одржавања услова за рекреацију запослених на радном месту, накнадама трошкова колективне рекреације запослених, односно организовања спортских догађаја и активности запослених које се спроводе у циљу побољшања здравља запослених и/или изградњи бољих односа између самих запослених, односно запослених и послодавца.

Члан 2.

Пореско ослобођење за примања запосленог по основу погодности за чије пружање, у циљу стварања услова за рекреацију запослених на радном месту послодавац има издатке за изградњу или адаптацију просторија и/или набавку опреме за рекреацију на радном месту, може се остварити:

1) ако су такви издаци послодавца документовани на начин да се из њих са сигурношћу може потврдити врста и висина издатака;

2) ако је плаћања у вези са издацима послодавац вршио директно на рачун добављача;

3) ако је општим актом послодавца уређено право на рекреацију запослених на радном месту и да с тим у вези послодавац има обавезу да створи услове за рекреацију;

4) ако је општим актом послодавца уређено да сви запослени имају право на коришћење просторија и опреме за рекреацију, као и право на рекреацију исте врсте, квалитета и обима.

Изузетно од става 1. тачка 4) овог члана, уколико је због већег броја запослених, физичке или функционалне поделе пословно-организационих јединица или других специфичности пословања код послодавца отежано коришћење просторија, односно опреме за рекреацију свим запосленима, право на пореско ослобођење може се остварити уколико послодавац обезбеди друге сопствене просторије или опрему које омогућавају адекватну рекреацију исте врсте, квалитета и обима, и то предвиди општим актом.

Рекреација исте врсте и квалитета, у смислу става 1. тачка 4) овог члана, подразумева сваку врсту спортске активности у циљу побољшања здравља запослених, независно од врсте спортских реквизита или просторија које могу да користе сви запослени под једнаким условима.

Члан 3.

Пореско ослобођење за примања по основу накнаде трошкова колективне рекреације запослених може да се оствари:

1) ако је општим актом послодавца уређено право на рекреацију запослених на начин да се врши накнада трошкова по том основу;

2) ако је колективна рекреација запослених доступна свим запосленима под истим условима, односно да је исте врсте, квалитета и обима за све запослене;

3) ако је таква накнада трошкова документована на начин да се може утврдити врста и висина трошкова;

4) ако се накнада трошкова колективне рекреације запослених врши директним плаћањем на рачун добављача.

Накнада трошкова колективне рекреације из става 1. овог члана подразумева:

1) закуп термина у спортској хали или другом објекту подобном за колективну рекреацију у одређеном временском периоду;

2) обезбеђивање запосленима коришћења спортских или рекреативних услуга (теретана, базен, затворени или отворени спортски терени или терени за рекреацију и сл.);

3) обезбеђивање запосленима могућности коришћења спортских или рекреативних услуга код различитих пружаоца услуга, уколико је свим запосленима доступан исти број и врста различитих пружаоца услуга под истим условима (омогућавање истовременог приступа различитим теретанама, базенима, затвореним или отвореним спортским теренима или теренима за рекреацију).

Изузетно од става 1. тачка 2) овог члана, уколико је услед већег броја запослених, физичке или функционалне поделе пословно-организационих јединица, или других оправданих специфичности пословања код послодавца отежано омогућавање колективне рекреације свим запосленима у исто време или на истом месту, право на пореско ослобођење по основу накнаде трошкова колективне рекреације запослених може се остварити уколико послодавац обезбеди адекватан временски и просторни распоред на начин који омогућава рекреацију исте врсте, квалитета и обима за све запослене, имајући у виду такве специфичности код послодавца, и то посебно предвиди и образложи општим актом.

Послодавац се може определити за појединачну накнаду трошкова колективне рекреације запослених из става 2. овог члана или било коју комбинацију накнаде трошкова колективне рекреације запослених, уколико таква комбинација накнаде трошкова колективне рекреације запослених испуњава услове предвиђене ставом 1. овог члана.

Рекреација исте врсте и квалитета, у смислу члана 18а Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17 и 95/18 – у даљем тексту: Закон) и члана 3. овог правилника подразумева сваку врсту рекреације са циљем побољшања здравља запослених, без обзира на то да ли таква рекреација подразумева исту врсту спортске активности или дисциплине, коришћење истих спортских терена или садржаја за сваког запосленог, односно да ли таква рекреација подразумева истог пружаоца услуга односно истог организатора пружања услуга, за сваког запосленог.

Члан 4.

Изузетно од чл. 2. и 3. овог правилника, а у складу са чланом 18а став 3. Закона, пореско ослобођење може се остварити и у случајевима када сви запослени немају право на рекреацију исте врсте, квалитета и обима.

Пореско ослобођење из става 1. овог члана може се остварити, под условима из чл. 2. и 3. овог правилника, у случају када се одређеном запосленом или групи запослених обезбеди специфична врста, квалитет и обим рекреације, уколико се разлика у остваривању права заснива на одговарајућој документацији медицине рада којом се јасно и недвосмислено потврђује да одређени запослени или група запослених има потребу за рекреацијом другачије врсте, квалитета и обима у односу на друге запослене.

Члан 5.

Право на пореско ослобођење у вези са трошковима организовања спортских догађаја, односно активности запослених које се спроводе у циљу побољшања здравља запослених, односно изградњи бољих односа између самих запослених, односно запослених и послодавца може се остварити:

1) ако су такви догађаји, односно активности уређени општим актом послодавца и спроводе се на основу образложене одлуке послодавца која садржи податке о природи активности, односно догађаја, као и њиховој сврси;

2) ако право на учешће на таквим догађајима, односно активностима има значајан број запослених;

3) ако право на учешће на таквим догађајима, односно активностима користи значајан број запослених који имају право на учешће;

4) ако су учињени трошкови документовани на начин да се може утврдити врста и висина трошкова;

5) ако послодавац плаћања врши директно на рачун добављача.

У смислу става 1. тач. 2) и 3) овог члана, значајан број запослених који има право на учешће на спортским догађајима, односно активностима представља број у висини од најмање 70% запослених од укупног броја запослених, а значајан број запослених који користи то право представља број у висини од најмање 70% запослених од броја запослених који имају право на учешће.

Уколико послодавац због већег броја запослених, физичке или функционалне поделе пословно-организационих јединица или других оправданих специфичности пословања, на основу образложених одлука организује више појединачних спортских догађаја, односно активности при чему се њихова врста и обим могу разликовати у вези са тим околностима и специфичностима, сматраће се да је услов из става 1. тачка 2) овог члана испуњен ако, узимајући у обзир укупно све догађаје, односно активности у оквиру једне пословне године, најмање 70% запослених од укупног броја запослених у тој пословној години, има право учешћа на тим догађајима, односно активностима.

Запослени који документују основаност и оправданост некоришћења права на учешће у организованим спортским догађајима, односно активностима (у случају спречености због боловања, годишњег одмора, и других основаних разлога за одсуство у складу са законом којим се уређују радни односи) урачунавају се у број запослених који су користили право учешћа на тим догађајима, односно активностима у смислу става 2. овог члана.

Испуњеност услова из става 1. тач. 2) и 3) овог члана, послодавац потврђује одговарајућом документацијом која садржи податке о упућеном позиву за присуствовање спортским догађајима, односно активностима и евиденцији присуства.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Рeпублике Србије”.

Поделите: