Правилник о остваривању права на пореско ослобођење за примања запосленог по основу сопствених акција које стекне без накнаде или по повлашћеној цени

„Службени гласник РС“, број 50/2019

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређујe остваривањe права на пореско ослобођење из члана 18. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17 и 95/18 – у даљем тексту: Закон).

Пореско ослобођење из става 1. овог члана остварује се за примања запосленог по основу сопствених акција, опција на сопствене акције или сопствених удела послодавца, односно акција, опција на акције или удела с послодавцем повезаног лица (у даљем тексту: сопствене акције), које без накнаде или по повлашћеној цени запослени стекне од послодавца или од с послодавцем повезаног лица, у смислу члана 18. став 1. тачка 11) и став 2. Закона.

Члан 2.

Пореско ослобођење за примања по основу сопствених акција стечених без накнаде или по повлашћеној цени од послодавца или од с послодавцем повезаног лица, запослени може да оствари под следећим условима:

1) основ, начин и услови стицања сопствених акција од послодавца или од с послодавцем повезаног лица морају да буду уређени општим актом послодавца или с послодавцем повезаног лица, уговором о раду запосленог, односно другим актом/документом послодавца или с послодавцем повезаног лица (нпр. план награђивања групе, план давања бесплатних акција, посебан споразум са запосленим и сл.) који садржи основ, начин и услове стицања сопствених акција;

2) да датум стицања права располагања на сопственим акцијама, као и елементи који квалитативно и квантитативно опредељују сопственe акцијe (врста, број, проценат и сл.) могу са сигурношћу да се утврде;

3) да запослени није отуђио сопствене акције стечене од послодавца или од с послодавцем повезаног лица, у року од две године од стицања права располагања на тим сопственим акцијама;

4) да послодавац или с послодавцем повезано лице нису од запосленог откупили сопствене акције;

5) да запосленом није престао радни однос код послодавца, осим у случајевима из члана 18. став 3. тачка 3) Закона, пре истека две године од дана стицања права располагања на сопственим акцијама.

Члан 3.

Да је услов из члана 2. тачка 3) овог правилника испуњен потврђује се потписаном изјавом запосленог, датом под кривичном и материјалном одговорношћу, да није отуђио сопствене акције у року од две године од дана стицања права располагања на тим сопственим акцијама и одговарајућим документом из електронске базе података у Централном регистру, депоу и клирингу хартија о вредности у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, односно у Регистру привредних субјеката у складу са законом кoјим се уређује регистрацијa привредних субјеката, односно другим документом са одговарајућег домаћег или иностраног регулисаног тржишта, МТП (мултилатерална трговачка платформа) тржишта или ОТЦ тржишта или из одговарајућег регистра, a којима се неспорно утврђује да запослени није отуђио сопствене акције у року од две године од дана стицања права располагања.

Да je услов из члана 2. тачка 4) овог правилника испуњен потврђује се изјавом законског заступника послодавца, датом под кривичном и материјалном одговорношћу, да послодавац односно с послодавцем повезано лице нису од запосленог откупили сопствене акције.

Kада запослени стекне сопствене акције, по ком основу би се ако нису испуњени услови за пореско ослобођење применило самоопорезивање у смислу члана 100а Закона, да je услов из члана 2. тачка 4) овог правилника испуњен потврђује се изјавом запосленог, датом под кривичном и материјалном одговорношћу, да послодавац односно с послодавцем повезано лице није од њега откупило сопствене акције.

Да je услов из члана 2. тачка 5) овог правилника испуњен потврђује се уговором о раду запосленог и одговарајућим документом Централног регистра обавезног социјалног осигурања сагласно закону који уређује ту област, односно од друге надлежне организације, на основу ког се може утврдити да је запослени био осигураник запослени у периоду од две године од дана стицања права располагања на сопственим акцијама или потврдом послодавца да је запослени непрекидно био у радном односу у периоду од две године од дана стицања права располагања на сопственим акцијама.

Изузетно од става 4. овог члана, у случају да пре истека рока од две године од дана стицања права располагања на сопственим акцијама наступи неки од разлога за престанак радног односа сагласно члану 18. став 3. тачка 3) Закона, да су испуњени услови за пореско ослобођење потврђује се одговарајућом документацијом којом се може са сигурношћу утврдити основ престанка радног односа (акт о престанку радног односа независно од воље запосленог и воље послодаваца, решење о пензији, документација медицине рада о утврђеном степену инвалидности, уговор о раду с послодавцем повезаним лицем и сл.).

Члан 4.

Доказе из члана 3. овог правилника, да су испуњени услови из члана 2. овог правилника за остваривање пореског ослобођења, прибавља лице које је у складу са Законом обвезник обрачунавања и плаћања пореза на зараде, и то:

1) послодавац, као обвезник обрачунавања и плаћања пореза на зараде по одбитку у складу са чл. 99. и 101. Закона;

2) с послодавцем повезано лице, као обвезник обрачунавања и плаћања пореза на зараде по одбитку у складу са чл. 99. и 101. Закона;

3) запослени, као обвезник обрачунавања и плаћања пореза на зараде самоопорезивањем у складу са чланом 100а Закона.

Члан 5.

Документација из члана 3. ст. 1, 4. и 5. овог правилника прибавља се са стањем на последњи дан истека друге године од дана стицања права располагања на сопственим акцијама.

Изузетно од става 1. овог члана, Пореска управа у поступку контроле може захтевати документацију из члана 3. ст. 1, 4. и 5. овог правилника и пре истека рока од две године од дана када је запослени стекао право располагања на сопственим акцијама, уз остављање разумног рока за прибављање, односно достављање документације.

Документација из члана 3. ст. 2. и 3. овог правилника припрема се на захтев Пореске управе.

Лице које је у складу са Законом обвезник обрачунавања и плаћања пореза на зараде, документацију из члана 3. овог правилника доставља на захтев Пореске управе.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: