Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 104 od 28.12.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2019. godinu
 • IZNOS najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2019. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja koja Poreska uprava dostavlja Agenciji za privredne registre
 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije
 • ODLUKA o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • ODLUKA o izmenama Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 104 od 28.12.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Saveznoj Republici Somaliji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Saveznoj Republici Somaliji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju
Vlada
 • UREDBA o bližim uslovima za uspostavljanje elektronske uprave
 • UREDBA o organizacionim i tehničkim standardima za održavanje i unapređenje Jedinstvene informaciono-komunikacione mreže elektronske uprave i povezivanje organa na tu mrežu
 • UREDBA o načinu vođenja Metaregistra, načinu odobravanja, suspendovanja i ukidanja pristupa servisnoj magistrali organa i načinu rada na Portalu eUprava
 • UREDBA o načinu rada Portala otvorenih podataka
 • UREDBA o bližim uslovima za izradu i održavanje veb prezentacije organa
 • UREDBA o uslovima i postupku prijema na službu u Vojsci Srbije i Ministarstvo odbrane profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, kadeta i državnih službenika i nameštenika
 • UREDBA o načinu i postupku prijema civilnih lica na službu u Vojsci Srbije
 • UREDBA o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze
 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije
 • UREDBA o utvrđivanju područja „Lukovska Banja”
 • UREDBA o proglašenju Spomenika prirode „Tupižnička ledenica”
 • UREDBA o proglašenju Spomenika prirode „Pećinski sistem Samar”
 • UREDBA o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2017. godinu
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave oštećene ili porušene usled dejstva poplava u maju i junu 2017. godine
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava u maju i junu 2017. godine
 • ODLUKA o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • ODLUKA o izmenama Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
 • ODLUKA o utvrđivanju Vile slikara Jožefa Varkonjija u Zrenjaninu za spomenik kulture
 • ODLUKA o utvrđivanju Hidroelektrane „Gamzigrad” u Gamzigradskoj Banji kod Zaječara za spomenik kulture
 • ODLUKA o osnivanju Sektorskog veća za sektor trgovine, ugostiteljstva i turizama
 • ODLUKA o osnivanju Sektorskog veća za sektor poljoprivrede, proizvodnje hrane, šumarstva, ribarstva i veterine
 • ODLUKA o osnivanju Sektorskog veća za sektor industrijskog razvoja
 • ODLUKA o osnivanju Sektorskog veća za sektor saobraćaja i usluga transporta
 • ODLUKA o osnivanju Sektorskog veća za sektor zdravstva i socijalne zaštite
 • ODLUKA o osnivanju Sektorskog veća za sektor ostalih usluga
 • ODLUKA o osnivanju Sektorskog veća za sektor obrazovanja i vaspitanja
 • ODLUKA o osnivanju Sektorskog veća za sektor informacionih i komunikacionih tehnologija, elektrotehnike, automatike i elektronike
 • ODLUKA o osnivanju Sektorskog veća za sektor prirodnih nauka, matematike i statistike
 • ODLUKA o osnivanju Sektorskog veća za sektor umetnost i humanizam (humanističke nauke)
 • ODLUKA o osnivanju Sektorskog veća za sektor društvenih nauka, novinarstva i informisanja
 • ODLUKA o osnivanju Sektorskog veća za sektor poslovne administracije
 • ODLUKA o visini naknade za rad članova sektorskih veća
 • ODLUKA o visini naknade za rad predsednika i članova Upravnog odbora Agencije za kvalifikacije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Centra za razminiranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
 • REŠENJE o imenovanju direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Razvojne agencije Srbije
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Razvojne agencije Srbije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednje PTT škole u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednje PTT škole u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Muzeja naivne i marginalne umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa A Sporazuma o pitanjima sukcesije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za savremenu istoriju u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za savremenu istoriju u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Arheološkog instituta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Arheološkog instituta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Astronomske opservatorije u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Astronomske opservatorije u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Instituta za standardizaciju Srbije
 • REŠENJE o imenovanju direktora Instituta za standardizaciju Srbije
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju članova Nacionalnog Komiteta za bezbednost u vazduhoplovstvu
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”
 • REŠENJE o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Milanu, Republika Italija
 • REŠENJE o postavljenju generalnog konzula Republike Srbije u Milanu, Republika Italija
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-12552/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-12553/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-12554/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-12555/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-12557/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-12559/2018
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Trogodišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd za period 2018–2020. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Trogodišnjeg programa poslovanja Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd za 2018–2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Putevi Srbije” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za zaštitu konkurencije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća „Srbijagas”, Novi Sad
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća „Jugoimport — SDPR” u Društvo s ograničenom odgovornošću „Utva — Avio industrija”, Pančevo
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Pošta Srbije” za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu neraspoređene dobiti Javnog preduzeća „Pošta Srbije” za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” Beograd za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o raspodeli iskazane dobiti preduzeća prema Finansijskom izveštaju za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o pravima, obavezama, odgovornostima i zaradi zaposlenih i direktora Agencije za kvalifikacije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Bajina Bašta, Republika Srbija i grada Fort Vilijam, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12921/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12931/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12956/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12957/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-12592/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-12593/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12595/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12588/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12591/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti
 • REŠENJE o ustupanju, bez naknade, Srpskom pravoslavnom manastiru Sv. Petka, stvari oduzete u postupku poreske kontrole
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova
 • PRAVILNIK o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja koja Poreska uprava dostavlja Agenciji za privredne registre
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi, preradi i prometu duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
 • PRAVILNIK o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ovlašćenjima
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o zahtevima za bezbednost plovila za rekreaciju i plovila na vodomlazni pogon
 • PRAVILNIK o obrascu isprave na osnovu koje se vrši prenos hipoteke na brodu ili na karatu broda na drugo lice
 • PRAVILNIK o obrascu i sadržini zahteva za izdavanje dozvole, obrascu dozvole i drugim obrascima koji prate izvoz i uvoz robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
 • PRAVILNIK o načinu podnošenja zahteva i postupku izdavanja saglasnosti za izgradnju, postavljanje objekata, promenu njihove namene, kao i postavljanju instalacija, opreme i uređaja na području graničnog prelaza i davanju prethodne saglasnosti za početak radova na području graničnog prelaza
 • PRAVILNIK o sadržaju zahteva za izdavanje, načinu izdavanja i oduzimanja, izgledu i sadržaju isprava predviđenih Zakonom o graničnoj kontroli
 • PRAVILNIK o načinu vršenja graničnih provera i načinu izdavanja, izgledu i sadržaju akata koje policijski službenici sačinjavaju prilikom obavljanja poslova graničnih provera
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o uvozu medicinskih sredstava koja nisu registrovana
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
 • REŠENJE o brisanju političke stranke nacionalne manjine iz Registra političkih stranaka
 • REŠENJE o razrešenju javnog izvršitelja
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2019. godinu
 • IZNOS najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2019. godinu
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-75/2016
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-837/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-865/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-905/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-957/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-987/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-993/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1025/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1145/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1146/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1147/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1153/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1157/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1158/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1159/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1161/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1174/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1175/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1236/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1241/2018-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-29/2018-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-30/2018-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o cenama zakupa rezerve snage za sistemske usluge sekundarne i tercijalne regulacije i cene pomoćnih usluga za 2019. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-801/2018-1
Druge organizacije
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, Cyrus Energy d.o.o Beograd
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, Cyrus Energy d.o.o Beograd
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji grada Niša
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji grada Vranja
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji grada Prokuplja
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Aranđelovac
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Krupanj
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Kanjiža
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Bačka Topola
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres”, Koceljeva
 • REŠENJE o imenovanju direktora „Javnog preduzeća za urbanizam”, Zrenjanin
OGLASI

Podelite: