Истиче рок за пријем консолидованих финансијских извештаја за 2015. годину

Рок за пријем консолидованих финансијских извештаја је 1. август до 24 часа.

Консолидовани финансијски извештаји се достављају у електронском облику, потписани квалификованим електронским потписом законског засутпника матичног правног лица.

У наставку преносимо у целости обавештење Агенције за привредне регистре:

„Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава правна лица која имају контролу над једним или више правних лица, односно имају обавезу састављања и достављања консолидованих годишњих финансијских извештаја за економску целину у складу са чланом 27. Закона о рачуноводству, да 01. августа (понедељак) до 24 часа, истиче Законом прописан рок за достављање тих извештаја за 2015. годину.

Консолидовани годишњи финансијски извештаји достављају се применом посебног информационог система Агенције, у електронском облику, потписани квалификованим електронским потписом законског заступника матичног правног лица.

Све информације у вези са консолидованим годишњим финансијским извештајима за 2015. годину објављене су на интернет страници Агенције, у делу „Финансијски извештаји“ – „Врсте финансијских и других извештаја и документације“ – „Консолидовани годишњи финансијски извештај“.

За додатна објашњења на располагању је електронска адреса finizvestaji@apr.gov.rs.“

Поделите: