Више од 70.000 предузетника први пут предаје извештаје преко АПР

Агенција за привредне регистре (АПР) је саопштила да је за 70.000 повећан број предузетника који је у 2019. години почео да води пословне књиге по систему двојног књиговодства и постао обвезник достављања извештаја у складу са Законом о рачуноводству.

За 2019. годину су разврстани у микро правна лица. Рокови за достављање извештаја су:

  • Подаци за статистичке потребе – до 2. марта 2020. године (исти рок је за истовремено достављање Података за статитичке потребе и Редовног годишњег финансијског извештаја),
  • Редовни годишњи финансијски извештај – до 30. јуна 2020. године,
  • Изјава о неактивности (уместо претходне две тачке, ако није имао пословне догађаје и нема имовину и обавезе) – до 2. марта 2020. године.

Ови предузетници приказују у извештајима за 2019. годину само податке за текућу годину.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„У складу са Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, за 70.000 се повећао број предузетника који су у 2019. години своје пословне књиге почели да воде по систему двојног књиговодства и који су због тога, у складу са Законом о рачуноводству, постали обвезници достављања финансијских и других извештаја за 2019. годину.

Предузетници који су се пријавили у евиденцију обвезника достављања финансијских извештаја за 2019. годину разврстани су у микро правна лица и дужна су да путем посебног информационог система доставе Агенцији следеће:

  • Податке за статистичке потребе за 2019. годину (путем захтева СИ), који чине Биланс стања, Биланс успеха и Статистички извештај – до 2. марта 2020. године и
  • Редовни годишњи финансијски извештај за 2019. годину (путем захтева ГФИ), који садржи Биланс стања и Биланс успеха, а за предузетнике који су обвезници ревизије и ревизорски извештај (чији је пословни приход остварен у 2018. години био већи од 4,4 милиона ЕУР (520.056 хиљада РСД) – до 30. јуна 2020. године или
  • Изјаву о неактивности за 2019. годину, уместо напред наведених извештаја (путем захтева Изјава о неактивности), уколико предузетник није имао пословних догађаја, нити у пословним књигама има податке о имовини и обавезама – до 2. марта 2020. године.

Уколико се предузетници одлуче да истовремено доставе Податке за статитичке потребе и Редовни годишњи финансијски извештај, што је за њих врло препоручљиво, онда то треба да учине најкасније до 2. марта 2020. године (путем захтева СИ_ГФИ).

Приликом достављања наведених извештаја, предузетници који су у 2019. години почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства приказују податке само за текућу, не и за претходну пословну  годину.

На основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину предузетници имају обавезу, сходно Мишљењу Министарства финансија бр. 011-00-916/2019-16 од 29.10.2019. године, да се разврставају на микро, мала, средња или велика правна лица у складу са критеријумима прописаним новим Законом о рачуноводству. Тако утврђена величина се примењује у 2020. години и утиче на обавезе предузетника за ту годину (нпр: ако се предузетник разврста као средње или велико правно лице има обавезу вршења ревизије финансијских извештаја за 2020. годину).

Такође, сходно Мишљењу Министарства финансија бр. 011-00-1089/2019-16 од 17.12.2019. године, обавезу вршења ревизије финансијских извештаја за 2020. годину, имају предузетници чији је укупан приход остварен у 2019. години већи од 4,4 милиона ЕУР (517.408 хиљада РСД), а разврстани су као мала или микро правна лица.

Све додатне информације доступне су у делу Финансијски извештаји, а за сва спорна питања отворене су електронске адресе: obveznicifi@apr.gov.rs (за све у вези са обвезницима), finizvestaji@apr.gov.rs (за све врсте извештаја) и sd@apr.gov.rs (за техничка питања и у вези са потписивањем захтева и документације).“

Поделите: