Министарство финансија одговорило на захтев за мишљење и подржало став Необилтена – предузетници за 2020. годину достављају само Биланс стања и Биланс успеха

Министарство финансија је одговорило на захтев за мишљење који смо им доставили и подржало наш став да сви предузетници за 2020. годину достављају само Биланс стања и Биланс успеха.

Подсећамо да је Агенција за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), поводом достављања финансијских извештаја за 2020. годину, објавила да предузетници који су разврстани као велика, средња и мала правна лица имају обавезу састављања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја за 2020. годину применом ширег сета образаца. Наше мишљење о оваквој одлуци дали смо у коментару овде.

Затим смо се обратили АПР дописом, а након њиховог одговора смо доставили захтев за мишљење Министарству финансија (видети коментар овде).

У наставку преносимо део мишљења Министарства финансија број 011-00-00100/2021-16 од 3.2.2021. године:

„Имајући у виду горе наведено, мишљења смо да се на састављање и достављање Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција) обима (сета) финансијских извештаја за предузетнике за 2020. годину, примењује поменута одредба члана 2. тачка 9) старог Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18), којом је дефинисано да сви предузетници (независно од величине у коју су разврстани на бази података из финансијских извештаја за 2019. годину) састављају и достављају искључиво Биланс стања и Биланс успеха. Независно од тога, за потребе достављања извештаја за статистичке и друге потребе, предузетници (као уосталом и сва правна лица) свакако састављају и достављају поред Биланса стања и Биланса успеха и Статистички извештај и то најкасније до краја фебруара 2021. године.

Овим путем такође напомињемо да је рок за предају редовних годишњих финансијских извештаја за 2020. годину за правна лица и предузетнике, ради јавног објављивања, 30. јун 2021. године, осим ако посебним законом није друкчије уређено. Самим тим, неопходно је да се у оквиру Посебног информационог система Агенције благовремено (након истека рока за подношење извештаја за статистичке и друге потребе) обезбеде технички предуслови како би сви предузетници несметано могли да приступе систему и поднесу финансијске извештаје (Биланс стања и Биланс успеха) за 2020. годину у законском року.“

Цео текст мишљења можете преузети овде.

Министарство финансија ће мишљење доставити Агенцији за привредне регистре, која ће обезбедити услове за достављање финансијских извештаја у складу са тим ставом, како нам је из АПР и објашњено у одговору на наш ранији допис:

„Уколико и даље инсистирате на ставу да редовни годишњи финансијски извештај за 2020. годину малих, средњих и великих предузетника треба да се достави у ужем сету, предлажемо да се за мишљење по овом питању обратите Министарству финансија. По заузимању коначног става Министарства везано за предметно питање, Агенција ће обезбедити све услове за достављања редовних годишњих финансијског извештаја у складу са тим ставом.“

Напомињемо да је у мишљењу Министарства наведено да је потребно обезбедити техничке предуслове након истека рока за подношење извештаја за статистичке и друге потребе, па ће највероватније могућност достављања финансијских извештаја за мале, средње и велике предузетнике у складу са мишљењем бити омогућена тек након 1. марта 2021. године.

Поделите: