Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade

„Službeni glasnik RS“, broj 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013-dr.pravilnik, 3/2014, 81/2014-dr.pravilnik, 31/2015-dr.pravilnik, 44/2016-dr.pravilnik, 95/2018-dr.zakon i 77/2021

Prečišćen tekst propisa

 

Čl. 1 – 3.

(prestali da važe)

III EVIDENCIJA I IZVEŠTAVANJE

Član 4.

Dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, kao i godišnji izveštaj vode obveznici plaćanja naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

Dnevna evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se u pisanom i/ili elektronskom obliku na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Obveznici izveštavanja godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Agencija) na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavlja se Agenciji kao elektronski dokument, unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja, u skladu sa propisima koji uređuju elektronska dokumenta, elektronsku identifikaciju i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, do 31. marta tekuće godine sa podacima za prethodnu godinu.

U slučaju da obveznik naknade, tokom godine za koju se dostavljaju podaci nije vršio uvoz odnosno proizvodnju proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, dostavlja Agenciji izjavu o tome.

Izjava iz stava 5. ovog člana potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika ili lica ovlašćenog od strane zakonskog zastupnika, dostavlja se u elektronskom obliku (pdf format fajla) na odgovarajuću adresu elektronske pošte objavljenu na internet portalu Agencije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Čl. 5-17.

(prestali da važe)

 

Obrazac 1 – Dnevna evidencija o proizvodnji, uvozu i izvozu proizvoda

Obrazac 2 – Godišnji izveštaj o stavljanju proizvoda po vrstama na tržište Republike Srbije

Podelite: