Основица за обрачунавање ПДВ за увоз добара која после употребе постају посебни токови отпада

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00020/2019-04 од 21.1.2019. год.)

На увоз добара (производа) која после употребе постају посебни токови отпада, ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18, у даљем тексту: Закон). Основицу за обрачунавање ПДВ чини вредност увезених добара утврђена у складу са царинским прописима, у коју се урачунавају и акциза, царина и друге увозне дажбине, остали јавни приходи, осим ПДВ, као и сви споредни трошкови који су настали до првог одредишта у Републици Србији.

Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, бр. 95/18, у даљем тексту: Закон о накнадама) прописано је да орган Управе царина врши наплату накнаде од физичких лица за производе који после употребе постају посебни токови отпада. У Прилогу 7, Табеле 1 — 6. Закона о накнадама прописане су висине накнада. Орган Управе царина наплаћује накнаду за увоз предметних добара у прописаном – фиксном износу по јединици мере (по килограму, односно комаду), односно у одређеном % од ПДВ.

У циљу одређивања износа накнаде као % од ПДВ, царински орган прво израчунава збир вредности увезеног добра (која се утврђује по царинским прописима) и износа царине, других увозних дажбина и осталих јавних прихода (осим накнаде која се плаћа у складу са Законом о накнадама и ПДВ). На тако добијени износ (који не представља коначан износ основице за увоз добара) примењује се прописана стопа ПДВ. Утврђени износ представља основицу за обрачунавање износа накнаде која се плаћа у складу са Законом о накнадама.

Према томе, у основицу за обрачунавање ПДВ за увоз добара урачунава се и износ накнаде за производе који после употребе постају посебни токови отпада, а који царински орган наплаћује од физичких лица у складу са Законом о накнадама.

***

Одредбама члана 3. Закона прописано је да су предмет опорезивања ПДВ испорука добара и пружање услуга које порески обвезник изврши у Републици уз накнаду, у оквиру обављања делатности, као и увоз добара у Републику.

Увоз је сваки унос добара у царинско подручје Републике (члан 7. Закона).

Према одредби члана 19. став 1. Закона, основица код увоза добара је вредност увезеног добра утврђена по царинским прописима.

Сагласно одредбама члана 19. став 2. Закона, у основицу из става 1. овог члана урачунава се и:

1) акциза, царина и друге увозне дажбине, као и остали јавни приходи, осим ПДВ;

2) сви споредни трошкови који су настали до првог одредишта у Републици.

Одредбом члана 59. Закона прописано је да је за обрачун и наплату ПДВ при увозу добара надлежан царински орган који спроводи царински поступак, ако овим законом није друкчије одређено.

Сагласно одредбама члана 141. став 1. Закона о накнадама, основица накнаде за производе који после употребе постају посебни токови отпада је:

1)   количина увезених, произведених, односно протектираних гума, као и гума које су саставни део произведених или увезених аутомобила, теретних возила, радних машина, радних возила и трактора, ваздухоплова (летелица), других машина и уређаја и осталих сличних производа од гуме изражена у килограмима;

2)   количина произведених, односно увезених батерија и акумулатора, као и батерија или акумулатора које су саставни део произведених или увезених возила и уређаја изражена у килограмима (kg);

3)   количина произведених, односно увезених минералних и синтетичких уља, изузев базних уља, мазива и уља која се не могу сакупити ради третмана изражена у килограмима (kg);

4)   количина произведених, односно увезених електричних и електронских производа изражена у килограмима (kg), односно комадима, односно у проценту од ПДВ-а;

5)   количина произведених, односно увезених возила која је наведена у документу о хомологацији возила изражена у килограмима (kg);

6)   количина произведених, односно увезених лекова изражена у килограмима (kg).

Основица за обрачун накнаде за возила која нису обухваћена наведеним категоријама плаћа се за производе који су саставни делови возила, и то (гуме-спољни пнеуматици, акумулатори-стартери по kg), а на основу техничких упутстава произвођача моторног возила (члан 141. став 2. Закона о накнадама).

Према члану 142. Закона о накнадама, висина накнаде за производе који после употребе постају посебни токови отпада прописана је у Прилогу 7, Табеле 1 – 6. овог закона.

Орган управе царина врши наплату накнаде од физичких лица за производе који после употребе постају посебни токови отпада (члан 144. став 2. Закона о накнадама).

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: