Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде
(важи до 06.08.2021.)

„Службени гласник РС“, број 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013-др.правилник, 3/2014, 81/2014-др.правилник, 31/2015-др.правилник, 44/2016-др.правилник и 95/2018-др.закон

Пречишћен текст прописа

 

Чл. 1 – 3.

(престали да важе)

III ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Члан 4.

Дневну евиденцију о количини и врсти произведених и увезених производа који после употребе постају посебни токови отпада, као и годишњи извештај воде обвезници плаћања накнаде.

Дневна евиденција из става 1. овог члана води се у писаном и/или електронском облику на Обрасцу 1. који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Обвезници плаћања накнаде годишњи извештај из става 1. овог члана достављају Агенцији за заштиту животне средине (у даљем тексту: Агенција) на Обрасцу 2. који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Годишњи извештај из става 3. овог члана доставља се Агенцији најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.

Обвезници плаћања накнаде достављају Агенцији годишњи извештај из става 4. овог члана директним уношењем података у информациони систем Националног регистра извора загађивања и на одштампаном Обрасцу 2. из информационог система, у папирној форми.

Чл. 5-17.

(престали да важе)

 

Образац 1 – Дневна евиденција о производњи, увозу и извозу производа
Образац 2 – Годишњи извештај о стављању производа по врстама на тржиште Републике Србије

 

Поделите: