Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде

„Службени гласник РС“, број 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013-др.правилник, 3/2014, 81/2014-др.правилник, 31/2015-др.правилник, 44/2016-др.правилник, 95/2018-др.закон и 77/2021

Пречишћен текст прописа

 

Чл. 1 – 3.

(престали да важе)

III ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Члан 4.

Дневну евиденцију о количини и врсти произведених и увезених производа који после употребе постају посебни токови отпада, као и годишњи извештај воде обвезници плаћања накнаде за производе који после употребе постају посебни токови отпада.

Дневна евиденција из става 1. овог члана води се у писаном и/или електронском облику на Обрасцу 1, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Обвезници извештавања годишњи извештај из става 1. овог члана достављају Агенцији за заштиту животне средине (у даљем тексту: Агенција) на Обрасцу 2, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Годишњи извештај из става 1. овог члана доставља се Агенцији као електронски документ, уносом података у информациони систем Националног регистра извора загађивања, у складу са прописима који уређују електронска документа, електронску идентификацију и услуге од поверења у електронском пословању, до 31. марта текуће године са подацима за претходну годину.

У случају да обвезник накнаде, током године за коју се достављају подаци није вршио увоз односно производњу производа који после употребе постају посeбни токови отпада, доставља Агенцији изјаву о томе.

Изјава из става 5. овог члана потписана квалификованим електронским потписом законског заступника или лица овлашћеног од стране законског заступника, доставља се у електронском облику (pdf формат фајла) на одговарајућу адресу електронске поште објављену на интернет порталу Агенције до 31. марта текуће године за претходну годину.

Чл. 5-17.

(престали да важе)

 

Образац 1 – Дневна евиденција о производњи, увозу и извозу производа

Образац 2 – Годишњи извештај о стављању производа по врстама на тржиште Републике Србије

Поделите: