Објављен „Службени гласник РС“ број 44 од 29.4.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом
 • ПРАВИЛНИК о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада
 • ПРАВИЛНИК o усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
 • ПРАВИЛНИК о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у марту 2016. године
 • ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у првом кварталу 2016. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 44 од 29.4.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА”
 • УРЕДБА о измени Уредбе о техничким и другим захтевима за челик за армирање бетона
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом
 • ОДЛУКА о образовању катастарске општине Смедеревска Паланка III
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Стара Пазова и Стари Бановци
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Бечеј и Бачко Петрово Село
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Узићи и Рупељево
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Гложане и Стајковце
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Моловин и Сот
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Кнежица и Петровац на Млави
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Мајданпек и Дебели Луг
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Барич и Мислођин
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Велико Средиште, Мало Средиште и Гудурица
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Бериловац и Извор
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора — главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о именовању одговорних лица у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007–2013. године
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о расподели нераспоређеног вишка прихода над расходима Агенције за лиценцирање стечајних управника према Финансијском извештају за 2014. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Техничког опитног центра Војске Србије
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада
 • ПРАВИЛНИК o усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
 • ПРАВИЛНИК о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИСПРАВКА Смерница добре праксе у дистрибуцији
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о издавању и основним обележјима новчанице од 5000 динара
 • ОДЛУКА о пуштању у оптицај новчанице од 5000 динара
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и контролног листа за поновљено гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине 4. маја 2016. године
 • РЕШЕЊЕ о понављању гласања на бирачким местима на којима су поништени избори за народне посланике Народне скупштине
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине 4. маја 2016. године
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у марту 2016. године
 • ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у првом кварталу 2016. године
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Водовод”, Црвенка
ОГЛАСИ

Поделите: