Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 44 od 29.4.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom
 • PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
 • PRAVILNIK o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada
 • PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u martu 2016. godine
 • PODATAK o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u prvom kvartalu 2016. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 44 od 29.4.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izdavanju doplatne poštanske marke „NEDELJA CRVENOG KRSTA”
 • UREDBA o izmeni Uredbe o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom
 • ODLUKA o obrazovanju katastarske opštine Smederevska Palanka III
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Stara Pazova i Stari Banovci
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Bečej i Bačko Petrovo Selo
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Uzići i Rupeljevo
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Gložane i Stajkovce
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Molovin i Sot
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Knežica i Petrovac na Mlavi
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Majdanpek i Debeli Lug
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Barič i Mislođin
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Veliko Središte, Malo Središte i Gudurica
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Berilovac i Izvor
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora — glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
 • REŠENJE o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o imenovanju odgovornih lica u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007–2013. godine
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Plan i program rada Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja za 2016. godinu
 • REŠENJE o raspodeli neraspoređenog viška prihoda nad rashodima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika prema Finansijskom izveštaju za 2014. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Tehničkog opitnog centra Vojske Srbije
Ministarstva
 • PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
 • PRAVILNIK o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada
 • PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • ISPRAVKA Smernica dobre prakse u distribuciji
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izdavanju i osnovnim obeležjima novčanice od 5000 dinara
 • ODLUKA o puštanju u opticaj novčanice od 5000 dinara
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o određivanju oblika, izgleda, boje i sadržine glasačkog listića i kontrolnog lista za ponovljeno glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine 4. maja 2016. godine
 • REŠENJE o ponavljanju glasanja na biračkim mestima na kojima su poništeni izbori za narodne poslanike Narodne skupštine
 • REŠENJE o utvrđivanju broja glasačkih listića za ponovljeno glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine 4. maja 2016. godine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u martu 2016. godine
 • PODATAK o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u prvom kvartalu 2016. godine
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Vodovod”, Crvenka
OGLASI

Podelite: