Објављен „Службени гласник РС“ број 95 од 8.12.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
 • ЗАКОН о измени и допунама Закона о привредним друштвима 
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЦАРИНСКИ ЗАКОН
 • ЗАКОН о Централном регистру обавезног социјалног осигурања
 • ЗАКОН о измени Закона о републичким административним таксама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о дувану
 • АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредаба члана 37. ст. 1–3, став 4. тачка 4) и члана 147. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС и 113/17)
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 95 од 8.12.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о Централном регистру обавезног социјалног осигурања
 • ЦАРИНСКИ ЗАКОН
 • ЗАКОН о буџету Републике Србије за 2019. годину
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о буџетском систему
 • ЗАКОН о царинској служби
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о јавној својини
 • ЗАКОН о измени Закона о републичким административним таксама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о играма на срећу
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о јавном дугу
 • ЗАКОН о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о дувану
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
 • ЗАКОН о накнадама за коришћење јавних добара
 • ЗАКОН о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
 • ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd, за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по основу Уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац — Брус — Копаоник — Рашка — Нови Пазар — Тутин (II фаза)
 • ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд, Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, ОТП банке Србија а.д. Нови Сад и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом
 • ЗАКОН о измени и допунама Закона о привредним друштвима
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о стечају
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о улагањима
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о судским таксама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима
 • ЗАКОН о допуни Закона о комуналним делатностима
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова
 • ЗАКОН о Фонду за науку Републике Србије ЗАКОН о изменама и допунама Закона о патентима
 • ЗАКОН о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о државним службеницима
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
 • ЗАКОН о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
 • ЗАКОН о измени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
 • ЗАКОН о изменама Закона о запосленима у јавним службама
 • ЗАКОН о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору
 • ЗАКОН о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о водама
 • ЗАКОН о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности
 • ЗАКОН о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима Рударско-топионичарског басена РТБ Бор д.о.о. Бор
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса „Јужни ток”
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2019. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на акта Заштитника грађана ОДЛУКА о избору председника судова
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Врховног касационог суда
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о престанку функције члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2018. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2019. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Измене појединих расхода без промене укупних расхода Финансијског плана Регулаторног тела за електронске медије за 2018. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2019. годину
 • АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредаба члана 37. ст. 1–3, став 4. тачка 4) и члана 147. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 — УС и 113/17)
 • АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредбе члана 22. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16)
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
Други државни органи и државне организације
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019. годину

Поделите: