Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 95 od 8.12.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • ZAKON o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • CARINSKI ZAKON
 • ZAKON o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • ZAKON o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE odredaba člana 37. st. 1–3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 — US i 113/17)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 95 od 8.12.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • CARINSKI ZAKON
 • ZAKON o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • ZAKON o carinskoj službi
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • ZAKON o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • ZAKON o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • ZAKON o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • ZAKON o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • ZAKON o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac — Brus — Kopaonik — Raška — Novi Pazar — Tutin (II faza)
 • ZAKON o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom
 • ZAKON o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • ZAKON o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • ZAKON o Fondu za nauku Republike Srbije ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • ZAKON o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • ZAKON o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • ZAKON o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • ZAKON o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • ZAKON o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • ZAKON o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • ZAKON o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • ZAKON o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o. Bor
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok”
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na akta Zaštitnika građana ODLUKA o izboru predsednika sudova
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca
 • ODLUKA o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2019. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE odredaba člana 37. st. 1–3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 — US i 113/17)
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE odredbe člana 22. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16)
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
Drugi državni organi i državne organizacije
 • FINANSIJSKI PLAN Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu

Podelite: