Објављен „Службени гласник РС“ број 77 од 30.7.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама Уредбе о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 77 од 30.7.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије
 • УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети селаˮ
 • УРЕДБА о проглашењу Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисураˮ
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде
 • СТРАТЕГИЈА за борбу против ширења оружја за масовно уништење за период од 2021. до 2025. године
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Универзитета одбране у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког сеизмолошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Косовско-митровачког управног округа са седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Косовско-митровачког управног округа са седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Архивa Југославије
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Архивa Југoславије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Завода за унапређивање образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Завода за унапређивање образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Народног музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Народног музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Завода за заштиту природе Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Завода за заштиту природе Србије
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Жалбене комисије Владе
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Жалбене комисије Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Звечан
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Привременог органа општине Дечани
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Привременог органа општине Лепосавић
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7206/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7209/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7210/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7208/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7211/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7207/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Института за стандардизацију Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима за 2020. годину Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа у Ивањици о обављању друге делатности
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7196/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7198/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7199/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7200/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7213/2021
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2021. годину
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада
 • ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима и начину вршења процене здравствених технологија
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-2/21
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику Републичког јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Лесковцу
Народна банка Србије
 • ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ за годину завршену 31. децембра 2020. године
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају генералног секретара Стручне службе Заштитника грађана
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању престанка мандата директора ЈКП „Водовод и канализација”, Пећинци
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Водовод и канализација”, Пећинци
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Стандард”, Бачка Паланка
ОГЛАСИ

Поделите: