Уредба о ограничењу висине цена нафтних деривата
(важи до 28.07.2022.)

„Службени гласник РС“, број 32/2022, 35/2022, 46/2022, 50/2022, 63/2022 и 73/2022

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овом уредбом прописује се начин утврђивања највиших малопродајних цена деривата нафте.

Члан 2.

Ова уредба примењује се на следеће деривате нафте:

1) EVRO DIZEL;

2) EVRO PREMIJUM BMB 95.

На највишу малопродајну цену деривата нафте из става 1. овог члана није дозвољено обрачунавати друге накнаде или друге трошкове који нису прописани овом уредбом или другим посебним прописима.

Квалитет и означавање деривата нафте из става 1. овог члана уређени су Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”, бр. 150/20 и 127/21).

Ова уредба се не примењује на адитивиране деривате нафте из става 1. овог члана, које приликом стављања у промет на тржиште Републике Србије мора да прати Изјава о додатим адитивима за побољшање перформанси горива, у складу са правилником из става 3. овог члана.

Члан 3.

Највиша малопродајна цена утврђује се за један литар деривата нафте из члана 2. став 1. ове уредбе.

Највиша малопродајна цена са порезом на додату вредност утврђује се за:

1) EVRO DIZEL, у износу просечне велепродајне цене деривата EVRO DIZEL на територији Републике Србије, увећане за седам динара;

2) EVRO DIZEL намењен регистрованим пољопривредним газдинствима, у износу од 179,00 динара;

3) EVRO PREMIJUM BMB 95, у износу просечне велепродајне цене деривата EVRO PREMIJUM BMB 95 на територији Републике Србије, увећане за седам динара.

Просечне велепродајне цене деривата EVRO DIZEL и EVRO PREMIJUM BMB 95 на територији Републике Србије обрачунава Министарство рударства и енергетике сваког петка и најкасније до 13 часова доставља Министарству трговине, туризма и телекомуникација, до престанка важења ове уредбе.

Највише малопродајне цене деривата EVRO DIZEL и EVRO PREMIJUM BMB 95 утврђује Министарство трговине, туризма и телекомуникација сваког петка и објављује на званичној интернет страници најкасније до 15 часова, до престанка важења ове уредбе.

Изузетно, у случајевима када је петак државни или верски празник који се у Републици Србији празнује нерадно, просечна велепродајна цена ће се обрачунавати, а највиша малопродајна цена објављивати дан раније.

Привредни субјекти који обављају делатност трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава дужни су да малопродајне цене деривата EVRO DIZEL и EVRO PREMIJUM BMB 95, које не смеју да буду више од највиших малопродајних цена утврђених од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација, примене одмах по објављивању на званичној интернет страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Министар надлежан за послове енергетике ближе прописује начин обрачуна просечне велепродајне цене деривата нафте EVRO DIZEL и EVRO PREMIJUM BMB 95.

Члан 4.

Привредни субјекти који обављају делатност трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава, а који су до дана ступања на снагу ове уредбе вршили испоруку деривата из члана 3. став 2. тач. 1) и 3) ове уредбе, у обавези су да наставе да испоручују деривате из члана 3. став 2. тач. 1) и 3) ове уредбе, утакањем у погонске резервоаре превозних средстава и посуде за транспорт деривата нафте у максималној количини до 60 литара.

Члан 5.

Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад ће на својим станицама за снабдевање превозних средстава, уз употребу картица издатих регистрованим пољопривредним газдинствима, ставити у промет дериват EVRO DIZEL по максималној малопродајној цени од 179 динара по литру, утакањем у погонске резервоаре пољопривредних машина и посуде за транспорт деривата нафте у максималној количини до 60 литара.

Остали привредни субјекти који обављају делатност трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава могу, уз употребу картица издатих регистрованим пољопривредним газдинствима, ставити у промет дериват EVRO DIZEL по максималној малопродајној цени од 179 динара по литру, утакањем у погонске резервоаре пољопривредних машина и посуде за транспорт деривата нафте у максималној количини до 60 литара.

Члан 6.

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступа супротно одредбама чл. 2–5. ове уредбе.

Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Члан 7.

Надзор над применом ове уредбе спроводи министарство надлежно за послове трговине.

Члан 8.

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о ограничењу висине цена нафтних деривата („Службени гласник РСˮ, брoj 17/22).

Члан 9.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а важи до 31. јула 2022. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Уредба о изменама и допунама Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте: „Службени гласник РС“, број 35/2022

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени и допуни Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте: „Службени гласник РС“, број 46/2022

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте: „Службени гласник РС“, број 50/2022

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте: „Службени гласник РС“, број 63/2022

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте: „Службени гласник РС“, број 73/2022

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: