Објављен „Службени гласник РС“ број 46 од 8.4.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о допуни Уредбе о условима и начину коришћења система за управљање фактурама
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 46 од 8.4.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Великом Војводству Луксембург, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бриселу
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Великом Војводству Луксембург, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бриселу
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малдиви, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малдиви, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
Влада
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о условима и начину коришћења система за управљање фактурама
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Боговина”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности председника и вршиоца дужности члана Управног одбора Института за европске студије у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Института за политичке студије у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Студентског центра Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Студентског центра Ужице
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Међуресорске радне групе за спровођење Анекса А Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању српског дела српско-северномакедонске Мешовите комисије за одређивање тачне локације за изградњу заједничког граничног прелаза Миратовац–Лојане и његове техничке параметре
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Развојне агенције Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Агенције за привредне регистре за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Srbija”
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3055/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3064/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3065/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2991/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2992/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2995/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2993/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2994/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2997/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2998/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2999/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3000/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3001/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3002/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3003/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3004/2022
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима за стављање у промет и начину обележавања уловљене дивљачи и трофеја дивљачи, као и о начину вођења евиденције
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о критеријумима у погледу броја и стручне оспособљености запослених лица којe морају да испуне корисници и именована тела у области опреме под притиском
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2022. годину
 • ПРАВИЛНИК о одређивању услова и начина рада Комисија за оверу ресурса и резерви минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о садржају и начину вођења Регистра Националног оквира квалификација Републике Србије
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности удружења послодаваца
 • РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар прерађивача дувана
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-1/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-4/22
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-39/2020
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику Републичког јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 38572/17, Поповић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 30009/15, Стаменковић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 6682/12, Новаковић против Србије
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике 16. априла 2022. године
 • ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања на изборима за председника Републике 16. априла 2022. године
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о дозволама и центрима за обуку ваздухопловно-техничког особља контроле летења
ОГЛАСИ

Поделите: