Правилник о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура
(важи до 30.06.2023.)

„Службени гласник РС“, број 69/2021, 132/2021 и 46/2022

Пречишћен текст прописа

 

Предмет уређења
Члан 1.

Овим правилником прописују се начин и поступак регистровања за приступ систему електронских фактура, начин приступања и коришћења система електронских фактура и начин коришћења података који су доступни у систему електронских фактура.

Регистровање за приступ систему електронских фактура
Члан 2.

Правно или физичко лице које остварује приступ систему електронских фактура као издавалац, односно прималац електронске фактуре (у даљем тексту: субјект промета), укључујући и непосредан приступ и приступ преко информационог посредника, потребно је да буде претходно регистровано за приступ систему електронских фактура.

Регистровање за приступ систему електронских фактура (у даљем тексту: регистровање) се врши преко одговарајуће веб апликације (у даљем тексту: апликација за регистровање) која је саставни део система електронских фактура, а у складу са интерним техничким упутством, које се објављује на интернет страници Министарства финансија и које садржи техничка објашњења за рад у систему (у даљем тексту: интерно техничко упутство).

Регистровање је могуће само за субјекте промета који поседују порески идентификациони број (у даљем тексту: ПИБ) у складу са законом којим се уређује регистрација пореских обвезника.

Регистровање врши законски заступник субјекта промета, односно субјект промета лично у случају када је субјект промета физичко лице (у даљем тексту: изворно овлашћено лице).

Провера идентитета, ПИБ-а и статуса законског заступника
Члан 3.

Идентитет физичког лица које користи апликацију за регистровање утврђује се путем Портала за електронску идентификацију са применом шеме електронске идентификације средњег или високог нивоа поузданости.

Провера ПИБ-а се врши на основу података из Јединственог регистра пореских обвезника, а провера статуса законског заступника субјекта промета на основу података из регистра у коме су уписани подаци за одговарајућу врсту лица.

Подаци чији је унос омогућен
Члан 4.

У апликацији за регистровање је могуће:

1) унети додатне основне идентификационе податке о субјекту промета;

2) изразити опредељење да ли се систему електронских фактура приступа непосредно или преко информационог посредника.

Уколико се систему електронских фактура приступа непосредно у складу са ставом 1. тачка 1) овог члана, субјект промета може:

1) креирати податке за аутентикацију приступа путем апликативног интерфејса;

2) одредити овлашћена лица за приступ путем корисничког интерфејса.

Уколико се систему електронских фактура приступа преко информационог посредника у складу са ставом 1. тачка 2) овог члана, субјект промета може:

1) изразити опредељење преко ког информационог посредника ће се приступати;

2) изразити опредељење да ли се издате и примљене електронске фактуре чувају у систему информационог посредника или у систему електронских фактура.

Изворно овлашћено лице може унети податке о другим физичким лицима која су овлашћена за радње из ст. 1, 2. и 3. овог члана.

Специфичности код овлашћења субјекта јавног сектора
Члан 5.

За субјекта јавног сектора у смислу члана 2. тачка 2) Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС”, бр. 44/21 и 129/21 – у даљем тексту: Закон), овлашћења из члана 4. овог правилника могу да буду везана за одређен јединствени број корисника јавних средстава (у даљем тексту: ЈБКЈС).

За субјекта јавног сектора из става 1. овог члана подаци за аутентикацију приступа путем апликативног интерфејса могу се посебно креирати са појединачним ЈБКЈС у оквиру ПИБ-а.

Изворно овлашћено лице може бити и лице овлашћено за заступање субјекта јавног сектора при чему у оквиру апликације за регистровање може да додељује овлашћења у оквиру субјекта јавног сектора.

Активирање информационог посредника
Члан 6.

У сваком тренутку може бити активан највише један информациони посредник за одређеног субјекта промета.

Изражавање опредељења за одређеног информационог посредника је могуће само уколико је субјекат промета закључио уговор о пружању услуга са информационим посредником и информациони посредник је технички иницирао пренос приступа систему електронских фактура за одговарајући ПИБ.

Изражавање опредељења за непосредан приступ систему електронских фактура је могуће у сваком тренутку, чиме се иницира прелазак са приступа преко информационог посредника на непосредан приступ.

Коришћење система електронских фактура у непосредном приступу
Члан 7.

За субјекте промета који су се приликом регистровања определили за непосредан приступ систему електронских фактура омогућавају се два техничка решења приступа:

1) путем корисничког интерфејса, када овлашћено лице путем интернет претраживача може да врши креирање и издавање електронских фактура и/или прихватање и одбијање електронских фактура и електронско евидентирање обрачуна пореза на додату вредност у име субјекта промета у оквиру својих овлашћења;

2) путем апликативног интерфејса (енг. API – Application Programming Interface) који омогућава повезивање са софтверским системом субјекта промета и вршење истих радњи као из тачке 1) овог члана.

Случај регистровања по аутоматизму
Члан 8.

Уколико се кроз приступ систему електронских фактура захтева издавање фактуре за примаоца за кога није извршено регистровање, али који има ПИБ у складу са подацима у Јединственом регистру пореских обвезника, биће извршено регистровање примаоца по аутоматизму, а електронска фактура ће бити издата, сачувана и предата примаоцу уколико је за конкретну трансакцију почела да се примењује законска обавеза примаоца да прими електронску фактуру.

У случају регистровања примаоца по аутоматизму, примаоцу ће бити упућено обавештење о томе на адресу електронске поште која је регистрована у Агенцији за привредне регистре или из другог одговарајућег регистра.

Регистровање примаоца по аутоматизму за субјекте јавног сектора, примењује се од 1. јануара 2022. године у складу са роком из члана 24. став 2. Закона.

Регистровање примаоца по аутоматизму за субјекте приватног сектора, примењује се од 1. јула 2022. године у складу са роком из члана 24. став 3. Закона.

Техничка подршка
Члан 9.

Контакт центар система електронских фактура законским заступницима и овлашћеним корисницима омогућава добијање подршке у вези са одређеним функционалностима система и праћења статуса активних и затворених рекламација, у складу са интерним техничким упутством.

Коришћење података из система електронских фактура
Члан 10.

Државним органима и организацијама, органима и организацијама аутономне покрајине, органима и организацијама јединица локалне самоуправе, јавним предузећима, посебним органима преко којих се остварује регулаторна функција и правним и физичким лицима којима су поверена јавна овлашћења (у даљем тексту: орган), као и субјектима јавног сектора који су уговорне стране у оквирним споразумима у смислу члана 5. став 3. Закона, биће достављени подаци из система електронских фактура само ако су им ти подаци неопходни за вршење послова из своје надлежности, а те податке могу обрађивати искључиво у сврхе несметаног обављања послова из своје надлежности и то само у оној мери у којој је то неопходно.

Приступ подацима из система електронских фактура врши се у складу са одредбама и процедурама предвиђеним прописима којима се уређује обављање послова управе органа којима су поверена јавна овлашћења употребом информационо-комуникационих технологија.

Завршне одредбе
Члан 11.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Службени гласник РС”, бр. 7/18, 59/18 и 8/19).

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку регистровања, евидентирања и достављања електронских фактура, формату електронских фактура, као и о начину и поступку прихватања и одбијања електронских фактура („Службени гласник РС”, број 87/20).

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. маја 2022. године.

Субјекти јавног сектора и субјекти приватног сектора из члана 2. Закона, као и добровољни корисници система електронских фактура из члана 2. Закона могу користити систем електронских фактура у складу са Законом и пре 1. маја 2022. године, а најраније од 11. априла 2022. године.

Коришћење података из система електронских фактура из члана 10. овог правилника биће омогућено и пре 1. маја 2022. године, а најраније од 11. априла 2022. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама и допуни Правилника о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура: „Сл. гласник РС“, број 132/2021

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о допунама Правилника о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура: „Сл. гласник РС“, број 46/2022

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: